Informacions d’inici de curs 2013-14

 

 

 

 

 

Us informem d’aspectes importants en relació a la preparació i començament del proper curs 2013-2014

COMENÇAMENT DE CURS

Divendres, 13 de setembre :
Enguany, la presentació i l’inici del curs 2013-2014 és el 13 de setembre seguint l’horari indicat:

a les 10 hores: 1r d’ESO

a les 11:00 hores: 2n d’ESO

a les 11:30 hores: 3r d’ESO

a les 12:00 hores: 4t d’ESO

a les 12:30 hores : 1r i 2n de Batxillerat

MATERIAL ESCOLAR

• llibres:
• Aquest curs 2013-14, l’empresa Iddink organitza la venda dels llibres pel sistema Ecobook, amb un substancial estalvi del cost sempre i quan es retorni el llibre en bones condicions. L’empresa Iddink en fa la venda i distribució a domicili dels llibres encarregats: Tf 902 565 411. Adreceu-vos a la pàgina web http://www.iddink.cat/klantenservice

• Podeu consultar el llistat de llibres de text per al curs 2013-14 accedint a l’adreça de la pàgina de la nostra web http://blocs.xtec.cat/isantandreu/2013/07/llibres-de-text/.

• Trobareu els llibres de tots els cursos. Tingueu present les diferències que es poden tenir si es cursa el 3rA o 4t C (itinerari per a cicles formatius) respecte els altres cursos.

• Abans de comprar els llibres de 4t d’ESO i Batxillerat, assegureu-vos de les matèries optatives que cursaran els vostres fills i filles.

CALENDARI ESCOLAR

13 de setembre, inici del curs.
Del 21 de desembre de 2013 a 7 de gener de 2014, ambdós inclosos: Vacances de Nadal
Del 12 d’abril al 21 d’abril de 2014 ambdós inclosos: Vacances de Setmana Santa
20 de juny de 2014, acaben les classes.
Les proves extraordinàries de l’ESO, de 1r de batxillerat es realitzaran entre el 2 i 3 de setembre de 2014.

Són festius els següents dies:
11 de setembre (La Diada de Catalunya)
24 de setembre (La Mercè)
1 de novembre (Tots Sants)
6 de desembre (La Constitució)
1 de maig (Dia del Treball)
9 de juny (Pasqua Granada)

Els 3 dies festius de lliure disposició pel centre recomanats per la Comissió Permanent del Consell Escolar Municipal i aprovats en el Consell Escolar són:

4 de novembre.
3 de març (Carnestoltes)
2 de maig.

HORARI

Durant el curs 2013-14 serà vigent l’horari compactat que vàrem iniciar el curs passat.

ESO i Batxillerat
Dia             Matí de Classes
Dilluns      8-14:35
Dimarts    8-14:35
Dimecres  8-14:35
Dijous       8-14:35
Divendres 8-14:35

EXÀMENS DE RECUPERACIÓ

2-3 de setembre.
S’han de presentar tots els alumnes amb matèreies pendents (1 o més matèries). Aquests alumnes han de presentar les feines d’estiu el dia de l’examen de recuperació.

CALENDARI DELS EXÀMENS D’ESO

CALENDARI DELS EXÀMENS DE BATXILLERAT

PRESENTACIÓ D’ACTIVITATS D’ESTIU.

Aquesta informació afecta també els alumnes de 6è de Primària, que enguany tenen obligació, si s’escau, de presentar la feina a l’Institut)

Alumnes amb alguna matèria pendent per recuperar: El dia de l’examen de recuperació (2-3 de setembre)

Alumnes amb tot aprovat (voluntari): Durant la primera setmana de classes, al nou professor de la matèria.

Consulteu tots la pàgina: http://blocs.xtec.cat/isantandreu/2013/07/deures-destiu-2013/

Aquests treballs seran avaluats i comptaran com a primera nota en la primera avaluació. Recordeu que són obligatoris en la recuperació de les matèries pendents de l’alumne/a.

COMPRA DELS ORDINADORS PORTÀTILS

Tal com us vàrem informar en la matrícula, el model d’ordinador portàtil que recomanem per al curs 2013-14 és l’ ASUS X200CA, amb sistema operatiu LinkatEdu 12.04 (basat en Ubuntu LTS). El preu de l’ordinador és de 260 euros (IVA inclòs) i el pagament es pot fer en dos terminis.
El distribuïdor Masterkey farà el lliurament dels ordinadors a mitjans de setembre.

MATRÍCULA DELS ALUMNES AMB MATÈRIES PENDENTS

Després de l’avaluació extraordinària de setembre, es faran efectives les matrícules del 2013-14 als cursos que corresponguin. El dia 6 de setembre a partir de les 14:00 hores se sabrà l’assignació de tots els alumnes als grups-classe del curs 2013-14. Es farà públic al web de l’institut i al tauler d’anuncis.

REUNIONS DE PARES D’INFORMACIÓ PER CURSOS

1r d’ESO: Dia 9 de setembre, dilluns a les 18 hores.

2n d’ESO: Dia 25 de setembre, dimecres a les 18 hores.

