Eleccions al Consell Escolar de l’Institut Sant Andreu. Novembre 2016

Resultats del dia .28 de novembre de 2016

Efectuades les votacions de 8 a 10 hores, s’han escollit els següents membres:

SECTOR ALUMNES (2)

Adrián Vizcaino

Eloi Garcia

 

Mesa del 1r pis

Mesa del segon pis

Mesa del tercer pis

SECTOR PROFESSORAT (4):

Gabriel Mestieri

Adriana Vives

Urbano Mediavilla

Maribel Brossa

SECTOR PARES I MARES (1)

Teresa Hernández

__________________________________________________________________________________

Notícia anterior

S’estableix el període que va entre 28 de novembre de 2016 i el 2 de desembre de 2016 per organitzar les eleccions per a renovar els membres del consell escolar.

Calendari del procés electoral

  • Inici del procés: 7 de novembre de 2016
  • Constitució de les meses electorals: el 10 de novembre de 2016
  • Votacions de cada sector: Professors i alumnes 28 de novembre de 2016 i pares i mares:  l’1 de desembre de 16 a 19 hores
  • Constitució del consell escolar: 14 de desembre de 2016

CALENDARI DE LES ELECCIONS A L’INSTITUT SANT ANDREU

 CANDIDATURES D’ALUMNES

 CANDIDATURES DE MARES

 

A continuació us recordem l’actual composició. Els membres en blau subratllats continuen. Els membres sortints que cal renovar estan en verd. Cal tenir present que els membres sortints  poden tornar a ser elegits. El membre representant de l’AMPA i de l’Ajuntament de Barcelona cal que siguin confirmats per un període de 2 anys més.

Sector Professorat

Pilar Pérez

Angel Casajús

Maribel Brossa

Oscar Amorós  

Enric Romero

David Antón

Emília Olivé

Qui es presenta a les eleccions?

Tots els professors són elegibles, tan si presenten la candidatura, com si no la presenten.

S’han d’escollir 4 membres per als propers 4 anys.

Sector Alumnat:

Aitana Castro

Eloi García

Sara Musa

Angel Vázquez

Qui es presenta a les eleccions?

Son eligibles tots els alumnes, prèvia presentació de candidatures.

S’han d’escollir  2 membres pels propers 4 anys.

Sector pares i mares:

Maria Carmen Ortiz

Irene Martínez  (cal confirmar la renovació del representant de l’AMPA per 2 anys més)

Carlos Benito

Maria Carmen González

Qui es presenta a les eleccions?:

Són eligibles tots els pares i mares, prèvia presentació de la candidatura.

S’ha d’escollir 1 nou membre i confirmar el/la representant de l’AMPA.

Sector PAS

Qui es presenta a les eleccions?:

S’ha d’escollir 1 representant entre els membres del personal d’administració i serveis que tindrà una duració de 4 anys.

 Actualment és

Olga Gutiérrez

Sector representant del’Ajuntament de Barcelona

L’administració ha de confirmar el membre que serà representant al Consell Escolar

Actualment és Dolors Saladrigas.

Més informació

Composició del consell escolar dels centres públics.

1. El consell escolar d’un centre públic està integrat per les següents persones membres:

a) El director o directora, que el presideix.
b) El  cap d’estudis.
c) Un representant de l’ajuntament de Barcelona.
d) Els representants del professorat que són elegits pel claustre.
e) Els representants de l’alumnat i dels pares i mares o tutors que són elegits respectivament entre ells.
f) Un representant del personal d’administració i serveis que és elegit entre ells.

2. Novetat: El secretari del centre és membre del consell escolar i hi assisteix amb veu i  vot i exerceix la secretaria del consell.

3. El nombre de representants del professorat no pot ser inferior a un terç del total de persones membres del consell.

4. El nombre de representants de l’alumnat i pares i mares o tutors, en conjunt, no pot ser inferior a un terç del total de persones membres del consell. Una de les persones representants dels pares i mares la designa l’AMPA del centre.

5. Cada centre determina la composició del consell escolar que queda recollida a les seves normes d’organització i funcionament, d’acord amb el que s’estableix en la legislació vigent.

