Estratègia Digital de Centre

Que és la Estratègia Digital de Centre?

L’Estratègia Digital de Centre (EDC) és un document que recull totes les accions que es realitzen en un centre, i les que es realitzaran a mitjà termini, per aconseguir la màxima competència digital de l’alumnat, del professorat i del centre educatiu. Ha de tenir com a referent el Pla d’educació digital de Catalunya (PEDC), on s’indica la necessitat d’assolir la fita d’una societat digitalment competent, fent èmfasi en l’equitat i tenint en compte l’evolució del context social i tecnològic.

En el PEC del centre es detallen les dades de contextualització general del centre. Pel que fa als aspectes sobre tecnologia digital, cal tenir en compte que després de la pandèmia per la COVID l’escola ha fet una clara aposta per la digitalització del centre. Així, tot l’alumnat i professorat disposa d’un usuari de centre (@cfalallagosta.cat) que els permet tenir al seu seu abast totes les eines i serveis de Google For Education com són: el correu electrònic, el classroom, l’emmagatzematge al núvol o poder fer videoconferències a través del Meet.

Gràcies a aquest Pla Estratègic Digital impulsat des del propi Departament d’Educació amb el suport econòmic de la Unió Europea ha permés que part de l’alumnat i tot l’equip docent disposi d’un ordinador en préstec propietat de l’escola al que poden accedir sempre que la situació d’ensenyament i aprenentatge ho requereixi.

Estratègia Digital de Centre al CFA La Llagosta

Al CFA La Llagosta, la Comissió d’Estratègia Digital de Centre (CEDC), formada per el coordinador/a TAC, un membre del claustre i el director del centre, l’Abel Lacruz, estem treballant en la nostra EDC com a continuïtat del Pla TAC, elaborat i implementat el curs _____. Per tant, els nostres 4 objectius de millora, que vam extreure després de realitzar l’enquesta SELFIE, per a la durada del projecte de direcció actual el qual serà vigent fins al ______ són els següents:

Objectiu 1: Millorar la documentació de cultura digital per a facilitar l’acollida de la comunitat educativa.
Objectiu 2: Proporcionar més temps al professorat per a explorar l’ensenyament digital.


Objectiu 3: Adquirir dispositius de centre per a deixar-los en prèstec a l’alumnat.


Objectiu 4: Fomentar l’avaluació digital i la coavaluació digital per millorar la competència digital de l’alumnat.

 

Podeu fer una ullada als resultats de l’enquesta SELFIE en la següent imatge:

Go to Top