3r d’ESO: Dia 30 de setembre, dilluns a les 18 hores.

4t d’ESO: Dia 1 d’octubre, dimarts a les 18 hores.

1r i 2n de Batxillerat: Dia 3 d’octubre, dijous a les 18 hores.

La primera part de la reunió es fa a la sala d’actes, a continuació cada tutor/a amb els pares i mares dels alumnes del seu grup anirà a l’aula corresponent.

ESPAI “ESCOLA – PARES”

Al llarg del curs, s’oferiran activitats de formació per a famílies organitzades per l’AMPA de l’institut com a suport a les tutories de l’ESO, per treballar les tasques i responsabilitats compartides escola – família en l’educació, atenció a petits grups de pares per tractar temes relacionats amb l’adolescència i les formes d’abordar els problemes que es plantegen en aquesta etapa, etc.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS ORGANITZADES PER L’INSTITUT

L’Institut Sant Andreu organitza activitats complementàries entre les quals destaquem les següents:

 • Futbol. Masculí i Femení
 • Bàsquet
 • Ball: Hip Hop
 • Teatre
 • Idiomes
 • Guitarra

 

L’horari de les activitats serà de dilluns a dijous de 16 a 18 hores.
La inscripció als diferents tallers es farà durant el primer mes del curs i els tallers començaran l’octubre. A l’inici del curs 2013-2014 es facilitarà la informació completa de totes les activitats programades.

Les activitats esportives s’organitzen des del Departament d’Educació Física i els alumnes seran informats pels propis professors a l’inici de curs.

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA SANT ANDREU

Associació esportiva escolar IES Sant Andreu té com a objecte bàsic el foment, l’organització, la coordinació i la pràctica de l’activitat física i esportiva en el nostre centre docent , dins i fora de l’horari lectiu, amb activitats internes i externes, tot potenciant la dimensió educativa de l’esport i sempre tenint en compte el nostre projecte educatiu de centre.

BIBLIOTECA DE L’INSTITUT

Durant les tardes de dilluns a dijous estarà oberta la Biblioteca del centre per a la consulta i préstec de llibres, ús d’ordinadors i estudi, en horari de 15:30 a 18:30 hores.

I res més fins ara. Aprofitem l’avinentesa per desitjar-los un bon estiu i els esperem el setembre en les reunions convocades.

Molt cordialment,

Ramon Margalef
DirectorPreinscripció per a l’ESO curs 2013-14

CALENDARI DEL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ 2013

Període de presentació de sol·licituds per l’educació secundària obligatòria: de l’11 i el 22 de març.

INSTRUCCIONS PER AL CURS 2013-14

CALENDARI

BAIXAR-SE EL FULL DE SOL.LICITUD

Resolució ENS/367/2013, de 18 de febrer (DOGC núm. 6326 de 1/3/2013)

 

DATES DE PREINSCRIPCIÓ i MATRICULACIÓ  CURS 2013 – 2014

Publicació de l’oferta inicial    7 de març

Període de presentació de sol·licituds    11 al 22 de març
Tramesa de sol·licituds per Internet es pot fer fins a les 24 h. del dia 21 de març
Publicació de les llistes baremades de sol·licituds     11 d’abril
Sorteig públic per determinar l’ordenació de sol·licituds    12 d’abril
Termini de reclamació a les llistes baremades de sol·licituds     del 12 al 16 d’abril
Publicació de les llistes baremades definitives     22 d’abril
Publicació de l’oferta final    17 de maig
Publicació de les llistes d’alumnat admès     24 de maig
Període de matriculació (1r d’ESO)     10 al 14 de juny
Període de matriculació (2n, 3r i 4t d’ESO)    25 al 28 de juny
Període de matriculació per als pendents d’avaluació de setembre    6 al 10 de setembre

Presentació de sol·licituds:: del  11 al  22 de març

Lloc: Secretaria

Horari:    Matins  de 8:30 a 14 h. (de dilluns a divendres)

Tardes  de 15:30 a 17:30 h. (dimarts i dimecres)

Documentació que s’ha de presentar en tots els casos

Imprès de  sol·licitud (que facilita gratuïtament el centre de primària. Cal presentar una única sol·licitud, al centre demanat en primer lloc). Es pot trametre telemàticament però s’ha d’imprimir, signar i portar juntament amb la documentació al centre demanat en primer lloc.
–  Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. (de totes les pàgines amb dades).
–  Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor legal) o de la targeta de residència -NIE  (si és tracta de persones estrangeres).
–  Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a en cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys.
– Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual (TIS), si la teniu

En el cas que s’hagin de justificar els criteris de puntuació, cal presentar també:

a)    Documentació acreditativa de ser beneficiari de la prestació econòmica  de renda  mínima d’inserció. (PIRMI).

b)    Certificat municipal de convivència de l’alumne/a amb la persona sol·licitant i original i fotocòpia del DNI/NIE, renovat per canvi de domicili.  (Quan el domicili que s’al·lega no coincideixi amb el DNI/NIE).
Còpia del contracte laboral o certificat emès a l’efecte per l’empresa (Quan es consideri el domicili del lloc de treball).

