Avaluació

Es realitzarà una avaluació periòdica de l’EDC per adaptar-se a la realitat i a les necessitats de cada curs escolar. Cada trimestre, s’analitzaran els indicadors i els criteris dels objectius per assegurar-se que les accions es compleixin. En cas contrari, s’adoptaran estratègies per aconseguir-ho i es modificarà el calendari si cal.

Aquesta avaluació es registrarà en un full de càlcul que documentarà el compliment o no de cada actuació, juntament amb observacions i propostes de millora en cas que no s’hagi assolit l’objectiu establert. A més, al final de cada curs escolar, es farà una avaluació global de l’EDC i es revisaran els objectius programats, tot documentant aquesta avaluació en la memòria anual.

Un cop s’hagin completat els quatre anys programats per a l’EDC, es realitzarà una avaluació final. Si és necessari, es realitzarà un nou diagnòstic per proposar nous objectius o tenir en compte els que en el moment anterior no s’havien considerat prioritaris.

Els responsables de l’avaluació seran diferents en cada cas. L’equip directiu supervisarà el compliment dels objectius de l’EDC, que també s’inclouran en el Pla General d’Actuació (PGA). La memòria anual haurà d’incloure l’avaluació corresponent.

La Comissió d’EDC serà responsable de garantir el compliment i avaluar les accions de les quals són responsables directes.

D’altra banda, l’equip docent haurà d’avaluar la seva implicació en el desenvolupament de l’EDC.

 

Avaluació

Go to Top