Presentació

 

Presentació


Organització

 


1. PRESENTACIÓ DEL NOSTRE PROJECTE

L’Institut Sant Andreu és un centre públic que depèn del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. El clima de convivència és una característica del centre, fonamental per poder aconseguir l’educació integral dels vostres fills i filles.

L’Institut fa 40 anys que dóna servei i forma persones al barri.

Uns 480 joves cursen els seus estudis al nostre centre i en són responsables 45 professionals entre professorat i personal no docent.

La confiança que han dipositat en el centre els pares i els propis alumnes és per a nosaltres la millor garantia de qualitat de l’ensenyament públic a l’Institut Sant Andreu. Aquesta confiança ens fa ser exigents acadèmicament per a que tots els alumnes que cursen l’ESO puguin graduar a 4t amb plenes garanties d’èxit en els estudis postobligatoris de Batxillerat i Formació Professional de grau mitjà. No escatimarem esforços per a que el màxim nombre de nois i noies facin estudis de batxillerat i puguin després continuar els estudis superiors de Formació Professional de grau superior o Universitaris.

A les noves famílies que vindreu el proper curs us animem a que participeu plenament en l’educació dels vostres fills i filles i que formeu part activa de la comunitat educativa de l’institut Sant Andreu.

És el nostre desig  mantenir un Institut obert amb esperit jove, dinàmic i al servei de la cultura, per la qual cosa us encoratgem a integrar-vos en la nostra comunitat educativa i a participar directament en la vida quotidiana del centre.

L’Institut us espera i us desitja que aquest curs 2016-17 sigui ple d’èxits, reptes i satisfaccions!

Ramon Margalef Mir, Director

 

2. OFERTA D’ESTUDIS

Secundària Obligatòria: 12-16 anys

Tres línies de 1r, 2n 3r i 4t d’Educació Secundària Obligatòria

Batxillerat: 16-18 anys

Dues línies de Batxillerat en les modalitats de Ciència i Tecnologia, Humanitats i Ciències Socials.

Horaris. El nostre centre, com altres centres de tot Barcelona, s’ha acollit a la jornada acadèmica de 8 a 14:40, tots els dies de la setmana. L’organització de les activitats queda així:

MATINS: HORARI DIÜRN DEL CENTRE ESO I BATXILLERAT

TARDES: HORARI D’EXTRAESCOLARS

Les tardes dels dilluns a dijous es dediquen a activitats extraescolars (de 16 a 19 hores)

Hores d’estudi guiat (Projecte ÈXIT, Consorci d’Educació de Barcelona) dimarts i dijous de 16:30 a 18:00.

Hores de Biblioteca: tots els dies de la setmana d’10:00 a 10:20  i de 12:20 a 12:40 (temps del 1r i 2n pati). De dilluns a dijous la biblioteca serà oberta de 16 a 19 hores.

 3. ASPECTES PEDAGÒGICS

3.1 Pas de primària a secundària

L’Institut Sant Andreu disposa actualment de 3 línies de 1r d’ESO i inscriu majoritàriament alumnes de les escoles del districte escolar.

S’organitzen trobades amb els tutors de 6e de primària de les diferents escoles per facilitar el traspàs d’informació rellevant per als nous tutors, facilitant així la tasca educativa.

3.2 Agrupament dels alumnes

 • Grups heterogenis a 1r, 2n d’ESO formant 4 grups de màxim 25 alumnes
 • Desdoblaments en 6 grups de 16 alumnes per facilitar el treball més individualitzat durant 8 hores/setmana. Es reparteixen entre matèries instrumentals, optatives i matèries que requereixen l’ús d’aules especials.
 • Flexibilitat dels grups desdoblats
 • Grups pel treball cooperatiu de projectes de 3-4 alumnes per als treballs de síntesi
 • Grups per itinerari a 3r i 4t d’ESO (3 grups)
 • Grups per modalitat a 1r i 2n de Batxillerat 

Els alumnes que entren per primer cop a l’Institut es distribueixen en grups heterogenis no més grans de 25 alumnes. Són grups on estan barrejats nois i noies i es respecten en part els grups d’alumnes procedents de les diferents escoles. Es procura també que els alumnes amb interessos semblants puguin estar junts en les matèries optatives.