Funcionament del consell escolar dels centres públics

1. Les funcions del consell escolar són les que estableix l’article 148.3 de la Llei d’educació. A més, li correspon vetllar i donar suport a l’equip directiu per al compliment de la programació anual del centre i del projecte de direcció el qual, en el marc del projecte educatiu del centre, vincula l’acció del conjunt d’òrgans de govern unipersonals i col.legiats d’acord amb l’article 144.4 de la Llei d’educació.

2. El consell escolar ha d’aprovar les seves normes de funcionament. En allò que no estigui previst s’han d’aplicar les normes reguladores dels òrgans col.legiats de l’Administració de la Generalitat.

3. El consell escolar del centre es reuneix preceptivament una vegada al trimestre i sempre que el convoca el director o directora del centre o ho sol.licita al menys un terç de les seves persones membres. A més, s’ha de fer una reunió a principi de curs i una altra a la seva finalització.

4. Les decisions del consell escolar es prenen normalment per consens. Si no és possible arribar-hi, la decisió s’adopta per majoria de les persones membres presents, llevat dels casos en què la normativa determini una altra majoria qualificada.

5. La convocatòria de les reunions s’ha de trametre per la presidència del consell amb una antelació mínima de 48 hores, juntament amb la documentació que hagi de ser objecte de debat, i, si escau, d’aprovació. El consell escolar es pot reunir d’urgència, sense termini mínim per a la tramesa de la convocatòria, si totes les persones membres hi estan d’acord.

6. Quan en l’ordre del dia s’incloguin temes o qüestions relacionades amb l’activitat normal del centre que estiguin sota la tutela o responsabilitat immediata d’alguna persona membre de la comunitat educativa que no sigui membre del consell escolar, se’l podrà convocar a la sessió per tal que informi sobre el tema o qüestió corresponent.Informacions d’inici de curs 2016-17

Us informem d’aspectes importants respecte a la preparació i començament del  curs 2016-2017

 REUNIONS DE PARES D’INFORMACIÓ PER CURSOS

1r d’ESO: Dia 8 de setembre, dijous a  les 18:30 hores (a la Sala d’Actes)

1r i 2n de Batxillerat:  Dia  14 de setembre, dimecres a  les 18:30 hores (a la Sala d’Actes)

2n d’ESO: Dia  21 de setembre, dimecres a  les 18:30 hores (a la Sala d’Actes)

3r d’ESO: Dia  28 de setembre, dimecres a  les 18:30 hores (a la Sala d’Actes)

4t  d’ESO: Dia 5 d’octubre, dimecres a  les 18:30 hores (a la Sala d’Actes)

La primera part de la reunió es fa a la sala d’actes, a continuació cada tutor/a  amb els pares i mares dels alumnes del seu grup anirà a l’aula corresponent.

COMENÇAMENT DE CURS

Dilluns, 12 de setembre: Enguany, la presentació i l’inici del curs 2016-2017 és el 12 de setembre, a la sala d’actes seguint l’horari indicat:

a les 10 hores: 1r d’ESO

a les  11:00 hores: 2n d’ESO

a les 11:30 hores:  3r d’ESO

a les  12:00 hores: 4t d’ESO

a les 12:30 hores : 1r i 2n de Batxillerat

MATERIAL ESCOLAR

Llibres de text

·    Podeu consultar el llistat de llibres de text per al curs 2016-17 accedint a la pàgina de la nostra web

http://blocs.xtec.cat/isantandreu/2016/06/llibres-de-text-i-de-lectura-del-curs-2016-17/

.   Els alumnes que estan pendents de setembre millor que comprin els llibres en setembre.

·    No compreu el llibre de Francès (matèria optativa de 1r) fins haver fet la tria de matèries optatives un cop ha començat el curs.

·   Tingueu present les diferències que es poden tenir si es cursa el 3r A (diversificació curricular) o 4t C  (itinerari per a cicles formatius) respecte els altres cursos.

