Els límits entre plaques litosfèriques reben el nom de marges actius perquè són tectònicament actius: s’hi desenvolupen els processos geològics interns, que afecten al conjunt de la litosfera (processos de deformació estructural i terratrèmols, processos metamòrfics i processos ignis).

Als continguts 4.4. Tectònica de plaques i marges actius s’expliquen amb detall els principals tipus de marges actius, que poden agrupar-se en funció dels moviments relatius entre plaques tectòniques:

De compressió:

Subducció
Subducció amb arc d’illes
Serralada de plegament

De distensió:

Conca continental
Rift oceànic
Dorsal oceànica

De lliscament lateral:

Falles transformants

L’activitat que proposo a continuació té com a objectiu organitzar una exposició sobre els diferents tipus de marges. S’hi ha d’implicar tota la classe, i cal treballar en equip. Haureu de confeccionar un pòster explicatiu i un model tridimensional en el que s’observi amb claredat el marge actiu corresponent, i posteriorment cada equip haurà d’exposar als altres companys de classe les característiques geològiques del marge actiu, així com els passos seguits en l’elaboració del model.

El primer que heu de fer és formar 7 equips, un per a cada marge actiu, i repartir-vos a sorts el tipus de marge que ha de treballar cadascun. Haureu d’organitzar-vos molt bé, planificant el treball i els passos a seguir. Abans, però, haureu de recopilar tota la informació dels continguts de la matèria que considereu importants (feu-ne esquemes amb l’objectiu de disposar de la informació d’una manera clara i gràfica).

El pòster:

Un pòster és un mitjà gràfic que s’utilitza habitualment en congressos i convencions per a exposar de manera sintètica el procés i resultats d’un treball o d’una investigació.

La seva estructura pot variar força en funció dels continguts del treball, dels destinataris i, fins i tot, dels gustos personals dels autors, però essencialment consta de quatre parts:

1. Títol del treball, de la investigació o del pòster. Ha d’ocupar una única línia o, com a màxim, dues.
2. Autors del pòster, normalment avantposant el cognom al nom. Podeu decidir un ordre determinat en funció de les responsabilitats de cadascú a l’equip, o escriure els autors per ordre alfabètic. Els noms dels autors han d’ocupar una única línia.
3. Cos principal del pòster, on s’explica el treball o el procés i els resultats de la investigació. Es pot organitzar com a un únic bloc o diversos, en columnes o fileres, etc.
4. Part complementària del pòster, amb la bibliografia, els agraïments, organismes col·laboradors o patrocinadors, etc.

En tot cas, el pòster ha de ser molt gràfic i atractiu, però de fàcil seguiment i lectura. Per tant, eviteu dissenys enrevessats o complexes.

Al vostre pòster heu d’incloure, en el cos principal (3), els següents continguts:

a. Moviment relatiu entre plaques. Només heu d’explicar el que us correspongui (moviments de distensió, de compressió o de lliscament lateral). Afegiu els dibuixos que trobeu necessaris.
b. El vostre marge. Ha de ser la part més extensa del pòster. Dibuixeu esquemes (almenys un de ben gran i clar) i expliqueu com es produeix i quines són les conseqüències. També indiqueu els processos geològics associats. Baseu-vos en els continguts de la matèria que heu resumit o esquematitzat prèviament.
c. El model tridimensional. Explicació detallada de com heu confeccionat el vostre model tridimensional (afegiu les fotografies que considereu oportunes).

Per a elaborar el pòster podeu utilitzar una cartolina en apaïsat i enganxar-hi amb cola de barra les imatges i els textos impresos que prèviament haureu escrit amb un processador de text.

El model tridimensional:

Des del principi us haureu preguntat què tenen a veure uns fregalls amb els marges actius de les plaques litosfèriques. Els fregalls com els de la fotografia següent, amb una escuma groga i una fibra verda, seran perfectes per a representar la litosfera. La fibra verda correspondrà a l’escorça i l’esponja groga correspondrà a la part rígida del mantell que es troba sobre l’astenosfera i que, conjuntament amb l’escorça, forma la litosfera.

Us atreviu a fer el vostre model tridimensional sense gaires més indicacions? Segur que sí! Només cal que us poseu d’acord entre tots els equips de la classe amb les mides aproximades de cada model i les tècniques plàstiques complementàries perquè tots els models tridimensionals guardin una certa similitud. Necessitareu tisores, cola… Feu el llistat de material.

L’exposició oral:

Finalment haureu de realitzar una petita exposició del treball amb l’ajuda del pòster i del model tridimensional. No es tracta de llegir allò que ja està escrit al pòster. Més aviat es tracta de fer una breu introducció al vostre treball i aconseguir atreure l’atenció dels vostres companys perquè després estiguin interessats en llegir-se pausadament el vostre pòster. També heu d’estar preparats per respondre correctament les preguntes que us puguin formular.

Sempre és important preparar-se l’exposició oral amb l’objectiu de mantenir un ordre. Penseu també en tenir cura de l’expressió oral, del registre lingüístic més adequat i, fins i tot, de la vostra expressió corporal. Aquí teniu un petit guió de l’exposició:

a. Presentació del treball i dels autors.
b. Explicació del treball (objectius, metodologia, resultats…)
c. Conclusions.
d. Agraïments.
e. Torn obert de preguntes.

Bon treball!