A g r u p a m e n t s    d e l s   a l u m n e s

 • Grups de 1r, 2n 

 

 • Grups en Ciències de la Natura, Música, Tecnologia, Visual i Plàstica i Anglès (hores B).
 • Desdoblaments d’instrumentals i optatives
 • .
 • Grups de Treballs de Síntesi

 .

 • Grups de Projecte de Recerca
 • Grups de matèries optatives

.

.

,

 • Formació de 4 grups d’un màxim de 24 alumnes per classe

 

 • Formació de 6 grups d’un màxim de 16 alumnes per cada nivell

 

 

 • Formació de grups de 3-4 alumnes per treballar cooperativament un projecte o un tema monogràfic
 • Agrupament per interessos

El Català és la llengua vehicular de l’ESO i Batxillerat, per tant es posarà especial èmfasi en que la majoria d’activitats siguin en Català.

Tota la comunitat educativa de l’Institut s’esforça en promoure un clima adequat per facilitar l’aprenentatge i el respecte entre els seus membres.

3.3 Treballs de Síntesi

Durant els Treballs de Síntesi, el nostre centre proposa treballar amb un enfoc múltiple un tema o projecte de tal manera que:

 • Que el grup tingui una intensa vivència en relació al medi natural i social.
 • Que faciliti el treball cooperatiu
 • Que sigui una experiència agradable i enriquidora de convivència.

A 1r d’ESO es treballa el tema “El Mar” en diferents aspectes tant del medi natural com del medi social. Es fa una estada de 3 dies a Bàscara ( l’Alt Empordà), i es visita les Illes Medes, Empúries i un moll pesquer.

A 2n d’ESO es treballa “El Delta de l’Ebre”. Es fa una visita al Parc Natural del Delta de l’Ebre. L’estada té tres dies de durada, en els quals els nois i noies conviuen estretament, fan un recorregut en bicicleta pel delta, coneixen la història i monuments medievals de Tortosa i practiquen piragüisme pel riu Ebre. Es realitza a principis de primavera.

A 3r d’ESO es treballa el tema “La Garrotxa” amb diverses propostes de treball de camp en aquesta comarca gironina. A través d’activitats de grup i individuals, s’estudia el medi natural i social d’aquestes valls prepirinenques.

Tots els treballs de síntesi es duen a terme a finals de març.

3.4 Projectes de Recerca

Les 2 hores de màteries optatives que tenen 3r  d’ESO s’organitzen en projectes entorn algun tema que els alumnes trien. Es treballa en grups petits sobre temes proposats pels diferents departaments didàctics. El “producte final” és un treball escrit que ha d’anar acompanyat per la presentació d’una exposició oral usant diferents eines TIC. Es un bon exercici per posar en pràctique i avaluar les diferents competències d’aprendre a aprendre, autonomia pel treball, cooperació, i un llarg etcètera.

A 4t d’ESO, l’estructura del curs 2016-17 serà seguint l’organització dels treballs de síntesi, amb una sortida i un centre d’interès sobre el País Valencià.

3.4 Tutories

L’institut disposa del Pla d’Acció Tutorial, que preveu l’acolliment dels alumnes de 1r d’ESO al centre i desenvolupa una acció d’atenció individualitzada. L’objectiu del pla d’acció tutorial és afavorir l’autoconeixement, l’autonomia i la plena integració social.

Des de la tutoria es duu a terme l’orientació personal, acadèmica i professional, amb l’atenció particular, si s’escau, de la psicopedagoga.

El tutor/a és el referent principal en les relacions entre alumnes, pares i professors. Disposa d’una hora setmanal de visita per atendre a les famílies.

El pla d’acció tutorial contempla també el treball sobre temes de la pubertat i adolescència relacionades amb l’autoconeixement, la sexualitat i aspectes sanitaris, i el consum de substàncies additives, així com normes i comportament social dels joves i altres temes actuals.

