Criteris d’avaluació

Criteris d’avaluació i recuperació de la matèria optativa de batxillerat: Psicologia i Sociologia.

Al llarg de cada trimestre l’alumne realitzarà dos exàmens sobre els conceptes bàsics treballats a classe. A aquests exàmens es valorarà: la comprensió dels conceptes, el domini del lèxic específic de la matèria avaluada, la capacitat de l’alumne per relacionar conceptes. Tot i que no s’estableix una puntuació a rebaixar per faltes d’ortografia o redacció, sí que es valoraran negativament, podent arribar suspendre un examen si aquestes faltes dificulten significativament la comprensió de l’exercici o revelen la falta de comprensió dels conceptes expressats. La realització d’aquests exàmens és obligatòria per a aprovar el curs i, en cas d’absència, només es permetrà que l’alumne el realitzi en una data diferent de la resta del grup si presenta un justificant oficial.

Cada trimestre l’alumne lliurarà com a mínim un petit treball escrit sobre alguna activitat realitzada a classe: comentari d’una pel·lícula, article especialitzat o notícia de premsa en relació a la matèria. Es valoraran els mateixos aspectes que als exàmens, a més de la polidesa en la presentació i, en tant que es tractarà sempre de treballs realitzats amb dies de temps, s’incrementa l’exigència pel que fa a l’ortografia i la redacció. El lliurament d’aquests treballs és obligatori i només s’admetrà l’ajornament de la data de lliurament si l’alumne presenta un justificant oficial.

Al llarg de tot el curs els alumnes realitzaran un petit treball de recerca sobre un tema de sociologia que ells triaran. A aquest treball es valoraran els mateixos aspectes dels treballs trimestrals i, a més, la capacitat de l’alumne per a trobar les fonts d’informació adients, l’organització de la informació i la capacitat per extreure conclusions pròpies de manera crítica. Aquest treball es lliurarà a final de curs de forma obligatòria i només s’admetrà l’ajornament de la data de lliurament si l’alumne presenta un justificant oficial.

L’acumulació de tres o més faltes d’assistència a classe sense justificar dins d’un trimestre, tindrà com a conseqüència la baixada de la nota de l’alumne d’aquell trimestre en dos punts.

La nota final de cada trimestre es calcularà tenint en compte els següents percentatges: la nota d’exàmens (obtinguda mitjançant la mitjana aritmètica de les dues notes) constituirà el 80% i la nota dels treballs (mitjana aritmètica dels treballs) el 20% de la nota final. Aquests càlculs només es realitzaran si l’alumne s’ha presentat a tots els treballs i ha lliurat tots els treballs; de no ser així la nota de l’alumne serà un 2.

Per tal d’aprovar el curs, l’alumne ha d’haver aprovat tots els trimestres. Els trimestres suspesos es recuperaran a final de curs o a la convocatòria de setembre mitjançant un examen i el lliurament dels treballs pendents. La nota final es calcularà sumant la mitjana aritmètica dels 3 trimestres (un cop aprovats) que constituirà el 90% i la nota del treball de recerca de sociologia, que constituirà el 10 % de la nota final. La nota final es pot millorar (fins a un punt) mitjançant la participació voluntària amb articles o opinions al bloc del seminari.