Famílies

La participació dels pares en l’organització de l’Institut

AMPA

CONSELL ESCOLAR

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Benvolgudes famílies,

Iniciem aquest nou curs 2016-17 amb il·lusions renovades sobre l’educació dels nostres alumnes, amb el clar convenciment que les famílies sou una part important de l’èxit escolar. La confiança que ens feu és per a nosaltres molt important i, de fet, esdevé el motor per aconseguir l’èxit i superar les dificultats.

A les noves famílies que vindreu el proper curs, majoritàriament de 1r d’ESO, però també aquest curs de 1r de Batxillerat i 4t d’ESO, us animem a que participeu plenament en l’educació dels vostres fills i filles i que formeu part activa de la comunitat educativa de l’institut Sant Andreu. Us esperem en les presentacions del nou curs escolar!

Us animem a que sieu partícips de totes les activitats que els vostres fills i filles experimentaran al llarg del curs, així com del seu creixement com a persones.

Ramon Margalef, director

Trobareu tota la informació relacionada amb el setembre i l’inici del curs en la secció de notícies del nostre web:

http://blocs.xtec.cat/isantandreu/2016/08/informacions-dinici-de-curs-2016-17/

_______________________________________________________________________________________

La Carta del Compromís Educatiu signat per les famílies i l’Institut

Web del Consorci d’Educació de Barcelona: Alumnat i Família

Web de la Generalitat de Catalunya: Família i Educació

NOU !! Beques i ajuts a l’estudi de caràcter general i de mobilitat

NOU!!  Ajuts per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu

Termini per presentar la sol·licitud:  29 de setembre (ESO) i 3 d’octubre (Batxillerat)

Departament d’Orientació de l’Institut Sant Andreu

Angel Casajús: Orientació acadèmica i professional

Amèlia Maña: Ajud psicopedagògic

Els pares, companys de viatge en l’educació

 

_______________________________________________________________________________________

Informacions diverses que us podeu descarregar

Si us plau cliqueu en l’enllaç per obtenir l’arxiu que us interssi

Informació sobre com adquirir els llibres de text amb el sistema de retorn de llibres usats (Ecobooks)

Informació sobre el sistema del control de faltes d’assistència

Informació sobre ajuds econòmics a l’educació ESO

Informació sobre els ajuds econòmics per als alumnes amb bon rendiment

Premi Sant Andreu a l’excel.lència, efectiu a la matriculació del curs següent

Informació sobre el Consell Escolar

Autoritzacions i permisos

Normes d’ús dels ordinadors Netbooks en horari escolar

Acceptació de les normes (Resum per als alumnes)

Acceptació de les normes d’us dels ordinadors i xarxes de comunicació (Document pels pare/mare/tutor legal) 

Autorització per usar la xarxa sense fils i els materials didàctics adigitals a l’Institut

_______________________________________________________________________________________

 

 

 

 

EDUCACIÓ EN L’US DE LES TECNOLOGIES

 

 

 BULLYING

MALTRACTAMENT ENTRE IGUALS

 

 

_______________________________________________________________________________________

CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU

Els membres de la comunitat educativa de l’Institut Sant Andreu, conscients que l’educació de joves implica l’acció conjunta de la família i l’institut, acorden els següents

COMPROMISOS:

1. Per part del centre.

D’acord amb el Decret d’Autonomia de Centres del 3 d’agost de 2010, elaborar aquesta carta de compromís educatiu.

Informar la família del Projecte Educatiu del centre i afavorir les complicitats necessàries en l’aplicació de les normes d’organització, funcionament i convivència, mitjançant la convocatòria de reunions i/o entrevistes. Informar també l’alumne/a a través del tutor/a.

Informar la família i l’alumne/a dels criteris d’avaluació que s’aplicaran per tal de:

valorar el rendiment acadèmic de l’alumne/a i el seu grau d’assoliment de les competències bàsiques i,

ajustar les estratègies d’ensenyament-aprenentatge.

Garantir, des del respecte a la pluralitat, la igualtat d’oportunitats de tot l’alumnat i l’atenció de les necessitats educatives individuals i/o grupals amb:

l’ elaboració de plans individualitzats i/o grupals, d’acord amb els criteris dels departaments didàctics i del departament d’orientació

l’organització de grups-classe heterogenis que afavoreixin dinàmiques cooperatives entre l’alumnat i,

el foment de l’excel·lència amb el reconeixement del valor de l’esforç i del treball, amb la motivació personal i amb el disseny d’una oferta d’ampliació de continguts acadèmics.

Informar la família i mantenir (si s’escau) l’oferta de/d’:

activitats i serveis escolars: sortides didàctiques i de convivència, treball de síntesi, EXIT, atencions individualitzades, Espai d’Estudi i Recuperació, servei de biblioteca, etc.

activitats extraescolars: tallers i activitats esportives i,

beques i ajuts.

Comunicar a la família, un cop per avaluació i sempre que s’escaigui, l’evolució acadèmica i personal de l’alumne/a, així com les actuacions que se’n puguin derivar.

Actuar davant els indicadors d’absentisme no justificat, conductes de risc i/o d’exclusió social; si cal, coordinats amb els serveis externs a través del departament d’orientació.