c)    Certificat del centre on està matriculat. (En el cas previst a l’article 10.1 del Decret d’admissió, que per accedir a un centre públic s’al·legui que el germà o germana està matriculat en un altre centre públic amb el qual hi ha una relació d’adscripció).

d)    Original i fotocòpia del certificat de disminució expedit del Departament d’Acció Social i Família de la persona que al·legui aquesta condició o del certificat de disminució de l’ICAM (Institut Català d’Avaluacions Mèdiques) o del organisme competent d’altres comunitats autònomes. En tot cas en el certificat s’ haurà d’acreditar que la discapacitat és igual o superior al 33%.

e)    Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.

f)    Informe emès per un metge o una metgessa del sistema públic de salut, o certificat mèdic oficial (si l’emès un metge/metgessa de la privada, amb signatura legalitzada pel col·legi de metges), en el qual s’indiqui expressament que l’alumne/a està diagnosticat/da d’una malaltia crònica que afecta al seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i que s’especifiqui de quina malaltia es tracta.

Barem de prioritat d’admissió

Criteris específics

– Per cursar ensenyaments en un curs d’educació secundària obligatòria en un centre determinat, té preferència l’alumnat que procedeix de centres adscrits a aquest centre.

– L’alumnat que vol cursar ensenyaments professionals de música o de dansa i l’alumnat que segueix programes esportius d’alt rendiment ho pot fer constar a la sol·licitud de preinscripció i, en aquest cas, té prioritat (encara que no provingui d’un centre adscrit) per accedir a les places d’educació secundària obligatòria dels centres que tenen horaris adaptats als ensenyaments artístics o als programes esportius d’alt rendiment.

Criteris generals

–  Si en el moment en què es presenta la preinscripció, l’alumne o l’alumna té germans escolaritzats al centre o pares o tutors que hi treballen: 40 punts.
Aquest criteri és aplicable a infants i joves en situació d’acolliment familiar.
La puntuació també s’aplica per accedir a un centre públic quan la germana o el germà està escolaritzat en un altre centre públic amb el qual hi ha una relació d’adscripció.
–   Quan el domicili de la persona sol·licitant estigui en l’àrea d’influència: 30 punts.
–  Quan a instància del pare, mare, tutor, és prengui en consideració l’adreça del lloc de treball d’un d’ells, i aquest és dins l’àrea de proximitat: 20 punts.
– Quan el domicili de la persona sol·licitant és al mateix districte municipal on és ubicat el centre sol·licitat en primer lloc però no en la seva àrea de proximitat: 15 punts.
– Quan el domicili habitual és al mateix municipi del centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d’influència: 10 punts
– Quan el pare o la mare, tutor o tutora, siguin beneficiaris de l’ajut de la renda  mínima  d’inserció, calculat en funció dels fills a càrrec de la persona perceptora:  10 punts.
– Quan l’alumne o l’alumna acrediti una discapacitat de grau igual o superior a 33%, o quan el pare, la mare, el tutor o la tutora, un germà o una germana de l’alumne o alumna acrediti una discapacitat igual o superior al 33%:  10 punts.

Criteris complementaris

– Pel fet de formar part de família nombrosa o monoparental: 15 punts.

– Si l’alumne/a té una malaltia crònica (inclosa la celiaquia) que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic: 10 punts.

– Pel fet que el pare, la mare, el tutor, la tutora o un germà o una germana de l’alumne/a han
estat escolaritzats en el centre per al qual es presenta la sol·licitud: 5 punts

 

COM OBTENIR PLAÇA UN COP COMENÇAT EL CURS?

Un cop iniciat el curs, les sol·licituds d’admissió en el segon cicle d’educació infantil, en educació primària i en educació secundària obligatòria només s’atenen, tenint en compte les places vacants existents, si corresponen:

 • a alumnes no escolaritzats a Catalunya
 • per canvis de domicili a un altre municipi, o districte en el cas de Barcelona, dels pares, mares, tutors/es o guardadors/es
 • si s’al·leguen altres circumstàncies excepcionals, entre les quals s’inclouen els canvis de centre derivats d’actes de violència de gènere o d’assetjament escolar

Més informació sobre com obtenir plaça un cop començat el curs.Resultats de les Eleccions al Consell Escolar

Els proppassats dies 14, 16 i 17 de gener es varen celebrar les diferents eleccions a representants del Consell Escolar de l’Institut Sant Andreu.

Les eleccions es varen conduir de forma exemplar entre tots els estaments del nostre institut i especialment entre els alumnes de tots els nivells, des de 1r d’ESO a 2n de Batxillerat

Les meses de votació estaven formades per 2 vocals que varen exercir la seva funció a la perfecció. Moltes gràcies a tots els que heu fet que les votacions siguin alhora una manera d’exercir un dret ciutadà i una forma de participar activament  en la vida del nostre centre.

Els resultats de les eleccions han estat els següents.