·    GRUPS D’OPTATIVES DE 4t i Batxillerat: Abans de comprar els llibres de 4t d’ESO i Batxillerat, assegureu-vos de les matèries optatives de 4t i les matèries de modalitat de cada Batxilleratque cursaran els alumnes.

Informació sobre el sistema dels llibres Ecobook Iddink: Tf  902 565 411.

Reutilització llibres de text

El retorn dels llibres de text es faran el dia 5 de setembre, de 10:00h a 13:30h a la Biblioteca.

Ordinadors.

Els alumnes faran servir un ordinador o tablet personal portàtil. Tingueu en compte :

–          La mida mínima de la pantalla ha de ser de 10 polzades

–          El sistema operatiu pot ser Windows, Linux o Android

–          Si ja en teniu, podeu fer-ne ús a l’aula. Si el voleu comprar ara, recomanem l’ordinador ACER Travelmate B115M 2Gb.

Com adquirir-lo? 

El lliurament dels ordinadors es farà divendres 9 de setembre a la Biblioteca de l’institut d’11:00 a 13:00.

 CALENDARI ESCOLAR

12 de setembre, inici del curs.

Del 23 de desembre de 2016 al 8 de gener de 2017, ambdós inclosos: Vacances de Nadal.

Del 8 al 17 d’abril de 2017: vacances de Setmana Santa

21 de juny, fi de curs.

Són festius els següents dies:

12 d’octubre de 2016 (El Pilar)

1 de novembre de 2016 (Tots Sants)

6 de desembre de 2016 (La Constitució)

8 de desembre de 2016 (La Puríssima)

5 de juny de 2017 (Pasqua Granada)

Els 4 dies festius de lliure disposició pel centre recomanats per la Comissió Permanent del Consell Escolar Municipal i  aprovats en el Consell Escolar són:

31 d’octubre de 2016 (Tots Sants)

5 de desembre de 2016 (La Constitució)

27 de febrer de 2017 (Carnestoltes)

2 de juny de 2017 (Pasqua Granada)

HORARI

Durant el curs 2016-17 serà vigent l’horari compactat.

ESO  i  Batxillerat :  De dilluns a divendres de 8:00 a 14:40, amb dos esbarjos de 20 minuts a les 10:00 i 12:20.

EXÀMENS DE RECUPERACIÓ

1-2 de setembre

S’han de presentar tots els alumnes amb matèries pendents (1 o més matèries). Aquests alumnes han de presentar les feines d’estiu el dia de l’examen de recuperació.

EXÀMENS DE RECUPERACIÓ DE SETEMBRE: ESO
EXÀMENS DE RECUPERACIÓ DE SETEMBRE: BATXILLERAT

PRESENTACIÓ  D’ACTIVITATS D’ESTIU

Alumnes amb alguna matèria pendent per recuperar: El dia de l’examen de recuperació (1-2 de setembre)

Alumnes amb tot aprovat (voluntari): Durant la primera setmana de classes, al nou professor de la matèria.

Aquests treballs seran avaluats i comptaran com a primera nota en la primera avaluació. Recordeu que són obligatoris en la recuperació de les matèries pendents de l’alumne/a.

MATRÍCULA DELS ALUMNES AMB MATÈRIES PENDENTS

LLIURAMENT DELS BUTLLETINS DE SETEMBRE EL DIA 7 de setembre a les 9:30.

Després de l’avaluació extraordinària de setembre, es faran efectives les matrícules del 2016-17 als cursos que corresponguin. El dia 8 de setembre  se sabrà l’assignació de tots els alumnes als grups-classe del curs 2016-17. Es farà públic  al tauler d’anuncis.

ESPAI “ESCOLA – PARES”

Al llarg del curs s’oferiran activitats de formació i suport a les famílies,  com les reunions de tutoria de 1r d’ESO per treballar les tasques i responsabilitats compartides escola–família en l’educació,  xerrades organitzades per l’AMPA sobre temes relacionats amb l’adolescència i les formes d’abordar els problemes que es plantegen en aquesta etapa, etc.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS ORGANITZADES PER L’INSTITUT

L’AMPA de l’Institut Sant Andreu organitza activitats complementàries entre les quals destaquem les següents:  Ball Modern,  Teatre,  … Oferta en preparació,

 ASSOCIACIÓ ESPORTIVA SANT ANDREU

Activitats esportives

Futbol sala Masculí i  Femení

Ball, Zumba

Les activitats esportives s’organitzen des del Departament d’Educació Física i  els alumnes seran informats pels propis professors d’aquest departament a l’inici de curs.