Implementar, si cal, mesures disciplinàries per tal de vetllar pel bon funcionament de les classes i el correcte aprofitament per part de tots els alumnes.

Prendre les decisions sobre l’itinerari educatiu de l’alumne/a durant aquest curs i posteriors segons les seves possibilitats d’aprofitament, dintre de l’oferta educativa del centre; comunicar-les a la família i, quan calgui, fer-la partícip. Comptar amb l’assessorament i/o l’actuació del departament d’orientació, sobretot si s’ha de sol·licitar la intervenció de l’EAP.

Atendre les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli la família.

Potenciar l’acció tutorial i el desenvolupament del pla d’acció tutorial i d’acollida, amb l’assessorament del departament d’orientació.

Revisar conjuntament amb la família el compliment d’aquests compromisos.

2. Per part de la família.

Respectar el caràcter propi del centre i reconèixer l’autoritat del professorat i de l’equip directiu.

Coresponsabilitzar-vos amb el centre en l’educació del vostre fill/a i desenvolupar i afavorir les complicitats que són necessàries per aplicar el Projecte Educatiu del centre.

Instar el vostre fill/a a respectar les normes específiques de funcionament i d’organització, sobretot aquelles que afecten la convivència escolar i el desenvolupament normal de les classes.

Adreçar-vos directament al centre, normalment a través del tutor/a, per contrastar les discrepàncies, coincidències i/o suggeriments en relació a l’aplicació del Projecte Educatiu.

Garantir el dret del vostre fill/a de/d’:

assistència regular i puntual a l’institut tot vetllant perquè en l’exercici d’aquest dret l’aprofiti i compleixi el deure bàsic de l’estudi i la realització a casa de les tasques encomanades pel professorat,

participar de l’oferta d’activitats extraescolars (tallers i activitats esportives) i dels ajuts i beques, si és el cas.

Adoptar criteris i mesures afavoridores del rendiment escolar del vostre fill/a.

Autoritzar la participació del vostre fill/a en les activitats escolars obligatòries, aprovades pel Consell Escolar i que comportin un desplaçament fora del centre en horari lectiu, de les quals, en sereu puntualment informats. Assumir el pagament de la quota, per aquest concepte, establerta pel centre, a l’hora de formalitzar la matrícula i/o de quotes específiques, si és el cas.

Atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli el centre, especialment a través del tutor/a; i per això:

facilitar un telèfon de contacte on esteu sempre localitzables, si més no, en horari escolar, així com un e-mail,

retornar puntualment signats els fulls de notificació i les anotacions a l’agenda.

Reconèixer la competència de l’equip docent i del departament d’orientació en la presa de decisions i/o en l’assessorament educatiu del vostre fill durant l’escolarització del vostre fill o filla (pas de curs, etc.), i en la demanda d’intervenció de l’EAP.

Col·laborar en la resolució de conflictes.

Informar el vostre fill/a sobre el contingut d’aquests compromisos.

Revisar conjuntament amb l’institut el compliment d’aquests compromisos.

3. Per part de l’alumne/a.

Respectar el caràcter propi del centre i reconèixer l’autoritat del professorat i de l’equip directiu.

Respectar les normes específiques de funcionament i d’organització, sobretot aquelles que afecten la convivència escolar i el desenvolupament normal de les classes.

Assistir a l’institut amb puntualitat, amb el material escolar necessari.

Aprofitar i deixar aprofitar les classes i les diferents activitats escolars i extraescolars.

Complir amb el deure bàsic de l’estudi i la realització a casa de les tasques encomanades pel professorat.

Dedicar un temps diari a l’estudi a casa segons un calendari fix.

Esforçar-se en totes les matèries, presentar i presentar-se a totes les activitats d’avaluació; i preparar-les (exàmens, presentacions orals, lliurament d’exercicis) d’acord amb els criteris d’avaluació propis de cada matèria. No abandonar cap assignatura.

Respectar el material escolar, propi i dels companys, les instal·lacions i altres recursos del centre.

Complir totes aquelles normes més específiques de cada curs, classe i matèria necessàries per al bon funcionament i rendiment escolar.

RESOLUCIÓ

Els sotasignants es comprometen lliurement a complir i fer complir cadascun dels compromisos d’aquesta carta en referència a l’alumne/a

_____________________________________________________ de __________anys que cursa estudis de d’ESO a I. Sant Andreu el curs 2017-2018.

 

El director                   Tutor/a                                    Pare/Mare/Tutor legal                                        Alumne/a

 

Aquest compromís educatiu vol garantir la cooperació entre les accions educatives de l’Institut i de la família en un entorn de convivència, respecte i responsabilitat.

_______________________________________________________________________________________

 

 

Els pares, companys de viatge en l’educació

Pares i mares que teniu els vostres fills en edat escolar teniu el dret i l’obligació d’implicar-vos en la seva educació. És ben cert que la confiança que ens feu a l’institut i el suport que ens doneu, juntament amb la supervisió a casa, és la millor manera d’ajudar-nos i d’ajudar el vostre fill/a en el seu desenvolupament personal. No cal dir que tot l’ interès que dediqueu pel vostre fill/a li farà sentir que la seva educació és important. Participar dins l’institut, juntament amb altres famílies, no solament és enriquidor sinó que us permetrà tenir un referent més ampli al comparar amb altres pares els esdeveniments dels fills de la mateixa edat.

Com puc implicar-me en l’educació del meu fill/a?

A casa ja contribueixes de forma molt important a l’educació del teu fill/a. El coneixement que teniu d’ell/a és molt valuós per a l’equip docent.

Fes que expliqui a casa com ha anat el dia i dona-li el suport necessari per fer els deures.

Sempre que tinguis dubtes sobre les actuacions fetes a l’institut, parla ràpidament amb el tutor/a, telefònicament o amb una visita.

Llegeix les anotacions de l’agenda i els altres comunicats i signa’ls o escriu una resposta per a retornar-los al tutor/a o professor/a si s’escau.

Assisteix a les reunions de curs i les individuals que el tutor us convoqui, tant per parlar del progrés dels vostre fill/a, com de l’orientació al final del curs.

Apunta’t a l’AMPA i ajuda a influir positivament en els plans del teu fill/a i altres companys.

La millor ajuda és la relació que tens amb el teu fill/a, en especial quan t’impliques en la regularitat de l’assistència, el compliment dels deures i dels exàmens al llarg del curs, que les hores de son siguin les adequades, i que dugui una vida sana tan en el tema de l’alimentació com en l’esport.

Com puc ajudar amb els deures del meu fill?

El més important és que el vostre fill/a s’adoni de que t’interesses per ell/a. Pregunta-li que expliqui el que ha après a classe, tant si és en la vostra llengua materna com en català. Això li ajudarà a reforçar el seu aprenentatge. Fes preguntes, donar-li importància, escolta’l… tot ajuda.

Ajuda el teu fill/a a organitzar-se per fer els deures i per llegir, propiciant el temps i el lloc adequats per fer-ho. A vegades els deures implicaran coses pràctiques, i es podran fer com a part de la vida familiar, mentre es cuina, es llegeix o es juga. Ajuda a consolidar els bons hàbits d’estudi doncs de gran els ajudarà a ser persones autònomes en el seu aprenentatge. Si fer els deures esdevé un veritable problema, no dubtis en contactar amb el tutor/a.

Què haig de fer si el meu fill té problemes d’aprenentatge?

Alguns alumnes necessiten una dedicació més gran al llarg de la seva educació, degut a les seves necessitats educatives, emocionals o de comportament. A mida que avança el curs, l’equip docent anirà identificant les seves necessitats educatives.

La clau per a que les necessitats del teu fill/a puguin atendre’s és demanant ajut al professorat i animar a que el vostre fill ho faci també. Parleu el més aviat possible amb el tutor quan creieu que hi ha un problema. Des del departament d’orientació es poden coordinar diversos serveis d’especialistes que poden donar un ajut a la situació.

Què puc oferir a l’Institut que sigui útil?

Temps, un parell de mans, idees, energia, habilitats, ajuts. Segons el que estigueu disposats a fer: ajudar en els projectes, participar en els intercanvis, compartir la vostra experiència amb altres pares, ajudar en les èpoques d’exàmens, participar en l’AMPA…

__________________________________________________________________________

EL CONSELL ESCOLAR

El consell escolar és el màxim òrgan de representació de l’institut. En ell estan representades totes les parts implicades en la vida del centre: El professorat, les famílies, els alumnes i el personal no docent a més d’un representant de l’ajuntament.

Es reuneix com a mínim trimestralment per tractar, consensuar o aprovar el pla de treball del curs, dins del projecte educatiu que presenta el director en el seu projecte de centre.

Funcions del consell:

a) Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de tres cinquenes parts dels membres.

b) Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats.

c) Aprovar les propostes d’acords de corresponsabilitat, convenis i altres acords de

col·laboració del centre amb entitats o institucions.

d) Aprovar les normes d’organització i funcionament i les modificacions corresponents.

e) Aprovar la carta de compromís educatiu.

f) Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes.

g) Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o

directora.

h) Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.

i) Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i

d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.

j) Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.

k) Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn.

l) Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.

El Consell Escolar de l’Institut Sant Andreu:

President: Xavier Murillo

Secretari: Gabriel Mestieri

Cap d’Estudis: Jèssica Obispo

Representants del Sector Professorat:

Óscar Amorós

David Antón

Maribel Brossa

Urbano Mediavilla

Gabriel Mestieri

Pilar Pérez

Enric Romero

Adriana Vives

Representants del Sector Pares i mares:

Irene Martínez (en representació de l’AMPA)

Maria Carmen González

Carlos Benito Lupiáñez

Maria Carmen Ortiz.

Representants del Sector Alumnes

Irene Benito (2n de Batxillerat)

Eloi Garcia (2n de Batxillerat)

Angel Vazquez (2n de Batxillerat)

Adrián Vizcaino (4t d’ESO)

Representant del personal d’administració i serveis

Olga Gutiérrez

Representant de l’Ajuntament

Dolors Saladrigas