Sector Alumnes:

Els dos nous representants del Consell Escolar seran:

 

 

 

 

 

 

 

Sara Musa de 2n d’ESO

 

 

 

 

 

 

 

Jordi Carrasco de 4t d’ESO

 

 

Sector Pares i Mares

Montserrat Vidal repeteix i formarà part del Consell Escolar 4 anys més.

 

 

 

 

 

 

 

Representants del Sector Professorat

Els 4 membres representants per als propers 4 anys seran:

Xavier de Cabo, Angel Casajús, Xavier Murillo i Jordi Pedró

Representant del Sector PAS (Administració i subalterns)

Felisa Pinto

Enhorabona a tots i totes!!

La nova constitució del Consel Escolar es farà el proper dimecres 23 de gener.

US HI ESPEREM!!

Vocals de la mesa de votació nº2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicació de les Candidatures al Consell Escolar

 

 

En relació al procés electoral que s’ha obert per renovar la mitat dels membres del Consell Escolar us informem que s’han presentat les següents Candidatures.

MES INFORMACIÓ

 

Sector Pares i Mares

 

Carlos Benito Lupiañez, pare d’Irene Benito de 2n d’ESO

 

 

Carles Esteban Ariño, pare d’Anna Esteban de 1r d’ESO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosa María Gómez Corral, mare de Marina Arijón de 2n d’ESO

 

 

Maria Carmen Ortiz Cuesta, mare d’Eva Bautista de 1r d’ESO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montserrat Vidal Salicio, mare de David Aybar de 4t d’ESO

 

 

 

 

 

 

 

 

Sector Alumnes

 

Jordi Carrasco Esperabé, alumne de 4t d’ESO

 

Marta de Toledo Delgado, alumna de 2n d’ESO

 

 

 

 

 

 

 

 

Eloi Martínez Garcia, Alumne de 2n d’ESO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sara Musa Atallah, alumna de 2n d’ESO

 

 

 

 

 

 

 

Sector PAS:

Felisa Pinto

Olga Gutiérrez

MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA PARTICIPACIÓ!!!

 

 

S’estableix el període que va entre el 3 de desembre de 2012 i el 18 de gener de 2013 per organitzar les eleccions per a renovar els càrrecs dels membres del consell escolar.

CALENDARI DE LES ELECCIONS A L’INSTITUT SANT ANDREU

A continuació us recordem l’actual composició. Els membres en blau continuen. Els membres sortints que cal renovar estan en verd subratllats. Cal tenir present que els membres sortints poden tornar a ser elegits. Els membres representants de l’AMPA i de l’Ajuntament de Barcelona han de ser confirmats per un període de 2 anys més.

Sector Professorat

Xavier de Cabo

Enric Romero

Pilar Pérez

Xavier Murillo

Jordi Pedró

Jaime Parra

Óscar Amorós

Qui es presenta a les eleccions?

Tots els professors són eligibles, tan si presenten la candidatura, como si no la presenten.

S’han d’escollir 4 membres per als propers 4 anys.

Sector Alumnat:

Vladimir Suasnavas

Pau Fernández

Meritxell Osorio

Kevin Serpa

Qui es presenta a les eleccions?

Son eligibles tots els alumnes, prèvia presentació de candidatures.

S’han d’escollir 2 membres pels propers 4 anys.

Sector pares i mares:

Maria Dolores Espejo

Eva de Carquero Pérez

Maria Carmen González

Montserrat Vidal Salicio

Qui es presenta a les eleccions?:

Són eligibles tots els pares i mares, prèvia presentació de la candidatura.

S’ha d’escollir un nou membre i confirmar el/la representant de l’AMPA.

Sector PAS

Qui es presenta a les eleccions?:

S’ha d’escollir 1 representant entre els membres del personal d’administració i serveis.

Sector representant de l’Ajuntament de Barcelona

L’administració ha de confirmar el membre que serà representant al Consell Escolar

Actualment és Just Pérez.

 

Més informació

Composició del consell escolar dels centres públics.

1. El consell escolar d’un centre públic està integrat per les següents persones membres:


a) El director o directora, que el presideix.
b) El o la cap d’estudis.
c) Un representant de l’ajuntament de Barcelona.
d) Els i les representants del professorat que són elegits pel claustre.
e) Els i les representants de l’alumnat i dels pares i mares o tutors que són elegits respectivament entre ells.
f) Un representant del personal d’administració i serveis que és elegit entre ells.

2. El secretari del centre no és membre del consell escolar però hi assisteix amb veu i sense vot i exerceix la secretaria del consell.

3. El nombre de representants del professorat no pot ser inferior a un terç del total de persones membres del consell.

4. El nombre de representants de l’alumnat i pares i mares o tutors, en conjunt, no pot ser inferior a un terç del total de persones membres del consell. Una de les persones representants dels pares i mares la designa l’AMPA del centre.

5. Cada centre determina la composició del consell escolar que queda recollida a les seves normes d’organització i funcionament, d’acord amb el que s’estableix en la legislació vigent.