 Continguts dels temes del pla d’acció tutorial

Amb la col·laboració de: Centre d’Atenció Primària de Río de Janeiro, Ajuntament de Barcelona, Barcelona Activa,  Guàrdia Urbana, Agència Catalana de Consum, Institut Guttmann, Agència de Salut pública, Educació per l’Acció Crítica

 

Acció tutorial abans de començar el curs:

– Es comenten els informes de les escoles de procedència amb els tutors de primària

– Es dóna informació útil a través del procés de matriculació (activitats extraescolars, sortides pedagògiques…)

Pla d’acollida durant setembre-novembre:

– Es dóna a conèixer el funcionament de l’Institut

– Es fan activitats per afavorir el coneixement i convivència dels nois i noies

– L’avaluació inicial constitueix l’activitat principal de la tutoria, a partir de la qual es realitza les entrevistes amb pares

– S’accelera el coneixement dels nois i noies per part del seu tutor.

Acció tutorial durant el curs:

– S’organitzen les sessions de tutoria general, amb els temes del pla d’acció tutorial

– Es fa el seguiment personal de cada noi o noia

– Es fan les entrevistes de pares i tutor

– S’avalua el rendiment dels nois i noies i se’n fa una autocrítica

Acció tutorial en relació amb els pares de primer curs:

– Reunió de presentació a l’inici del curs

-Sessió de treball amb els tutors sobre tasques i responsabilitats compartides escola-família en l’educació (Primer curs d’ESO)

– A través de l’agenda escolar

– Amb entrevistes periòdiques

– Per telèfon

– Comunicació diària de les faltes d’assistència mitjançant SMS

– Informació a finals d’octubre sobre el procés d’adaptació i el rendiment escolar (preavaluació)

– Lliurament trimestral del butlletí de notes i del resum de faltes i incidències.

-Reunió amb els pares abans de Nadal i a final de curs.

3.5 Avaluació

Es té en compte :

– Els objectius programats de conceptes, de procediments i de valors i normes

– La diversitat dels nois i noies

– El seguiment continuat dels deures i el progrés dels alumnes.

-La competència en el treball escolar i en els compromisos socials.

3.6 Orientació

Des de fa temps, l’institut dóna gran importància a l’orientació personal i escolar. En són responsables el professorat del Departament d’Orientació i a temps parcial el psicòleg de l’EAP.

També es té en compte l’orientació professional, organitzant xerrades a càrrec d’experts en l’àmbit acadèmic i laboral, materials informatius, tests… per a tots els alumnes, d’acord amb la seva edat i nivell d’estudis. Els alumnes de 4t d’ESO participen en un pla d’acció tutorial per al coneixement de noves professions, durant cinc sessions al llarg del curs, a l’ESPAI DE NOVES OCUPACIONS, PORTA 22.

Alguns alumnes viuen l’adolescència amb més dificultats que d’altres o bé requereixen una atenció més individualitzada, i accions pedagògiques diferenciades. Aquestes accions són:

1. Formació de grups reduïts a 1er i 2n d’ESO per reforçar algunes competències bàsiques, com lectura, expressió oral i càlcul.

2. Establiment d’itineraris diferenciats a 3r i 4rt amb adaptacions pedagògiques, per tal que cada alumne pugui triar el camí que més s’adeqüi a la seva situació i a la seva formació posterior, tant en el propi Institut com en centres diferents.

3. Treball tutorial individualitzat (1hora setmanal) per aquells alumnes que ho necessitin.

Una majoria d’alumnes que seguiran els estudis de batxillerat al nostre centre seguiran un programa tutorial d’orientació d’estudis superiors, amb visites guiades a aquells centres universitaris que ofereixin les carreres de més interès per als nostres alumnes.

3.7 Inserció Laboral

Treballem en estreta col·laboració amb el Pla Jove de Formació i Ocupació de l’Ajuntament de Barcelona, especialment amb els alumnes a punt de complir els 16 anys o majors. Informem i orientem sobre les sortides acadèmique reglades, cicles formatius de grau mig i superior, així com altres sortides no reglades.