Associació esportiva escolar IES Sant Andreu té com a objecte bàsic el foment, l’organització, la coordinació i la pràctica de l’activitat física i esportiva en el nostre centre docent, dins i fora de l’horari lectiu, amb activitats internes i externes, tot potenciant la dimensió educativa de l’esport i sempre tenint en compte el nostre projecte educatiu de centre.

BIBLIOTECA DE L’INSTITUT

Una de les activitats que l’AMPA subvenciona és la posada en marxa de la Biblioteca, amb una bibliotecària. Durant les tardes de dilluns a divendres,  la Biblioteca del centre està oberta per a la consulta i préstec de llibres, ús d’ordinadors i estudi, en horari de 16:00 a 19:00 hores

Aprofitem avinentesa per desitjar-vos un bon estiu i us esperem el dia de les reunions convocades per cursos.

 Molt  cordialment,

Ramon Margalef, DirectorLlibres de text i de lectura del Curs 2016-17

LLIBRES DE TEXT I DE LECTURA  del CURS 2016-17

1r d’ESO                       2n d’ESO 

3r BC d’ESO                      3r A d’ESO 

4t AB d’ESO                              4tC d’ESO 

        1R  de Batxillerat                       1r S de Batxillerat 

        2n R de Batxillerat                              2n S de Batxillerat 

 27 de febrer: Jornada de portes obertes de l’institut Sant Andreu

 

En aquest dia de portes obertes volem mostrar-vos les característiques del centre: el seu treball, les seves activitats, les seves vivències i les seves persones.

És el nostre desig mantenir un Institut amb esperit jove, dinàmic i al servei de la cultura, per la qual cosa us encoratgem a integrar-vos en la nostra comunitat educativa i a participar directament en la vida quotidiana del centre.

L’institut us obre les portes                                        

Ramon Margalef,  Director                   

 Presentació

Organització      Estudis     Preinscripció

Presentació de sol·licituds:  

 Secretaria de l’Institut

Horari:    Matins  de 9:00 a 14 h. (de dilluns a divendres)

Tardes  de 15:30 a 17:30 h. (dimarts i dimecres)

 

 INFORMACIONS DEL CURS 2015-16

Deures d’estiu

                  Exàmens de setembre ESO

Exàmens de setembre Batxillerat

Iddink: Reutilització dels llibres de text

Llibres de text curs 2015-16

Ordinadors ACER Travelmate B115M

INFORMACIONS  I PRESENTACIÓ DEL CURS 2015-16 Resultats de les eleccions del Consell Escolar de l’Institut Sant Andreu

Els proppassats dies 25 i 27 de novembre es varen celebrar les diferents eleccions a representants del Consell Escolar de l’Institut Sant Andreu.

Les eleccions es varen conduir de forma exemplar entre tots els estaments del nostre institut i especialment entre els alumnes de tots els nivells, des de 1r d’ESO a 2n de Batxillerat

Les meses de votació estaven formades per 2 vocals que varen exercir la seva funció a la perfecció. Moltes gràcies a tots els que heu fet que les votacions siguin alhora una manera d’exercir un dret ciutadà i una forma de participar activament  en la vida del nostre centre.

Els resultats de les eleccions han estat els següents.

Sector Alumnes:

Els dos nous representants del Consell Escolar seran:

Sector Pares i Mares

Seran els nous representants de pares i mares:

Representants del Sector Professorat

Els 4 membres representants per als propers 4 anys seran:

Pilar Pérez, Enric Romero, Óscar Amorós i David Antón

Enhorabona a tots i totes!!

La nova constitució del Consel Escolar es farà el proper dimecres 23 de gener.

US HI ESPEREM!!

