Criteris d’avaluació

Criteris d’avaluació i recuperació de la matèria comuna de 1r de batxillerat:

Al llarg de cada trimestre l’alumne realitzarà dos exàmens sobre els conceptes bàsics treballats a classe.

A aquests exàmens es valorarà:

–          La comprensió dels conceptes.

–          El domini del lèxic específic de la matèria avaluada,

–          La capacitat de l’alumne per relacionar conceptes (per exemple comparant teories d’autors diferents o establint relacions causals entre fenòmens).

–          Com que una part dels exàmens consistirà en comentaris de text, també es valorarà la comprensió del text i capacitat d’anàlisi formal (identificació de l’estructura del text, premisses, conclusió…).

Tot i que no s’estableix una puntuació a rebaixar per faltes d’ortografia o redacció, sí que es valoraran negativament, podent arribar suspendre un examen si aquestes faltes dificulten significativament la comprensió de l’exercici o revelen la falta de comprensió dels conceptes expressats.

La realització d’aquests exàmens és obligatòria per a aprovar el curs i, en cas d’absència, només es permetrà que l’alumne el realitzi en una data diferent de la resta del grup si presenta un justificant oficial.

La nota final de cada trimestre es calcularà mitjançant la mitjana aritmètica de les notes dels dos exàmens, (90% de la nota final). Els treballs de classe (comentaris de text, exercicis, lectures …) constituiran el 10 % de la nota final de trimestre.

L’acumulació de tres o més faltes d’assistència a classe sense justificar dins d’un trimestre, tindrà com a conseqüència la baixada de la nota de l’alumne d’aquell trimestre en dos punts.

Per tal d’aprovar el curs, l’alumne ha d’haver aprovat tots els trimestres. Els trimestres suspesos es recuperaran a les recuperacions del mes de juny i, si s’escau, a les de setembre, mitjançant un examen. La nota final es pot millorar (fins a un punt) mitjançant la participació voluntària amb articles o opinions al bloc del seminari.