3.8 Acolliment del alumnes nouvinguts

Donat l’escàs nombre d’alumnes nouvinguts al nostre centre, el Departament  ha prescindit de la nostra Aula d’Acollida, que ha donat servei fins el curs 2011-12. No obstant això, un petit grup d’alumnes de diferents edats i nivells de coneixement lingüístic, tenen un reforç de català setmanalment per millorar el procés d’integració  a casa nostra.La major part de  l’horari és comú amb els companys de curs i grup.

Per reforçar la integració i avançar més ràpidament en el coneixement de la llengua, s’organitzen les parelles lingüístiques entre els nou vinguts i alumnes que ja coneixen la llengua catalana. Es troben periòdicament cada dimecres i parlen de temes que més els interessa.

3.9 Coordinació Pedagògica

Les activitats tutorials i l’avaluació dels alumnes es duen a terme amb la coordinació de tots els tutors i el grup de professors de cada equip docent. La coordinació valora també les decisions que cal prendre pel funcionament del cada grup.

3.10 Espai Escola-Pares

L’AMPA, organitza activitats de formació per a pares i mares , entre les temàtiques següents:

 • Conferència de Sensibilització de l’Ús segur d’Internet als menors i Adolescents “ Aprendre a navegar per internet amb seguretat”.
 • Xerrades -col·loqui per compartir i abordar les diferents situacions dels adolescents que permetin dissenyar estratègies comunes en el marc de la corresponsabilitat escola-família en l’educació dels joves.

La periodicitat de les sessions s’establirà en funció de les necessitats detectades i del compromís d’assistència dels pares.

4. ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

 Durant les tardes a l’Institut s’organitzen activitats esportives i tallers diversos:

4.1 Activitats esportives (tota la setmana)

L’Associació Esportiva Escolar Sant Andreude Barcelona dins del programa“ PLA CATALÀ ESPORT A L’ESCOLA” i amb el patrocini de la Direcció General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya i el Departament d’Educació, organitza diverses activitats esportives en les que participen uns 170 alumnes. Intervenen en l’organització de les activitats els professorat d’educació física i exalumnes del nostre institut i pares d’alumnes, Juan Escalante i Carlos Amorós.

A nivell intern:

Futbol Sala: 6 equips de futbol sala de competició interna els dimecres per la tarda. Instal·lacions del Polisportiu i l’Institut.

A nivell extern:

1 Equip de Futbol Sala Preinfantil

1 Equip de Futbol Sala Juvenil Femení

1 Equip de Fútbol Sala Cadet

Aquests 4 equips juguen en les competicions organitzades pel CEEB (Consell de l’esport escolar de Barcelona) a on hi participen diverses escoles i Instituts de Secundària de Barcelona.

Els entrenaments i les competicions es fan fora de l’horari escolar, amb la qual cosa intentem obrir les portes del nostre centre a activitats esportives i culturals organitzades.

Totes aquestes activitats estan finançades per la Generalitat de Catalunya i les quotes dels esportistes.

4.2 Aula d’Estudi (projecte ÈXIT)

És un programa d’estudi guiat, promogut pel Consorci d’Educació, en el que l’institut ofereix un espai especialment als alumnes de 1r i 2n d’ESO, així com alumnes de 5è i 6è de primària de les escoles adscrites, per poder realitzar els deures i treballs, amb la supervisió de professors externs i del centre. Col·laboren antics alumnes com a professors de reforç.

4.3 Espai d’estudi i recuperació

Els dilluns de 16 a 18 hores els alumnes poden quedar-se a treballar perquè puguin recuperar les hores de classe o aquelles feines que per algun motiu no s’han dut a terme (faltes de deures, retards i faltes d’assistència…)

4.4 Biblioteca i Mediateca

Gran espai d’estudi per alumnes d’ESO i Batxillerat del centre, amb horari de 16 a 19:00 hores amb bibliotecària a càrrec de l’AMPA, servei de préstec de llibres,  vídeos/DVDs, accès a internet gràcies al Wifi del centre i taules de treball amb ordinador.