Funcionament del consell escolar dels centres públics

1. Les funcions del consell escolar són les que estableix l’article 148.3 de la Llei d’educació. A més, li correspon vetllar i donar suport a l’equip directiu per al compliment de la programació anual del centre i del projecte de direcció el qual, en el marc del projecte educatiu del centre, vincula l’acció del conjunt d’òrgans de govern unipersonals i col.legiats d’acord amb l’article 144.4 de la Llei d’educació.


2. El consell escolar ha d’aprovar les seves normes de funcionament. En allò que no estigui previst s’han d’aplicar les normes reguladores dels òrgans col.legiats de l’Administració de la Generalitat.


3. El consell escolar del centre es reuneix preceptivament una vegada al trimestre i sempre que el convoca el director o directora del centre o ho sol.licita al menys un terç de les seves persones membres. A més, s’ha de fer una reunió a principi de curs i una altra a la seva finalització.


4. Les decisions del consell escolar es prenen normalment per consens. Si no és possible arribar-hi, la decisió s’adopta per majoria de les persones membres presents, llevat dels casos en què la normativa determini una altra majoria qualificada.


5. La convocatòria de les reunions s’ha de trametre per la presidència del consell amb una antelació mínima de 48 hores, juntament amb la documentació que hagi de ser objecte de debat, i, si escau, d’aprovació. El consell escolar es pot reunir d’urgència, sense termini mínim per a la tramesa de la convocatòria, si totes les persones membres hi estan d’acord.


6. Quan en l’ordre del dia s’incloguin temes o qüestions relacionades amb l’activitat normal del centre que estiguin sota la tutela o responsabilitat immediata d’alguna persona membre de la comunitat educativa que no sigui membre del consell escolar, se’l podrà convocar a la sessió per tal que informi sobre el tema o qüestió corresponent.

 Convocatòria d’Eleccions al Consell Escolar 2013

 

S’estableix el període que va entre el 3 de desembre de 2012 i el 18 de gener de 2013 per organitzar les eleccions per a renovar els càrrecs dels membres del consell escolar.

CALENDARI DE LES ELECCIONS A L’INSTITUT SANT ANDREU

A continuació us recordem l’actual composició. Els membres en blau continuen. Els membres sortints que cal renovar estan en verd subratllats. Cal tenir present que els membres sortints  poden tornar a ser elegits. Els membres representants de l’AMPA i de l’Ajuntament de Barcelona han de ser confirmats per un període de 2 anys més.

Sector Professorat

Xavier de Cabo

Enric Romero

Pilar Pérez

Xavier Murillo

Jordi Pedró

Jaime Parra

Óscar Amorós

Qui es presenta a les eleccions?

Tots els professors són eligibles, tan si presenten la candidatura, como si no la presenten.

S’han d’escollir 4 membres per als propers 4 anys.

Sector Alumnat:

Vladimir Suasnavas

Pau Fernández

Meritxell Osorio

Kevin Serpa

Qui es presenta a les eleccions?

Son eligibles tots els alumnes, prèvia presentació de candidatures.

S’han d’escollir  2 membres pels propers 4 anys.

Sector pares i mares:

Maria Dolores Espejo

Eva de Carquero Pérez

Maria Carmen González

Montserrat Vidal Salicio

Qui es presenta a les eleccions?:

Són eligibles tots els pares i mares, prèvia presentació de la candidatura.

S’ha d’escollir un nou membre i confirmar el/la representant de l’AMPA.

Sector PAS

Qui es presenta a les eleccions?:

S’ha d’escollir 1 representant entre els membres del personal d’administració i serveis.

Sector representant de l’Ajuntament de Barcelona

L’administració ha de confirmar el membre que serà representant al Consell Escolar

Actualment és Just Pérez.

 

Més informació

Composició del consell escolar dels centres públics.

1. El consell escolar d’un centre públic està integrat per les següents persones membres:


a) El director o directora, que el presideix.
b) El o la cap d’estudis.
c) Un representant de l’ajuntament de Barcelona.
d) Els i les representants del professorat que són elegits pel claustre.
e) Els i les representants de l’alumnat i dels pares i mares o tutors que són elegits respectivament entre ells.
f) Un representant del personal d’administració i serveis que és elegit entre ells.

2. El secretari del centre no és membre del consell escolar però hi assisteix amb veu i sense vot i exerceix la secretaria del consell.

3. El nombre de representants del professorat no pot ser inferior a un terç del total de persones membres del consell.

4. El nombre de representants de l’alumnat i pares i mares o tutors, en conjunt, no pot ser inferior a un terç del total de persones membres del consell. Una de les persones representants dels pares i mares la designa l’AMPA del centre.

5. Cada centre determina la composició del consell escolar que queda recollida a les seves normes d’organització i funcionament, d’acord amb el que s’estableix en la legislació vigent.


Funcionament del consell escolar dels centres públics

1. Les funcions del consell escolar són les que estableix l’article 148.3 de la Llei d’educació. A més, li correspon vetllar i donar suport a l’equip directiu per al compliment de la programació anual del centre i del projecte de direcció el qual, en el marc del projecte educatiu del centre, vincula l’acció del conjunt d’òrgans de govern unipersonals i col.legiats d’acord amb l’article 144.4 de la Llei d’educació.


