Diagnosi

Eines utilitzades en la diagnosi

Per fer la diagnosi del centre s’ha utilitzat diferents eines. La principal ha estat l’enquesta feta a partir de l’eina SELFIE, però també s’ha fet una enquesta de competència digital al
professorat del centre.
Es va programar l’enquesta SELFIE i el formulari instrumental en el mateix moment, entre els mesos de novembre i desembre. Es va donar la informació al professorat en una sessió
de claustre, i es va demanar que responguessin en el moment que els anés millor. En el cas de l’alumnat, es va plantejar a tots els estudis, excepte a aquells cursos on el nivell lector
no era prou per tenir-ne una bona comprensió. La resposta va ser bona, pel que fa als docents i l’equip directiu, que van respondre tots, però pel que fa a l’alumnat la participació va ser baixa, només un 33%.
Pel que fa a l’enquesta de competència digital, no hi va haver cap problema destacable. La participació va ser del 100%. El resultat els marcava que la major part del professorat del centre té un coneixement de nivell avançat.

Aspectes destacats de la diagnosi

Un cop estreta la informació de les eines utilitzades a la diagnosi es pot dir que, tal com es pot veure a la imatge adjunta, el centre té bons resultats a les vuit àrees analitzades.

 

Aspectes destacats de la diagnosi

Punts forts i punts febles detectats en la diagnosi

Com s’ha comentat anteriorment, un dels aspectes més destacats de la diagnosi del centre, pels docents i l’equip directiu, són el desenvolupament professional continu i la pedagogia, pel que fa a suports i recursos. Una mica més fluix, però encara amb molt bona puntuació també cal destacar la implementació a l’aula. D’aquest punt se n’extreu que els docents tenen una bona formació en l’àmbit digital, que disposen dels recursos necessaris i que saben implementar-les a l’aula.

Paral·lelament, destaquen les infraestructures i equipament com un punt fort, on professorat, alumnat i equip directiu, valoren molt positivament l’accés a internet, els dispositius digitals dels quals es disposa per a l’ensenyament i l’aprenentatge, i les infraestructures i espais del centre. Per altra banda, destaca com a punt urgent a millorar, els dispositius per a l’alumnat i les tecnologies assistencials.

Un altre aspecte que es destaca del buidatge de l’eina SEFLIE és la manca de temps per explorar l’ensenyament digital, malgrat que es valora molt bé el desenvolupament d’estratègies amb el professorat o les normes sobre drets d’autor i llicències d’ús.

Pel que fa a les competències de l’alumnat, cal destacar-ne que el que fa referència a les pràctiques d’avaluació on destaquen com a aspectes a destacar l’avaluació de les destreses i els comentaris a altres estudiants. Per tant, caldrà treballar l’avaluació digital de l’alumnat i fer incís en l’autoavaluació i, sobretot, en la coavaluació.

Finalment, a partir de les converses amb la mentora s’ha vist la necessitat de treballar en la documentació del centre per tal de revisar-la i que quedi actualitzada.

Go to Top