Oberta durant els esbarjos d’10:00 a 10:20 i de 12:20 a 12:40 atesa per professorat del centre

Disposa d’una col.lecció de 10.800 documents, 8 ordinadors amb connexió d’internet, i subscripció a revistes d’actualitat i divulgació. S’han digitalitzat quasi totes les referències dels llibres de l’Institut (incloent-hi els departaments i despatxos), i sempre que es pot es promou l’ús de la biblioteca com a servei educatiu integral.

4.5 Activitats extraescolars dependents dels departaments didàctics

Cada departament programa una sèrie d’activitats obligatòries per al millor aprofitament del treball d’aula. Aquestes sortides o excursions poden tenir una durada de mig dia (audició musical, teatre) o de tot un dia com en el cas d’excursions de ciències socials o de ciències naturals.

Un altre grup de sortides estan programades des de les tutories i tenen com objectiu afavorir el coneixement mutu i la convivència entre els companys.

Les sortides s’aproven pel consell escolar al començar cada curs.

 5. LES NOSTRES INSTAL.LACIONS

5.1 Els principals espais del nostre centre són els següents

 • 18 aules totes exteriors molt lluminoses amb canó de projecció i pantalla, amb connexió wifi a la xarxa informàtica, preparades pel treball personalitzat dels netbooks.
 • Laboratori de Biologia i Geologia
 • Laboratori de Física
 • Laboratori de Química
 • Aula d’Educació Visual i Plàstica amb canó de projecció i pissarra interactiva.
 • Aula d’Idiomes amb pissarra digital i 15 ordinadors
 • Aula d’Informàtica amb ordinadors de sobretaula.
 • Aula de Música
 • Sala d’actes apropiada per a la representació teatral
 • Gimnàs i pistes esportives. Els nostres alumnes poden fer ús de les instal·lacions del Polisportiu Valldaura actualment en remodelació.
 • Biblioteca i mediateca. Dotada amb 8 ordinadors amb connexió en xarxa. Horari de tarda amb bibliotecària i de nit abans dels exàmens de la universitat
 • Hort, amb estació meteorològica i bassa
 • Zona ajardinada amb plantes mediterrànies
 • 8 despatxos de departaments, útils per seminaris i grups reduïts

5.2 Noves tecnologies

Des de l’inici del curs 2009-10 estem participant en el projecte eduCAT 1×1 modalitat de coexistència que consisteix en que algunes matèries utilitzen llibres digitals amb les seves activitats.

L’alumnat  treballa en algunes matèries amb ordinador ultraportàtil (Netbook), i les aules estan adequades per facilitar l’accès a les plataformes digitals educatives que hagin triat els professors que facin ús d’aquest recurs. Els Batxillerats tenen també l’opció d’usar ordinadors a l’aula en algunes matèries.

Cada alumne del nostre centre té un compte personal a la Plataforma Moodle depenent del nostre centre, que el farà servir al llarg de tota l’etapa educativa.

Amb aquest compte intern del Sant Andreu, cada alumne pot crear i enviar documents al professor i es demostra molt útil per a la tutorització de treballs especialment en els de recerca.

Per completar aquesta connectivitat, cada alumne compta amb un correu institucional usuari@isantandreu.net, que permet guardar i compartir en línia els documents que elaboren els alumnes amb les aplicacions digitals de Google, alhora que facilita la comunicació de la classe entre els alumnes i professors.

Algunes editorials ofereixen activitats per ordinador en línia que el professorat pot tutoritzar. Les Tecnologies de la Informació formen part del currículum de l’ESO, i per tant, al llarg de l’etapa, els alumnes tindran el temps per aprofundir en el coneixement de la informàtica, des de el processament de textos fins a l’elaboració d’audiovisuals.

5.3 Instal·lacions esportives

El programa d’educació física es du a terme en les instal·lacions pròpies de gimnàs i pistes del pati i les instal·lacions externes del Polisportiu Valldaura. Aquest programa permet un ampli ventall d’activitats individuals i d’equip. Futbol, handbol, volei, bàsquet, hoquei, bàdminton, tennis taula són alguns dels esports que es practiquen al llarg del curs.