2. El consell escolar ha d’aprovar les seves normes de funcionament. En allò que no estigui previst s’han d’aplicar les normes reguladores dels òrgans col.legiats de l’Administració de la Generalitat.


3. El consell escolar del centre es reuneix preceptivament una vegada al trimestre i sempre que el convoca el director o directora del centre o ho sol.licita al menys un terç de les seves persones membres. A més, s’ha de fer una reunió a principi de curs i una altra a la seva finalització.


4. Les decisions del consell escolar es prenen normalment per consens. Si no és possible arribar-hi, la decisió s’adopta per majoria de les persones membres presents, llevat dels casos en què la normativa determini una altra majoria qualificada.


5. La convocatòria de les reunions s’ha de trametre per la presidència del consell amb una antelació mínima de 48 hores, juntament amb la documentació que hagi de ser objecte de debat, i, si escau, d’aprovació. El consell escolar es pot reunir d’urgència, sense termini mínim per a la tramesa de la convocatòria, si totes les persones membres hi estan d’acord.


6. Quan en l’ordre del dia s’incloguin temes o qüestions relacionades amb l’activitat normal del centre que estiguin sota la tutela o responsabilitat immediata d’alguna persona membre de la comunitat educativa que no sigui membre del consell escolar, se’l podrà convocar a la sessió per tal que informi sobre el tema o qüestió corresponent.

 INFORMACIONS IMPORTANTS D’INICI DE CURS

 

 

 

LLIBRES 2012-13


3r d’ESO Itinerari A

 

1r d’ESO


2n d’ESO 4t d’ESO Itinerari C

 

3r d’ESO


 

4t d’ESO


 

2n de Batxillerat Científic


 

1r de Batxillerat Científic


 

1r de Batxillerat Humanístic


 

2n Batxillerat Humanístic
Llibres de text curs 2012-13

Enguany el nostre Consell Escolar ha optat per fer les comandes de llibres a través de l’empresa IDDINK. Aquesta decisió representarà una important aventatge econòmica, sempre i quan  els llibres del curs 2012-13 es reutilitzin per al curs 2013-14.

IDDINK SPAIN S.L.U. és  una empresa que ofereix  el subministrament de materials escolars tant  a les famílies, com al propi centre i professorat.

Com funciona?

Iddink s’encarrega de facilitar tot el procés de compra: des de  gestionar personalment les llistes de llibres de cada alumne,  vendre’ls i portar-los a domicili i gestionar el seu retorn, i si s’escau, la seva reparació, per poder reutilitzar-los el curs que ve.

Aquest primer any Iddink comprarà els llibres usats dels alumnes que vulguin oferir-los, sempre i quan estiguin en bon estat. Si són llibres que coincideixen amb el llistat d’enguany, la compra està assegurada, fins un 35% del seu preu actual.

Llibres de lectura de Castellà

Respecte als llibres de lectura de Castellà per a l’ESO, aquest any l’AMPA amb les aportacions fetes per les famílies (10 €), crearà un fons de llibres de lectura de Castellà per a tots els cursos, des de 1r fins a 4t. Aquest lot de llibres estarà format per 4 títols de lectures per cada nivell i que aniran canviant al menys trimestralment. Aquests llibres seran reutilitzats i compartits entre les diferents classes de cada nivell. Com que la gestió la fa l’AMPA directament, no figuren les lectures de castellà en el llistat de llibres. La despesa final quedarà reduida aproximadament a una quarta part.

VENDA DELS LLIBRES USATS: dies 10,11 i 12 de Juliol.

Portar els llibres en bon estat (no poden estar guixats) en una bossa de plàstic, amb el nom, adreça i telefon ben clars). Tancar la bossa amb cinta adhesiva. Segueix les instruccions que t’indiquem a continuació:

REGISTRA’T PER VENDRE ELS TEUS LLIBRES DEL CURS 2011-12

(operatiu a partir del 25 de juny!!)

 

GESTIÓ DE LA VENDA DE LLIBRES DEL NOU CURS 2012-13

Per Internet, a la pàgina www.iddink.cat Codi del centre Sant Andreu 119RM5

Per telèfon:  902 565 411

Nova data per als alumnes de 1r d’ESO

Presencialment a l’Institut: 19 de Juliol de 9 a 14 hores a la Biblioteca

EL PROCÉS DELS ECOBOOKS AL LLARG DEL CURS

FORMES DE PAGAMENT

Abans d’encarregar els llibres de text, asegureu-vos dels itineraris que cursareu i quines matèries optatives tindreu, tant a 4t de l’ESO com al Batxillerat.

A 1r d’ESO el grup de francès es farà un cop començat el curs i els llibres de francès s’adquiriran un cop coneguts els grups.