 Eleccions al Consell Escolar

S’estableix el període que va entre el 3 de novembre de 2014 i el 28 de novembre de 2014 per organitzar les eleccions per a renovar els membres del consell escolar.

Calendari del procés electoral

  • Inici del procés: 3 de novembre de 2014
  • Constitució de les meses electorals: abans del 12 de novembre de 2014
  • Votacions de cada sector: entre el 24 al 28 de novembre de 2014
  • Constitució del consell escolar: abans del 23 de desembre de 2014

 

CALENDARI DE LES ELECCIONS A L’INSTITUT SANT ANDREU

 

CANDIDATURES D’ALUMNES

 CANDIDATURES DE PARES

 

A continuació us recordem l’actual composició. Els membres en blau subratllats continuen. Els membres sortints que cal renovar o els que s’ha de confirmar de nou estan en verd. Cal tenir present que els membres sortints  poden tornar a ser elegits. Els membres representants de l’AMPA i de l’Ajuntament de Barcelona han de ser confirmats per un període de 2 anys més.

Sector Professorat

Xavier de Cabo

Enric Romero

Pilar Pérez

Emília Olivé  (ha substituït el lloc que deixa Xavier Murillo que és cap d’estudis)

Jordi Pedró

Angel Casajús

Jaime Parra

Óscar Amorós

Qui es presenta a les eleccions?

Tots els professors són elegibles, tan si presenten la candidatura, com si no la presenten.

S’han d’escollir 4 membres per als propers 4 anys.

Sector Alumnat:

Sara Musa

Pau Fernández

Meritxell Osorio

Jordi Carrasco

Qui es presenta a les eleccions?

Son eligibles tots els alumnes, prèvia presentació de candidatures.

S’han d’escollir  2 membres pels propers 4 anys.

Sector pares i mares:

Maria Dolores Espejo

Eva de Carquero Pérez (cal confirmar la renovació del representant de l’AMPA per 2 anys més)

Maria Carmen González

Maria Carmen Ortiz

Qui es presenta a les eleccions?:

Són eligibles tots els pares i mares, prèvia presentació de la candidatura.

S’ha d’escollir 2 nous membre i confirmar el/la representant de l’AMPA.

Sector PAS

Qui es presenta a les eleccions?:

S’ha d’escollir 1 representant entre els membres del personal d’administració i serveis que tindrà una duració de 4 anys.

Sector representant de l’Ajuntament de Barcelona

L’administració ha de confirmar el membre que serà representant al Consell Escolar

Actualment és Dolors Saladrigas.

Més informació

Composició del consell escolar dels centres públics.

1. El consell escolar d’un centre públic està integrat per les següents persones membres:

a) El director o directora, que el presideix.
b) El  cap d’estudis.
c) Un representant de l’ajuntament de Barcelona.
d) Els representants del professorat que són elegits pel claustre.
e) Els representants de l’alumnat i dels pares i mares o tutors que són elegits respectivament entre ells.
f) Un representant del personal d’administració i serveis que és elegit entre ells.

2. El secretari del centre no és membre del consell escolar però hi assisteix amb veu i sense vot i exerceix la secretaria del consell.

3. El nombre de representants del professorat no pot ser inferior a un terç del total de persones membres del consell.

4. El nombre de representants de l’alumnat i pares i mares o tutors, en conjunt, no pot ser inferior a un terç del total de persones membres del consell. Una de les persones representants dels pares i mares la designa l’AMPA del centre.

5. Cada centre determina la composició del consell escolar que queda recollida a les seves normes d’organització i funcionament, d’acord amb el que s’estableix en la legislació vigent.

Funcionament del consell escolar dels centres públics

1. Les funcions del consell escolar són les que estableix l’article 148.3 de la Llei d’educació. A més, li correspon vetllar i donar suport a l’equip directiu per al compliment de la programació anual del centre i del projecte de direcció el qual, en el marc del projecte educatiu del centre, vincula l’acció del conjunt d’òrgans de govern unipersonals i col.legiats d’acord amb l’article 144.4 de la Llei d’educació.