5.4 Aules especials de laboratoris i tallers

L’anglès, la biologia i geologia, la física i química, el dibuix tenen aules específicques per a grups desdoblats (màxim 16 alumnes a l’ESO), garantint d’aquesta manera el treball més pràctic i individualitzat.

6. ASSOCIACIONS

A més dels òrgans col·legiats establerts: Consell Escolar, Claustre, Departaments i Seminaris, Comissió Pedagògica, al nostre institut existeix:
Consell d’Alumnes

Associació Esportiva Escolar IES Sant Andreu de Barcelona. Està formada per alumnes, professors, pares i mares. Organitza activitats físico- esportives (internes i externes) que compten amb el suport de la Secretaria General d’Esport i del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Associació de Pares i Mares d’Alumnes. Agrupa els pares i els representa. Amb les quotes dels seus socis contribueix a millorar el funcionament del centre, la biblioteca i les activitats culturals i esportives. L’AMPA col·labora amb el Consell Escolar en organitzar les activitats adreçades als pares i mares.

Associació d’Alumnes (AAISA). Associació de recent refundació. Grup d’alumnes amb molts interessos per donar resposta a moltes inquietuds de la vida del centre. Han protagonitzat la primera acció sobre el DENIP.

7. PROJECTES curs 2016-17

Programa Xarxes per al canvi. Projecte que s’està generant  a l’Institut Sant Andreu juntament amb altres centres enjuntament amb altres centres en xarxa per  afavorir que l’alumnat rebi una educació actualitzada, moderna i que respongui a la realitat actual. La línia de treball afavorirà la diversitat de projectes i processos, basats en l’autonomia del centre i alineats en els 7 principis de l’aprenentatge generadors de millora pedagògica: 1 L’alumnat és el centre de l’aprenentatge. 2 L’aprenentatge és de naturalesa social. 3 Les emocions són part integral de l’aprenentatge. 4 L’aprenentatge ha de tenir en compte les diferències individuals. 5 L’esforç de tot l’alumnat és clau per a l’aprenentatge. 6 L’avaluació continuada afavoreix l’aprenentatge. 7 Aprendre és construir connexions horitzontals entre àrees de coneixement i també amb la comunitat i el món en general.

Projecte eduCAT 1×1. Ha finalitzat amb la incorporació de totes les atapes, ESO i batxillerat, però continua el procés d’aprenentatge i perfeccionament de les aplicacions 2.0 que curs rere curs es renoven, i necessiten de la formació permanent del professorat. Aquest curs es renovarà tota la xarxa wifi del centre.

Pla Lector. Implantació de la mitja hora de lectura a tot el centre per potenciar la competència lectora. Es complementa amb una acció a 2n d’ESO, amb una matèria optativa de lectura, i una ampliació horària a anglès de 4t d’ESO dedicada també a la lectura en llengua anglesa.

Proves Cangur. Preparació d’un grup nombrós d’alumnes a ESO i Batxillerat a les proves sobre resolució de problemes matemàtics. Les proves Cangur tenen un caràcter internacional i serveixen per estimular la creativitat i la resolució de problemes. Les organitzen  la Societat Catalana de Matemàtiques en col·laboració amb diferents universitats i del professorat de l’institut.

Projecte de Robòtica. Amb el suport del Consorci d’Educació de Barcelona, basats en materials LEGO© i Plaques Arduino, totes les etapes. Participació en la Robotics week, i en exposicions de Cosmocaixa. Organització de la setmana de la robòtica a l’institut Sant Andreu, amb participació de les escoles adscrites.

Mobile Schools. Projecte sobre l’us d’aplicacions als smatphones adreçat a alumnes de 4t d’ESO. Participació en la Code week. Forma part del currículum d’Informàtica a 4t d’ESO.

Projecte Agenda21. Desenvolupar activitats relacionades amb l’hort escolar i maneres de fer  respectuoses amb el medi ambient.

Física en context. Aproximació de l’estudi de la física amb noves tecnologies per a alumnes de batxillerat.

