Accés universitat (+25/+45)

Al CFA La Llagosta oferim estudis de preparació per a les proves d’accés a la universitat per a persones més grans de 25 anys i de 45 anys.

Si tens l’ESO i superes la Prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys, això equival a tenir el Batxillerat a efectes laborals i d’oposicions.

Aquest curs presencial ofereix a l’alumne la possibilitat de preparar-se la fase general de la prova: comentari de text, llengua catalana, llengua castellana i llengua estrangera (anglès o francès). Amb el suport dels professors, la planificació adequada del temari i la pràctica d’exàmens, la superació de la prova queda una mica més a prop.

L’oferta educativa inclou:

Comentari de text
Llengua catalana
Lengua castellana
Anglès/Francès

Aquesta matèria es treballa dins de les assignatures de català i castellà. Per a una bona preparació, es dona especial èmfasi a la millora de l’expressió escrita.

Travessa els continguts essencials per a la prova i permet la millora de diverses competències com ara: l’expressió escrita, la comprensió oral i lectora, etc.

Desenvolupa els continguts indispensables per a la superació de la prova i es dedica a la millora de l’expressió escrita, la comprensió lectora, etc.

Treballa els coneixements necessaris per superar amb èxit la prova, parant especial atenció en la comprensió lectora i l’expressió escrita.

Matèries específiques (només obligatòries pels menors de 45 anys):

Biologia, física i química.

Més informació sobre el que fem a classe:

  • Planificació del temari.
  • Exposició de continguts i excercicis d’assimilació.
  • Redacció i correcció de textos.
  • Pràctica i simulacre d’exàmens.

Requisits d’accés:

  • Tenir 25/45 anys o més en l’any natural en què es realitza la prova.
  • No tenir superada la PAU o equivalent.
  • No estar en possessió d’un títol de tècnic superior de formació professional, d’arts plàstiques i disseny, o d’esports (o equivalent).
  • No tenir cap titulació universitària.

Dates de matrícula, horaris i accessos:

El curs comença al setembre i finalitza en realitzar-se la prova (normalment a finals d’abril). La matrícula és viva tot l’any i l’alumne pot incorporar-se al curs en qualsevol moment. Generalment l’horari del curs és al vespre.

 

Normativa

Oficina d’Accés a la Universitat

Web d’informació oficial Accés U25 i U45

Go to Top