2. El consell escolar ha d’aprovar les seves normes de funcionament. En allò que no estigui previst s’han d’aplicar les normes reguladores dels òrgans col.legiats de l’Administració de la Generalitat.

3. El consell escolar del centre es reuneix preceptivament una vegada al trimestre i sempre que el convoca el director o directora del centre o ho sol.licita al menys un terç de les seves persones membres. A més, s’ha de fer una reunió a principi de curs i una altra a la seva finalització.

4. Les decisions del consell escolar es prenen normalment per consens. Si no és possible arribar-hi, la decisió s’adopta per majoria de les persones membres presents, llevat dels casos en què la normativa determini una altra majoria qualificada.

5. La convocatòria de les reunions s’ha de trametre per la presidència del consell amb una antelació mínima de 48 hores, juntament amb la documentació que hagi de ser objecte de debat, i, si escau, d’aprovació. El consell escolar es pot reunir d’urgència, sense termini mínim per a la tramesa de la convocatòria, si totes les persones membres hi estan d’acord.

6. Quan en l’ordre del dia s’incloguin temes o qüestions relacionades amb l’activitat normal del centre que estiguin sota la tutela o responsabilitat immediata d’alguna persona membre de la comunitat educativa que no sigui membre del consell escolar, se’l podrà convocar a la sessió per tal que informi sobre el tema o qüestió corresponent.Informacions d’Inici de Curs 2014-15

Us informem d’aspectes importants respecte a la preparació i començament del proper curs 2014-2015

COMENÇAMENT DE CURS

Dilluns, 15 de setembre: Enguany, la presentació i l’inici del curs 2014-2015 és el 15 de setembre, a la sala d’actes seguint l’horari indicat:

a les 10 hores: 1r d’ESO

a les  11:00 hores: 2n d’ESO

a les 11:30 hores:  3r d’ESO

a les  12:00 hores: 4t d’ESO

a les 12:30 hores : 1r i 2n de Batxillerat

MATERIAL ESCOLAR

Llibres de text

·    Podeu consultar el llistat de llibres de text per al curs 2014-15 accedint a la pàgina de la nostra web

http://blocs.xtec.cat/isantandreu/2014/07/4128/

.   Els alumnes que estan pendents de setembre millor que comprin els llibres en setembre.

·    No compreu el llibre de Francès (matèria optativa de 1r) fins haver fet la tria de matèries optatives un cop ha començat el curs.

·   Tingueu present les diferències que es poden tenir si es cursa el 3r A o 4t C  (itinerari per a cicles formatius) respecte els altres cursos.

·    GRUPS D’OPTATIVES DE 4t i Batxillerat: Abans de comprar els llibres de 4t d’ESO i Batxillerat, assegureu-vos de les matèries optatives de 4ti les matèries de modalitat de cada Batxillerat que cursaran els alumnes.

Informació sobre el sistema dels llibres Ecobook Iddink: Tf  902 565 411. Adreceu-vos a la pàgina de la nostra web http://blocs.xtec.cat/isantandreu/2014/07/reutilitzacio-dels-llibres-de-text/

L’AMPA posa a la venda lots de llibres de lectura de Castellà de l’ESO a un 50%. Estigueu atents a les informacions de setempre per aconseguir aquests llibres.

Llibres digitals. En cas que no compreu els llibres a l’empresa Iddink, heu de fer l’ingrés corresponent als llibres digitals i a altres materials al compte de l’institut.

Ordinadors Els alumnes faran servir un ordinador portàtil. Tingueu en compte :

–          La mida mínima de la pantalla ha de ser de 10 polzades

–          El sistema operatiu ha de ser Windows o Linux (no pot ser Android)

 CALENDARI ESCOLAR

15 de setembre, inici del curs.

Del 24 de desembre de 2014 a 7 de gener de 2015, ambdós inclosos: Vacances de Nadal.

Del 28 de març a l’6 d’abril de 2015 ambdós inclosos: Vacances de Setmana Santa.

19 de juny, fi de curs.