Projecte Connectats. Treball amb alumnes de 2n i 3r de l’ESO sobre les competències bàsiques aplicant la innovació pedagògica. Col·labora l’ONG Ajuda en Acció i la Cooperativa Connectats. Un grup de persones han de solucionar una sèrie de proves, endevinalles, puzles, combinacions numèriques enigmes, etc.. per aconseguir escapar en un temps determinat. Han d’usar la lògica, l’ingeni, el pensament divergent, la imaginació, la creativitat i sobretot, aprendre a treballar i a col·laborar en equip.

Projecte “Els Precursors de l’Aviació”. Un projecte interdisciplinar on hi participen els departaments de visual i plàstica i català amb un centre d’interès: el desig de l’home de volar des de l’antiguitat. Per presentar els treballs al VI Concurs Escolar del Saló del Còmic. Amb el suport de FICOMIC (Federacions d’Institucions Professionals del Còmic) i d’Impuls de la Lectura de la Generalitat de Catalunya

Teatre: Una altra Fedra, si us plau. Projecte sobre la posada en escena i representació en català d’aquesta obra de teatre de Salvador Espriu.Adaptació, tutorització i posada en escena d’Iskra Bocanegra.

Programa Talk to Me. Programa subvencionat per l’Ajuntament de Barcelona amb la intervenció d’una professora auxiliar de conversa dedicada a practicar l’anglès parlat amb grupets reduïts d’alumnes de tots els cursos.

Programa Adolescències. Programa que promou l’Àrea d’Orientació i Educació Inclusiva del Consorci d’Educació de Barcelona, a través del qual, el departament d’orientació del centre es coordina directament amb el CSMIJ.

Parelles Lingüístiques. Una manera propera d’aprendre i practicar el català entre alumnes, afavorint la formació d’amistats entre nois i noies de diferent edat i procedència. S’organitza en hores d’esbarjo.

Projectes de Diversificació Curricular Escolar per 3r i 4t dESO. Projectes educatius interdisciplinars per millorar el rendiment personal i acadèmic dels alumnes organitzats i sufragats pel Consorci d’Educació de Barcelona/Ajuntament de Barcelona,.
3r d’ESO

Taller Grumet-Èxit: Aprendre a navegar. Hissar veles, identificar les parts del vaixell, interpretar el litoral mentre es navega, participar de la vida a bord, investigar l’estat ambiental del mar, treballar en equip… Els alumnes lleven amarres per embarcar-se en el programa educatiu Grumet Èxit: aprendre a través de la navegació tradicional.

De la idea al producte: fabricació digital. L’Èxit2 i el Programa Pedagògic dels Ateneus de Fabricació ofereixen aquest taller que implica una introducció experimental i pràctica al món de la fabricació digital.

Circ Èxit. En el taller Circ Èxit, a través de diverses activitats circenses, es desenvolupen competències relacionades amb l’àmbit personal, social i ciutadà; té, per tant, un gran potencial educatiu.

Tallers d’Oficis a la ciutat. Experiències adreçades al coneixement del món laboral pels alumnes de 3r d’ESO en risc d’abandonament prematur dels estudis obligatoris.  Té per objectiu fomentar que alumnat  i amb una tradició de fracàs escolar coneguin directament els rudiments d’alguns oficis, i ajudi a la seva maduració i  definició del seu itinerari personal formatiu-professional.

4t d’ESO

Murs MuralsEl taller de Murs té l’objectiu últim que els alumnes de l’institut realitzin un mural en el seu centre. Escollit l’indret, caldrà definir el projecte, esbossar-lo, treballar-lo a la classe per finalment poder realitzar-lo in situ.

Còmic amb HistòriaA partir de l’estudi del còmic com a fil conductor, aquest taller pretén abordar múltiples processos d’aprenentatge que han de permetre millorar la competència en comunicació lingüística, la competència cultural i artística, el tractament de la informació i la competència digital, i la competència social i ciutadana.

Desenterrant la història. Taller desenvolupat en diferents sessions basat en un diàleg constant entre dos arqueòlegs i l’alumne i que fa ús de tècniques i recursos que fomenten la implicació personal.