TOTS ELS LLIBRES DE TEXT 2012-13El Consorci d’Educació de Barcelona autoritza la jornada compactada per al curs 2012-13

En data del 25 de juny, el Consorci d’educació de Barcelona ens ha confirmat l’autorització de la jornada compactada per al curs 2012-13, juntament amb altres 18 instituts de Barcelona. Serà un curs de prova en el que la seva continuitat dependrà de l’avaluació que se’n faci a final de curs.
Més informació al CEB. amb la llista d’instituts de Barcelona.Horari Compactat a l’Institut Sant Andreu: Una proposta per al curs 2012-13

Actualment el Departament d’Ensenyament ha donat llum verda a que els centres d’Educació Secundària facin les seves propostes sobre l’organització horària, dins de l’exercici de l”autonomia que disposen  i que d’ençà fa uns anys s’ha anat impulsant.

Donada la crisi econòmica actual, aquesta mesura pot ajudar a racionalitzar una mica més les despeses, i per tant, a nivell de tots els centres, a permetre un millor estalvi de recursos.

Actualment, prop de la meitat dels instituts de Catalunya han demanat fer jornada intensiva el pròxim curs. En algunes ciutats tots els centres  han fet aquesta petició. A Barcelona són també molts els centres que han fet la petició però aquesta ha variat molt en funció del districte o del barri.

El nostre Institut Sant Andreu, després d’un procés d’informació als diferents sectors de la nostra comunitat educativa, va aprovar en reunió del Consell Escolar del dia 30 de maig elevar la sol.licitud de canvi d’horari per al proper curs 2012/2013.

Els passos que s’han anat seguint són:

 • Proposta del canvi horari al claustre de professors de l’Institut Sant Andreu i formació d’una comissió per impulsar la petició.
 • Informació sobre els avantatges  (Oportunitats i Fortaleses) i dels inconvenients (Dificultats i Amenaces)
 • Aprovació en claustre de professors de la proposta
 • Tràmit d’informació als membres de l’AMPA i del consell d’alumnes
 • Tràmit d’informació i enquesta als pares i mares dels alumnes
 • Presentació i aprovació de la proposta al Consell Escolar del dia 30 de maig.

Es va fer una enquesta a les famílies on es preguntava:

Esteu d’acord que l’Institut Sant Andreu sol·liciti al Departament la Jornada Continuada?

Els resultats expressen una opinió majoritàriament favorable al model proposat.

Per tant, en el Consell Escolar es va Aprovar per Consens la proposta horarària i es va decidir  sol·licitar al Consorci d’Educació l’organització de l’horari de classes amb alumnes en jornada compacta, de 8:00 a 14:40, amb dos esbarjos, de dilluns a divendres per a tots els cursos”

Creiem que  l’horari compactat permetrà als alumnes organitzar-se millor i poder avançar les activitats extraescolars a primera hora de la tarda, de manera que la jornada no acabarà massa tard. A nivell pedagògic, també hi veiem avantatges, perquè està demostart que el rendiment és molt millor pels matins que per les tardes, i això inclou aspectes com l’atenció, l’actitud, el comportament i la motivació resultant. Les hores de la tarda acostumen a ser difícil de gestionar per a tots, i el seu rendiment és menor.

El Departament Ensenyament està obert a autoritzar l’horari intensiu als centres que compleixin els requisits i s’ha compromès a comunicar la seva decisió no més tard del 23 de juny.

Vegeu la noticia a TV3   http://www.324.cat/video/4110803/Jornada-intensiva-als-instituts

PROPOSTA DE L’INSTITUT SANT ANDREU

Objectiu:

 • Assajar una reorganització i racionalització de l’horai, per aprofitar millor el rendiment dels matins. Per les tardes els nostres alumnes disposarien de temps per fer les tasques acadèmiques i les activitats extraescolars en benefici d’horaris mes racionals.
 • Oferir suport a l’aprenentatge per a l’alumnat amb més dificultats, per a que assoleixi les competències bàsiques, fora de l’horari acadèmic.
 • Potenciar les activitats complementàries de la tarda pel seu valor formatiu i d’ampliació, a través d’activitats culturals, esportives, clubs de ciència, etc.
 • Potenciar les tardes com temps de treball acadèmic, facilitant aules d’estudi i biblioteca.

Marc Horari de la proposta

Les classes tant de l’ESO com les del Batxillerat s’organitzaran en 6 periodes lectius i 2 periodes d’esbarjo. El fet d’augmentar els descansos, permetrà un millor rendiment dels alumnes

HORA                TIPUS
8:00-9:00        LECTIVA
9:00-10:00      LECTIVA
10:00-10:20    PATI
10:20-11:20    LECTIVA
11:20-12:20    LECTIVA
12:20-12:40    PATI
12:40-13:40    LECTIVA
13:40-14:40    LECTIVA

Anàlisi de l’impacte econòmic

Sense valorar les despeses de transport i manutenció diària dels usuaris de l’institut (tan dels alumnes com dels professors i personal no docent), objectivament hi haurà una reducció de despeses doncs l’electricitat i la calefacció és proporcional a el nombre de pisos i aules que estan en funcionament. Com que es preveu una reducció de 6 hores, s’estima també una reducció proporcional de les despeses.