Són festius els següents dies:

11 de setembre (La Diada de Catalunya)

24 de setembre (La Mercè)

1 de maig (Dia del Treball)

1 de juny (canvi de la festivitat local de Pasqua Granada, anunciada per l’ajuntament de Barcelona, per evitar la coincidència amb les eleccions municipals)

Els 3 dies festius de lliure disposició pel centre recomanats per la Comissió Permanent del Consell Escolar Municipal i  aprovats en el Consell Escolar són:

3 de novembre.

16 de febrer.

29 de maig (canvi del dia de lliure elecció aprovat en el CE del 17 de desembre 2014, a proposta del consell escolar municipal))

HORARI

Durant el curs 2014-15 serà vigent l’horari compactat.

ESO  i  Batxillerat :  De dilluns a divendres de 8:00 a 14:40

EXÀMENS DE RECUPERACIÓ

1-2 de setembre

S’han de presentar tots els alumnes amb matèries pendents (1 o més matèries). Aquests alumnes han de presentar les feines d’estiu el dia de l’examen de recuperació.

EXÀMENS DE RECUPERACIÓ DE SETEMBRE: ESO

EXÀMENS DE RECUPERACIÓ DE SETEMBRE: BATXILLERAT

PRESENTACIÓ  D’ACTIVITATS D’ESTIU

Alumnes amb alguna matèria pendent per recuperar: El dia de l’examen de recuperació (1-2 de setembre)

Alumnes amb tot aprovat (voluntari): Durant la primera setmana de classes, al nou professor de la matèria.

Aquests treballs seran avaluats i comptaran com a primera nota en la primera avaluació. Recordeu que són obligatoris en la recuperació de les matèries pendents de l’alumne/a.

MATRÍCULA DELS ALUMNES AMB MATÈRIES PENDENTS

Després de l’avaluació extraordinària de setembre, es faran efectives les matrícules del 2014-15 als cursos que corresponguin. El dia 4 de setembre a partir de les 16:30 hores se sabrà l’assignació de tots els alumnes als grups-classe del curs 2014-15. Es farà públic al web de l’institut i al tauler d’anuncis.

 REUNIONS DE PARES D’INFORMACIÓ PER CURSOS

1r d’ESO: Dia 8  de setembre, dilluns  a  les 18 hores.

1r i 2n de Batxillerat:  Dia  17 de setembre, dimecres a  les 18 hores.

Les reunions de pares dels cursos 2n, 3r i 4t d’ESO tindran lloc a finals d’octubre amb l’objectiu de comentar els resultats de les preavaluacions.

2n d’ESO: Dia  22 d’octubre, dimecres a  les 18:30 hores.

3r d’ESO: Dia  28 d’octubre,  dimarts a  les 18:30 hores.

4t  d’ESO: Dia 29 d’octubre, dimecres a  les 18:30 hores.

La primera part de la reunió es fa a la sala d’actes, a continuació cada tutor/a  amb els pares i mares dels alumnes del seu grup anirà a l’aula corresponent.

ESPAI “ESCOLA – PARES”

Al llarg del curs s’oferiran activitats de formació i suport a les famílies,  com les reunions de tutoria de 1r d’ESO per treballar les tasques i responsabilitats compartides escola–família en l’educació,  xerrades organitzades per l’AMPA sobre temes relacionats amb l’adolescència i les formes d’abordar els problemes que es plantegen en aquesta etapa, etc.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS ORGANITZADES PER L’INSTITUT

L’AMPA de l’Institut Sant Andreu organitza activitats complementàries entre les quals destaquem les següents:  Ball Modern  (dilluns i dimecres, 1r grup de 16 a 17, 2n grup 17 a 18 )  Teatre (dimarts de 16 a 17:30)  Guitarra (dimarts de 17:30 a 18:30). Escacs ( dimarts 17:30 a 18:30)

Speaking English  (dijous de 16 a 17 i de 17 a 18)   Zumba (dimarts de 19 a 20h)  Percussió

 ASSOCIACIÓ ESPORTIVA SANT ANDREU

Activitats esportives

Futbol sala Masculí i  Femení

Les activitats esportives s’organitzen des del Departament d’Educació Física i  els alumnes seran informats pels propis professors d’aquest departament a l’inici de curs.

