Eleccions al Consell Escolar

S’estableix el període que va entre el 3 de novembre de 2014 i el 28 de novembre de 2014 per organitzar les eleccions per a renovar els membres del consell escolar.

Calendari del procés electoral

  • Inici del procés: 3 de novembre de 2014
  • Constitució de les meses electorals: abans del 12 de novembre de 2014
  • Votacions de cada sector: entre el 24 al 28 de novembre de 2014
  • Constitució del consell escolar: abans del 23 de desembre de 2014

 

CALENDARI DE LES ELECCIONS A L’INSTITUT SANT ANDREU

 

CANDIDATURES D’ALUMNES

 CANDIDATURES DE PARES

 

A continuació us recordem l’actual composició. Els membres en blau subratllats continuen. Els membres sortints que cal renovar o els que s’ha de confirmar de nou estan en verd. Cal tenir present que els membres sortints  poden tornar a ser elegits. Els membres representants de l’AMPA i de l’Ajuntament de Barcelona han de ser confirmats per un període de 2 anys més.

Sector Professorat

Xavier de Cabo

Enric Romero

Pilar Pérez

Emília Olivé  (ha substituït el lloc que deixa Xavier Murillo que és cap d’estudis)

Jordi Pedró

Angel Casajús

Jaime Parra

Óscar Amorós

Qui es presenta a les eleccions?

Tots els professors són elegibles, tan si presenten la candidatura, com si no la presenten.

S’han d’escollir 4 membres per als propers 4 anys.

Sector Alumnat:

Sara Musa

Pau Fernández

Meritxell Osorio

Jordi Carrasco

Qui es presenta a les eleccions?

Son eligibles tots els alumnes, prèvia presentació de candidatures.

S’han d’escollir  2 membres pels propers 4 anys.

Sector pares i mares:

Maria Dolores Espejo

Eva de Carquero Pérez (cal confirmar la renovació del representant de l’AMPA per 2 anys més)

Maria Carmen González

Maria Carmen Ortiz

Qui es presenta a les eleccions?:

Són eligibles tots els pares i mares, prèvia presentació de la candidatura.

S’ha d’escollir 2 nous membre i confirmar el/la representant de l’AMPA.

Sector PAS

Qui es presenta a les eleccions?:

S’ha d’escollir 1 representant entre els membres del personal d’administració i serveis que tindrà una duració de 4 anys.

Sector representant de l’Ajuntament de Barcelona

L’administració ha de confirmar el membre que serà representant al Consell Escolar

Actualment és Dolors Saladrigas.

Més informació

Composició del consell escolar dels centres públics.

1. El consell escolar d’un centre públic està integrat per les següents persones membres:

a) El director o directora, que el presideix.
b) El  cap d’estudis.
c) Un representant de l’ajuntament de Barcelona.
d) Els representants del professorat que són elegits pel claustre.
e) Els representants de l’alumnat i dels pares i mares o tutors que són elegits respectivament entre ells.
f) Un representant del personal d’administració i serveis que és elegit entre ells.

2. El secretari del centre no és membre del consell escolar però hi assisteix amb veu i sense vot i exerceix la secretaria del consell.

3. El nombre de representants del professorat no pot ser inferior a un terç del total de persones membres del consell.

4. El nombre de representants de l’alumnat i pares i mares o tutors, en conjunt, no pot ser inferior a un terç del total de persones membres del consell. Una de les persones representants dels pares i mares la designa l’AMPA del centre.

5. Cada centre determina la composició del consell escolar que queda recollida a les seves normes d’organització i funcionament, d’acord amb el que s’estableix en la legislació vigent.

Funcionament del consell escolar dels centres públics

1. Les funcions del consell escolar són les que estableix l’article 148.3 de la Llei d’educació. A més, li correspon vetllar i donar suport a l’equip directiu per al compliment de la programació anual del centre i del projecte de direcció el qual, en el marc del projecte educatiu del centre, vincula l’acció del conjunt d’òrgans de govern unipersonals i col.legiats d’acord amb l’article 144.4 de la Llei d’educació.

2. El consell escolar ha d’aprovar les seves normes de funcionament. En allò que no estigui previst s’han d’aplicar les normes reguladores dels òrgans col.legiats de l’Administració de la Generalitat.

3. El consell escolar del centre es reuneix preceptivament una vegada al trimestre i sempre que el convoca el director o directora del centre o ho sol.licita al menys un terç de les seves persones membres. A més, s’ha de fer una reunió a principi de curs i una altra a la seva finalització.

4. Les decisions del consell escolar es prenen normalment per consens. Si no és possible arribar-hi, la decisió s’adopta per majoria de les persones membres presents, llevat dels casos en què la normativa determini una altra majoria qualificada.

5. La convocatòria de les reunions s’ha de trametre per la presidència del consell amb una antelació mínima de 48 hores, juntament amb la documentació que hagi de ser objecte de debat, i, si escau, d’aprovació. El consell escolar es pot reunir d’urgència, sense termini mínim per a la tramesa de la convocatòria, si totes les persones membres hi estan d’acord.

6. Quan en l’ordre del dia s’incloguin temes o qüestions relacionades amb l’activitat normal del centre que estiguin sota la tutela o responsabilitat immediata d’alguna persona membre de la comunitat educativa que no sigui membre del consell escolar, se’l podrà convocar a la sessió per tal que informi sobre el tema o qüestió corresponent.


Accions

Informacions

Deixa un comentari

Heu d'identificar-vos per publicar un comentari.