Graduat Educació Secundària

El Graduat en Educació Secundària (GES) és una titulació bàsica equivalent a l’ESO. Els estudis estan repartits en dos cursos: GES 1 i GES 2. S’organitza de forma modular en els àmbits de comunicació, científic-tecnològic i social.

Comunicació
Científic-tecnològic
Social

Llengua catalana

Llengua castellana

Llengua anglesa

Matemàtiques

Ciències naturals

Tecnologia

Ciències Socials

Geografia

Història

Per obtenir la titulació s’han de cursar un total de 34 mòduls de manera presencial (o, si s’escau, convalidar o acreditar).

Què aporta a l’alumne/a la superació del curs?

En acabar els estudis, l’alumne/a obté la titulació del GES (equivalent a l’ESO) i li permet accedir a estudis superiors com ara Cicles Formatius de Grau Mitjà o Batxillerat.

Requisits d’accés:

1) Tenir 18 anys o més, o complir-los dintre de l’any natural de matriculació.

2) Tenir 16 anys i complir alguna de les circumstàncies següents:

a. Raons laborals

b. Estar en procés d’obtenir un permís de treball

c. Esportistes d’alt rendiment

d. Necessitats específiques i circumstàncies singulars justificades

e. Estar cursant o haver cursat Programes de Qualificació Professional Inicial

Dates de matrícula, horaris i accessos:

El curs comença al setembre i acaba al juny. L’horari és de vespre, de dilluns a divendres. La matrícula es realitza al començament de cada trimestre.

Go to Top