Associació esportiva escolar IES Sant Andreu té com a objecte bàsic el foment, l’organització, la coordinació i la pràctica de l’activitat física i esportiva en el nostre centre docent , dins i fora de l’horari lectiu, amb activitats internes i externes, tot potenciant la dimensió educativa de l’esport i sempre tenint en compte el nostre projecte educatiu de centre.

BIBLIOTECA DE L’INSTITUT

Durant les tardes excepte divendres, està previst que la Biblioteca del centre estigui oberta per a la consulta i préstec de llibres, ús d’ordinadors i estudi, en horari de 15:30 a 18:30 hores.

Aprofitem l’avinentesa per desitjar-vos un bon estiu i us esperem el dia de les reunions convocades per cursos.

 Molt  cordialment,

Ramon Margalef, DirectorBring Back Our Girls!

Diapositiva1

El dimecres 14 de maig a les 10:00 vam fer tots els membres de la comunitat educativa una concentració de 5 minuts al pati. Es van seguir les indicacions d’un grup d’alumnes que han estat preparant l’acció de protesta i elaborant uns cartells de rebuig al segrest de les noies nigerianes.

 Els representants dels alumnes  entre les 8:00 i les 10:00 van passar per les aules explicant la proposta a tothom.

 Agraïm el treball dels representants dels alumnes del consell escolar Pau Fernández, Jordi Carrasco, Maritxell Osorio i Sara Musa, en l’organització de l’acte.

Manifest

Els membres de la comunitat educativa de l’institut Sant Andreu volem posar de manifest el nostre rebuig i la nostra condemna més absoluta per la vulneració de drets que estan patint les més de 200 nenes de Nigèria segrestades a l’escola, en les últimes setmanes, pel grup gihadista armat Boko Hara.
La vulneració constant dels drets humans de les nenes i les dones no és una novetat a Nigèria, on la societat civil, especialment les organitzacions de dones i feministes, ja fa temps que ho denuncien per diferents mitjans, entre ells les xarxes socials.

Aquest segrest posa de manifest i evidencia, una vegada més, l’incompliment permanent dels drets humans que viuen moltes dones i nenes arreu del món, i les condicions de subordinació a les que estan sotmeses.

Fem una crida a la comunitat internacional en favor de que totes les nenes puguin tornar amb  les seves famílies i puguin rebre una atenció adequada. I, al mateix temps, perquè vetlli fermament per garantir la defensa dels drets humans de les dones, perquè els drets humans de les dones són responsabilitat de tota la humanitat.

Barcelona, 14 de maig de 2014

 

 

 Informació a les famílies sobre la convocatòria de vaga

Davant la convocatòria de vaga que ha plantejat el sindicat d’estudiants pels dies 22, 23 i 24, i els sindicats per al dia 24, els informem que els alumnes de l’institut han votat fer-ne els dies 23 (manifestació d’alumnes) i 24 (manifestació de pares, professors i alumnes) .

No obstant, l’institut Sant Andreu estarà obert el dia 23 i es mantindran les activitats pels alumnes de 1r i 2n d’ESO. I igualment els alumnes que no facin vaga poden tenir classe amb els seus professors.

D’altra banda, el dijous 24 d’octubre s’ha convocat una jornada de vaga general a l’ensenyament públic a Catalunya i a tot l’Estat espanyol. Està previst que una part del professorat s’adhereixi a aquesta convocatòria. No obstant això, us recordem que el centre serà obert i els alumnes que vinguin seran atesos d’acord amb els serveis mínims previstos a l’ordre del Departament d’Empresa i Ocupació (Ordre EMO/ 77/ 2013 de 7 de maig).
Els alumnes de 1r i 2n Batxillerat i 3r i 4t d’ESO han fet el procès de valoració, votació i notificació als tutors del resultat de les assamblees, amb el compromís que en cas d’acceptar fer vaga, l’alumne/a menor d’edat ha de presentar un justificant amb la signatura dels seus pares donant l’autorització.

vaga 24

CARTA INFORMATIVA