Amb el canvi climàtic que s’està produint actualment com a conseqüència de l’activitat humana ens estem adonant més que mai que els sistemes de la Terra estan interconnectats, de manera que quan es produeix un canvi en un d’aquests sistemes, aquest canvi afecta també a la resta.

Hi ha actualment evidències científiques de com el canvi climàtic produït per l’activitat humana està afectant de diferents maneres el planeta?

Organitzeu-vos en grups de treball i feu una cerca d’informació. Recopileu dades suficients per tal de fer una exposició en la que demostreu algun d’aquests canvis. Aporteu evidències científiques, imatges i dades, expliqueu les causes i les conseqüències. Parleu amb els altres grups i arribeu a acords perquè no treballeu en un mateix focus i cada grup desenvolupi un tema diferent.

Presenteu el vostre treball en forma de vídeo amb les vostres veus en off. Podeu gravar-ho a partir d’una presentació de diapositives.

L’atmosfera, la hidrosfera, la geosfera i la biosfera són subsistemes de la Terra que interaccionen de manera complexa entre ells. Observeu la figura de dalt. En cada parell de subsistemes apareixen dues fletxes en sentit contrari que indiquen relacions de causa – efecte. Busqueu informació i expliqueu de manera prou extensa un exemple de cadascuna d’aquestes interaccions.