Eleccions al Consell Escolar de l’Institut Sant Andreu. Novembre 2016

Resultats del dia .28 de novembre de 2016

Efectuades les votacions de 8 a 10 hores, s’han escollit els següents membres:

SECTOR ALUMNES (2)

Adrián Vizcaino

Eloi Garcia

 

Mesa del 1r pis

Mesa del segon pis

Mesa del tercer pis

SECTOR PROFESSORAT (4):

Gabriel Mestieri

Adriana Vives

Urbano Mediavilla

Maribel Brossa

SECTOR PARES I MARES (1)

Teresa Hernández

__________________________________________________________________________________

Notícia anterior

S’estableix el període que va entre 28 de novembre de 2016 i el 2 de desembre de 2016 per organitzar les eleccions per a renovar els membres del consell escolar.

Calendari del procés electoral

  • Inici del procés: 7 de novembre de 2016
  • Constitució de les meses electorals: el 10 de novembre de 2016
  • Votacions de cada sector: Professors i alumnes 28 de novembre de 2016 i pares i mares:  l’1 de desembre de 16 a 19 hores
  • Constitució del consell escolar: 14 de desembre de 2016

CALENDARI DE LES ELECCIONS A L’INSTITUT SANT ANDREU

 CANDIDATURES D’ALUMNES

 CANDIDATURES DE MARES

 

A continuació us recordem l’actual composició. Els membres en blau subratllats continuen. Els membres sortints que cal renovar estan en verd. Cal tenir present que els membres sortints  poden tornar a ser elegits. El membre representant de l’AMPA i de l’Ajuntament de Barcelona cal que siguin confirmats per un període de 2 anys més.

Sector Professorat

Pilar Pérez

Angel Casajús

Maribel Brossa

Oscar Amorós  

Enric Romero

David Antón

Emília Olivé

Qui es presenta a les eleccions?

Tots els professors són elegibles, tan si presenten la candidatura, com si no la presenten.

S’han d’escollir 4 membres per als propers 4 anys.

Sector Alumnat:

Aitana Castro

Eloi García

Sara Musa

Angel Vázquez

Qui es presenta a les eleccions?

Son eligibles tots els alumnes, prèvia presentació de candidatures.

S’han d’escollir  2 membres pels propers 4 anys.

Sector pares i mares:

Maria Carmen Ortiz

Irene Martínez  (cal confirmar la renovació del representant de l’AMPA per 2 anys més)

Carlos Benito

Maria Carmen González

Qui es presenta a les eleccions?:

Són eligibles tots els pares i mares, prèvia presentació de la candidatura.

S’ha d’escollir 1 nou membre i confirmar el/la representant de l’AMPA.

Sector PAS

Qui es presenta a les eleccions?:

S’ha d’escollir 1 representant entre els membres del personal d’administració i serveis que tindrà una duració de 4 anys.

 Actualment és

Olga Gutiérrez

Sector representant del’Ajuntament de Barcelona

L’administració ha de confirmar el membre que serà representant al Consell Escolar

Actualment és Dolors Saladrigas.

Més informació

Composició del consell escolar dels centres públics.

1. El consell escolar d’un centre públic està integrat per les següents persones membres:

a) El director o directora, que el presideix.
b) El  cap d’estudis.
c) Un representant de l’ajuntament de Barcelona.
d) Els representants del professorat que són elegits pel claustre.
e) Els representants de l’alumnat i dels pares i mares o tutors que són elegits respectivament entre ells.
f) Un representant del personal d’administració i serveis que és elegit entre ells.

2. Novetat: El secretari del centre és membre del consell escolar i hi assisteix amb veu i  vot i exerceix la secretaria del consell.

3. El nombre de representants del professorat no pot ser inferior a un terç del total de persones membres del consell.

4. El nombre de representants de l’alumnat i pares i mares o tutors, en conjunt, no pot ser inferior a un terç del total de persones membres del consell. Una de les persones representants dels pares i mares la designa l’AMPA del centre.

5. Cada centre determina la composició del consell escolar que queda recollida a les seves normes d’organització i funcionament, d’acord amb el que s’estableix en la legislació vigent.

Funcionament del consell escolar dels centres públics

1. Les funcions del consell escolar són les que estableix l’article 148.3 de la Llei d’educació. A més, li correspon vetllar i donar suport a l’equip directiu per al compliment de la programació anual del centre i del projecte de direcció el qual, en el marc del projecte educatiu del centre, vincula l’acció del conjunt d’òrgans de govern unipersonals i col.legiats d’acord amb l’article 144.4 de la Llei d’educació.

2. El consell escolar ha d’aprovar les seves normes de funcionament. En allò que no estigui previst s’han d’aplicar les normes reguladores dels òrgans col.legiats de l’Administració de la Generalitat.

3. El consell escolar del centre es reuneix preceptivament una vegada al trimestre i sempre que el convoca el director o directora del centre o ho sol.licita al menys un terç de les seves persones membres. A més, s’ha de fer una reunió a principi de curs i una altra a la seva finalització.

4. Les decisions del consell escolar es prenen normalment per consens. Si no és possible arribar-hi, la decisió s’adopta per majoria de les persones membres presents, llevat dels casos en què la normativa determini una altra majoria qualificada.

5. La convocatòria de les reunions s’ha de trametre per la presidència del consell amb una antelació mínima de 48 hores, juntament amb la documentació que hagi de ser objecte de debat, i, si escau, d’aprovació. El consell escolar es pot reunir d’urgència, sense termini mínim per a la tramesa de la convocatòria, si totes les persones membres hi estan d’acord.

6. Quan en l’ordre del dia s’incloguin temes o qüestions relacionades amb l’activitat normal del centre que estiguin sota la tutela o responsabilitat immediata d’alguna persona membre de la comunitat educativa que no sigui membre del consell escolar, se’l podrà convocar a la sessió per tal que informi sobre el tema o qüestió corresponent.


Accions

Informacions

Deixa un comentari

Heu d'identificar-vos per publicar un comentari.