Correccions i comentaris activitats forces.

Tal com vam quedar, a continuació us adjunte les correccions de les activitats que falten comentar. Recordeu també el glossari per dilluns i les entrades sobre vídeos i materials de repàs.

 • Pel què fa als tres recipients amb el mateix líquid, la mateixa alçada i diferent forma. Tots tres tenen la mateixa pressió en el fons, ja què no depèn de la forma del recipient sinó de la densitat del líquid, la gravetat i l’alçada a la qual es troba el líquid. Com que, en aquest cas, l’únic que varia és la forma del recipient, la pressió serà la mateixa en tots els casos.
 • Si el líquid que hi ha és aigua la pressió hidrostàtica (P = d · g · h) serà d = 1.000 kg/m3 g = 9,8 N/kg h = 6 cm = 0,06 m
  P = 1.000 kg/m3 · 9,8 N/kg · 0,06 m = 588 N/m2 = 588 Pa
 • Pel que respecta a l’activitat sobre els objectes submergits en aigua:

Objecte A
• Paparent = 3,4 N    Empenyiment = P – Paparent = 5,4 N – 3,4 N = 2 N
• P = m · g   5,4 N = m · 9,8 N/kg   m = 5,4 N / 9,8 N/kg = 0,55 kg
Segons Arquímedes E = dlíquid · Vcos · g  2 N = 1.000 kg/m3 · Vcos · 9,8 N/kg   Vcos = 2 N / 9.800 N/m3 = 0,0002 m3
• d = m/V  d = 0,55 kg / 0,0002 m3 = 2.750 kg/m3 La densitat de l’objecte és més gran que la densitat de l’aigua: dobjecte > daigua
Objecte B
•Novament Arquímedes:  E = dlíquid · Vcos · g  E = 1.000 kg/m3 · 0,00001 m3 · 9,8 N/kg  E = 0,098 N
• En la bola buida l’empenyiment serà el mateix, ja que no ha variat cap magnitud: densitat del líquid, volum del cos i gravetat.
• d = m/V  m = 20 kg V= 0,00001 m3  dbola= 20 kg/0,00001 m3 = 2.000.000 kg/m3
Com que la densitat de la bola (2.000.000 kg/m3) és més gran que la de l’aigua (1.000 kg/m3), s’enfonsarà.

 • Al baròmetre de Torricelli, com a bon fluid que és l’aire, podrem conèixer la pressió atmosfèrica segons P = d · g · h
  d = 13.600 kg/m3  g = 9,8 N/kg   h = 700 mm = 0,7 m  P = 13.600 kg/m3 · 9,8 N/kg · 0,7 m = 93.296 Pa
  93.296 Pa · 1 bar/100.000 Pa = 0,93296 bar
 • Per ordenar les diferents mesures, primer haurem de convertir-les a la mateixa unitat per poder comparar-les, per exemple a Bars:

1.300 hPa · 1 bar / 1.013 hPa = 1,28 bar
800 mm Hg · 1.013 bar / 760 mm Hg = 1,066 bar
2 atm · 1.013 bar / 1 atm = 2,026 bar
100.000 Pa · 1 bar / 100.000 Pa = 1 bar

I ara ja podem ordenar-les de menor a major :100.000 Pa, 800 mmHg, 1.300 hPa, 2 bar, 2 atm

 • I acabem amb l’exercici sobre l’empenyiment que faltava de l’auto-avaluació:

E = dL · Vd · g  dL = 1.800 kg/m3 Vd = 0,003 m3  g = 9,8 N/kg
E = 1.800 kg/m3 · 0,003 m3 · 9,8 N/kg = 52,92 N
P = m · g  m = 5 kg  g = 9,8 N/kg
P = 5 kg · 9,8 N/kg = 49 N
Com que el pes és menor que l’empenyiment, el cos surarà

Published by

Màrius

Màrius

Professor de Ciències a Secundària, amb formació i deformació biològica. Treballe a l'Institut Santa Eulàlia de L'Hospitalet de Llobregat.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà