Estudis

 

ESO

BATXILLERAT

PROGRAMACIONS DEL CURS 

 

Educació secundària obligatòria (ESO)

1r i 2n d’ESO

Són objectius generals d’aquests cursos:

1- Introduir els alumnes en l’autonomia i les tècniques d’estudi pròpies de l’ensenyament secundari.
2- Donar resposta a les diferents capacitats dels alumnes i educar-los per adquirir les competències bàsiques.
3- Millorar la capacitat d’expressar-se i educar en valors en totes les matèries.
4- Tenir un referent adult respectuós i dialogant en el pas cap a l’adolescència.
5- Enriquir la formació dels alumnes amb el gran ventall d’activitats extraescolars, en les que incloem les sortides, viatges  i la celebració de les festes tradicionals.
6- Donar resposta a les dificultats escolars amb grups petits d’atenció preferent.
7- Facilitar el coneixement d’un mateix.
8- Aproximar l’alumne al coneixement del medi social i natural.
9- Treballar per la cohesió social i lingüística de tot el col·lectiu.
10- Facilitar tot el procés d’integració als alumnes nouvinguts.

Oferta educativa de 1r i 2n Curs d’ESO

3r d’ESO

Són objectius generals d’aquest curs:

És un curs molt important per avançar en la consolidació dels hàbits d’estudi, els coneixements i les competències per a accedir a la formació posterior. S’organitzen dues vies. Una via per aquells alumnes que de forma natural podran accedir als estudis postobligatoris del Batxillerat, i una via més lenta per alumnes amb més dificultats.

L’alumne/a cal que abordi el seu projecte personal de cara els propers anys al centre.

És un curs en el que cal orientar i ajudar l’alumne/a a escollir en funció a les seves capacitats, interessos i motivacions.

 

 

Oferta educativa de 3r Curs d’ESO

4t d’ESO

Són objectius generals d’aquest curs:

Com a últim curs de l’ensenyament secundari obligatori, el quart és el  curs d’orientació acadèmica i professional, als estudis posteriors: Batxillerat o Formació Professional. Es determinant fer la bona tasca tutorial i ajudar l’alumne/a a prendre una decisió encertada. S’organitzen 2 itineraris. Un 4t està especialment orientat per a l’accés als Cicles Formatius de Grau Mig. Els altres grups estan dissenyats per facilitar o promoure l’accés a les diferents vies o itineraris dels batxillerats que oferim al nostre centre: el Científic-Tecnològic, i el Humanístic-Social.

Oferta educativa de 4t d’ESO

 

ITINERARIS

Batxillerat

Informació General del Batxillerat: 1r i 2n Curs

El Batxillerat és una etapa d’ensenyament postobligatori que està format per dos cursos acadèmics. És la base dels estudis per accedir a la Formació Professional Superior i a la Universitat i altres estudis superiors. Les matèries que s’estudien al Batxillerat es divideixen en dos grans parts:

  1. Una part comuna. Està formada per les matèries que cursen tots els alumnes.
  2. Una part variable. Esta formada per les matèries que l’alumne tria com opció dels seus estudis.

Modalitats del Batxillerat

A l’Institut Sant Andreu es cursen les següents modalitats de Batxillerat amb diferents itineraris segons la combinació d’assignatures que oferta el centre i escull l’alumne:

  • Batxillerat de Ciències i Tecnologia.Itineraris: Ciències de la Salut i Medi Ambient, Científic i Enginyeries i Tecnològic
  • Batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials.Itineraris: Ciències Socials, Administratiu, Lingüístic-Humanístic

La part comuna

La part comuna consta de les matèries que han d’estudiar tots els alumnes.

La part variable

Aquesta part consta de les matèries que l’alumne estudia un cop ha triat l’itinerari del batxillerat que vol fer.

Inclou:

  1. Les matèries de modalitat pròpies de cada itinerari (inclou una matèria comuna per a l’opció triada)
  2. Les matèries optatives específiques de l’itinerari.
  3. El treball de recerca.

Oferta educativa de 1r i 2n Curs de Batxillerat 2016-2017

El Batxillerat l’IES Sant Andreu.  CURS 2016-17

L’oferta dels diferents itineraris està en funció del nombre d’alumnes que fan el batxillerat. Per tant, es poden produir canvis d’un any per l’altre en l’oferta de les assignatures de modalitat.

PROGRAMACIONS

Programacions 1ESO

Programacions 2ESO

Programacions 3ESO

Programacions 4ESO

Programacions 1BAT

Programacions 2BAT