Criteris d’avaluació

Criteris d’avaluació i recuperació de la matèria comuna de 2n de batxillerat:

En tant que l’objectiu d’aquesta matèria és, juntament amb el coneixement de les principals teories filosòfiques al llarg de la història, dotar als alumnes de les competències necessàries per tal de superar les PAU, els criteris d’avaluació es veuen condicionats per les peculiaritats de les esmentades proves.

Així els alumnes realitzaran al llarg del curs exàmens dels autors que conformen el temari: Plató, Descartes, Hume, Stuart Mill i Nietzsche. A aquests exàmens s’avaluarà:

–          El coneixement del pensament de l’autor en qüestió, així com dels principals corrents de l’època.

–          El domini del lèxic propi de cada autor.

–          La capacitat de contextualització del pensament de l’autor en la seva època històrica.

–          La capacitat de comparació dels principals conceptes de l’autor amb els d’altres autors de la història de la filosofia.

–          La destresa en el comentari de text: comprensió del text, capacitat d’anàlisi formal (identificació de l’estructura del text, premisses, conclusió…).

–          La capacitat d’anàlisi crítica per tal d’elaborar una opinió pròpia.

Tanmateix, tot i que no s’estableix una puntuació a rebaixar per faltes d’ortografia o redacció, sí que es valoraran negativament, podent arribar suspendre un examen si aquestes faltes dificulten significativament la comprensió de l’exercici o revelen la falta de comprensió dels conceptes expressats. La realització d’aquests exàmens és obligatòria per a aprovar el curs i, en cas d’absència, només es permetrà que l’alumne el realitzi en una data diferent de la resta del grup si presenta un justificant oficial.

L’acumulació de tres o més faltes d’assistència a classe sense justificar dins d’un trimestre, tindrà com a conseqüència la baixada de la nota de l’alumne d’aquell trimestre en dos punts.

Els alumnes podran realitzar, de manera voluntària, treballs d’anàlisi de les obres dels autors del temari. A aquests treballs es valorarà la comprensió de les principals teories exposades a l’obra en qüestió, l’anàlisi de les principals línies d’argumentació així com l’elaboració crítica d’una opinió personal. En tant que es tractarà sempre de treballs realitzats amb dies de temps, s’incrementa l’exigència pel que fa a l’ortografia i la redacció.

Es considerarà que l’alumne ha aprovat el curs si ha aprovat els exàmens de tots els autors. En cas contrari haurà de recuperar els autors suspesos a final de curs. Un cop aprovats, es calcularà la nota final realitzant la mitjana aritmètica de les notes obtingudes i incrementant (fins a un 10%) la nota final en funció de la presentació dels treballs voluntaris.