En un congrés científic, els investigadors presenten davant de la comunitat científica els últims avenços en el coneixement de la seva especialitat. Habitualment presenten una comunicació oral, però també poden presentar un pòster que queda exposat en una sala on normalment se serveix el cafè i on els investigadors d’arreu del món poden consultar-ne la informació a discreció.

El pòster pot confeccionar-se tot ell amb mitjans digitals utilitzant algun programa informàtic específic i portant-lo després a imprimir a una fotocopisteria de mapes i cartells, o també es pot realitzar per parts i unir-les sobre una cartolina.

Al següent ACCÉS disposeu d’altres exemples de pòsters científics.

En aquesta activitat us demano que confeccioneu un pòster científic on exposeu informació sobre els marges tectònics actius. El pòster el podeu fer en petits grups, un per cada tipus de marge (marge divergent (aulacogen, rift, dorsal oceànica), marge convergent (subducció, subducció amb arc d’illes, serralada de plegament), o marge de transformació (falla de transformació)).

Els continguts del pòster han de ser els següents:

  • Introducció molt breu al concepte de marges actius, tipus i causes en el context de la Teoria de la tectònica de plaques (us serà útil consultar els continguts 1.1. Dinàmica mantèl·lica i 1.2. Marges continentals actius i passius).
  • Explicació detallada del tipus de marge actiu escollit i dels processos tectònics associats (trobareu informació molt interessant als continguts 1.3. Distensió, 1.4. Compressió, i 1.5. Transformació).
  • Explicació de detall d’algun cas real rellevant que serveixi d’exemple del marge actiu escollit (trobareu exemples als continguts anteriorment indicats, i podeu buscar més informació per internet).
  • Riscos geològics associats al tipus de marge i mesures de seguretat.

Heu de seguir les següents pautes de presentació:

  • Pòster amb cartolina de mida DIN A-1 o superior.
  • Imatges adequadament dimensionades i de qualitat suficient.
  • Text a l’ordinador.
  • Cal citar les fonts d’informació utilitzades, tant als peus de figures com als texts, i cal llistar les referències bibliogràfiques de les fonts citades seguint les indicacions de les següents normes.
  • El títol del pòster ha d’informar de forma precisa sobre el contingut, i ha d’estar convenientment dimensionat.
  • Sota el títol han de constar els autors del pòster.