Tast d’Oficis. Experiències adreçades al coneixement del món laboral per als alumnes de 3r d’ESO. Coordinat pel Consorci d’Educació de Barcelona amb la intervenció de diferents empreses de formació ocupacional

.

 

_____________________________________________________________

 

 

 

 CURS 2016-17

CONSELL ESCOLAR

President: Ramon Margalef

Secretari: Jaume Delllunde

Cap d’Estudis: Xavier Murillo

Representants del Sector Professorat:

Maribel Brossa

David Anton

Óscar Amorós

Gabriel Mestieri

Urbano Mediavilla

Pilar Pérez

Enric Romero

Adriana Vives

Representants del Sector Pares i mares:

Irene Martínez (en representació de l’AMPA)

Maria Carmen Gonzàlez

Carlos Benito Lupiáñez

Maria Carmen Ortiz.

Representants del Sector Alumnes

Aitana Castro Vélez (1r de Batxillerat)

Eloi Garcia (2n de Batxillerat)

Angel Vázquez Rodríguez (2n de Batxillerat  d’ESO)

Adrián Vizcaino (4t d’ESO)

Representant de l’Ajuntament

Dolors Saladrigas

Representant del personal d’administració i serveis

Olga Gutiérrez

ORGANITZACIÓ DEL PROFESSORAT

Equip Directiu.

Director: Ramon Margalef

Secretari: Jaume Dellunde

Coordinadora Pedagògica: Jèssica Obispo

Cap d’Estudis: Xavier Murillo

Coordinacons de l’àmbit pedagògic.

Coordinació de l’ ESO: Jèssica Obispo/Amèlia Maña

Coordinació del Batxillerat: Enric Romero

Coordinació d’Activitats Esportives: Esther Vela

Coordinacions de l’àmbit tècnic.

Coordinador Informàtica: Francesc de las Heras

Coordinador de Riscos laborals Joaquim Estrada

Caps de departament.

Matemàtiques: David Anton

Llengua castellana: Carmen Montesinos

Llengua Catalana: Jordi Lladó

Llengües estrangeres: Mònica Villanueva

Tecnologia: Òscar Amorós

Física i Química: Carmen Torres

Ciències Naturals: Josep Raïch

Visual i Plàstica: Emília Sala

Educació Física: Esther Vela

Música: Fina Colomer

Clàssiques: Enric Romero

Filosofia: Emília Olivé

Geografia i Història: Urbano Mediavilla

Orientació: Àngel Casajús

Tutories de grups-classe.

1r ESO A : Maribel Brossaa

1r ESO B : Cristina Duró

1r ESO C : Cristina Mayans

1r ESO D: Paloma Peñalba

 

2n ESO A : Quim Estrada

2n ESO B: Raquel Sánchez

2n ESO C : Silvia Manzano

2n ESO D : Adriana Vives

 

3r ESO A : Amèlia Mañà

3r ESO B : Gabriel Mestieri

3r ESO C : Fina Colomer

 

4t ESO A : Robert Zamora

4t ESO B: Anna Palencia

4t ESO C: ÁngelCasajús

 

1r Batx R : Manuela Fernández

1r Batx S: Ángel Millán

 

2n Batx R: Pilar Pérez

2n Batx S: Pablo Bonell

 

Tutories tècniques i altres responsabilitats

Coordinador d’Informàtica: Francesc de las Heras

 

Equips Docents d’ESO i Batxillerat

Els equips docents d’ESO estan formats pels professors i professores de les matèries comunes de de cada curs més els professors i professores de les matèries optatives específiques i de modalitat de Batxillerat. Els professors i professores que formen part de l’equip docent  d’un nivell assumiran les tasques d’atenció individual de determinats alumnes i acompanyaran a les sortides d’aquest nivell.

 

PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

Consergeria

Núria Pi

Olga Gutiérrez

Secretaria

Enric Sellés

Mari Carmen García

Neteja i Manteniment

Rosi Moreno

Mohamed Rida