Anàlisi en relació a les activitats extraescolars

 • Tallers de l’ÈXIT escolar, tal com s’estan duent a terme actualment. Sempre que el projecte d’Exit escolar pugui tenir continuitat, s’oferirà dos tallers, dimarts i dijous, per als alumnes amb necessitats o amb més dificultats. Hi aniria aquells alumnes que siguin proposats per la Comissió d’Atenció a la Diversitat del nostre centre.
 • La Biblioteca, tal com s’ofereix actualment, s’oferirà entre entre les 16 i les 18 hores, per a tot l’alumnat del centre, amb servei de wifi, ordinadors i prèstec de llibres.
 • Aula d’estudi. Podria oferir-se igualment en aquesta franja, utilitzant les aules adjuntes a la biblioteca, per facilitar la interacció i la promoció de treballs en grup.
 • Possibilitat de programar diverses activitats de copagament, organitzades per l’AMPA, com: Teatre, Ball, Música, Idiomes…
 • Activitats organitzades pel Pla Català de l’Esport Escolar, en la que el nostre centre és un gran impulsor, amb activitats esportives de totes les edats per a nois i noies.
 • Activitats extraescolars externes.  També es pot potenciar conciliar els horaris d’entitats municipals i privades per tal que s’avancin els horaris a les 4 de la tarda. (escola de música, idiomes, equips esportius, art…)

Indicadors per avaluar i revisar el nou model horari

Resultats
Comparar els resultats acadèmics obtinguts d’un any per l’altre, tenint en compte la variança deguda a la promoció.
Nombre d’alumnes que promociona d’un curs a l’altre
Nombre d’alumnes que graduen a l’ESO
Comparació de les proves diagnòstiques
Comparació de les acumulacions d’incidències a classe.

Nivell de Satisfacció
Enquesta  a les famílies
Enquesta  al professorat
Enquesta  a l’alumnat

La nostra proposta, una oportunitat per a la millora

 • La incorporació dels 2 esbarjos permet evitar períodes massa llargs, i millorar l’atenció dels alumnes.
 • El rendiment acadèmic està demostrat que és superior al matí.
 • Existeix un consens en la comunitat educativa: professors, PAS, alumnes i famílies
 • Disminueix la conflictivitat i les situacions de retrasos deguts a l’entrada al centre
 • Millora l’organització del temps escolar, extraescolar i domèstic, compaginant millor l’estudi i el lleure i racionalitza els horaris vespertins-nocturns.
 • Millora la coordinació del professorat, perquè es defineixen clarament períodes de treball sense alumnes a les tardes.

Dificultats  que caldrà afrontar

 • Problemes d’optimització dels espais en el moment de construir els horaris
 • Coordinació amb les diverses entitats municipals per fer una aposta coherent d’activitats extraescolars
 • Problemes d’organització per algunes famílies
 • Aconseguir una bona oferta d’activitats extraescolars que interessi a una nombre important de famílies.


Eleccions al Consell Escolar. Resultats:

Mesa electoral

Mesa electoral de la 1ª planta, formada per Gemma Garcia i Judit Pascal alumnes de 1rC, a les 8:00 del matí. Hem fet servir les urnes que es faran servir el dia 28 de novembre.

Sector Alumnes

El prop passat 24 de novembre vàrem celebrar les eleccions per a la renovació dels membres del Consell Escolar de l’Institut Sant Andreu.

Vàrem gaudir d’una jornada molt enriquidora,  posant en pràctica el sistema democràtic de com elegir els membres  del consell escolar, prèvia presentació de les candidatures.  La participació dels alumnes va ser quasi total.

Cada alumne i alumna del nostre centre podia  escollir 2 alumnes d’entre 4 candidats (veure notícia anterior).

Els resultats foren:

Pau Fernández (2n d’ESO).  266 vots

Meritxell Osorio (1r d’ESO). 191 vots

Kevin Serpa (3r d’ESO).  183 vots

Ousama Haddi (1r de Batxillerat).  81 vots.

Felicitats a tots pels resultats obtinguts. !! Pau i Meritxell seran els que representaran els alumnes al nou consell escolar.  Enhorabona!!

pau

Pau Fernández

meritxell

Meritxell Osorio

dscf7309-large1

dscf7308-large1

dscf7307-large12

Sector Mares i Pares

Les eleccions es vàren fer el 25 de novembre per la tarda.  Amb una petita participació de mares i pares, es van escollir 2 mares d’alummnes de 2nC : Mª Dolores Espejo i Maria Carmen González.

loli

Maria Dolores Espejo

carmen

Maria Carmen González

El representant de l’AMPA serà Joan Medina, que substituirà la presidenta sortint Concepción Marco.  Enhorabona als que entreu a formar part del nou consell escolar i moltíssimes gràcies als que sortiu!!!

Sector Professors

Les eleccions es vàren fer el 24 de novembre en un claustre extraordinari. La mesa electoral formada per la professora més jove, Marta Garcia i la més veterana, Carmina Fernández, després del recompte de vots emesos pel claustre va proclamar com a representants els professors:

Óscar Amorós

Enric Romero

Anna Fuster

Jaime Parra

Enhorabona a tots!!

La constitució del nou Consell Escolar serà el proper dijous 9 de desembre. Fins aviat!