MAL DE LLENGÜES Jesús Tuson

Nom i cognoms…………………………………………………BAT 2n……….

Llegeix el següent fragment: 

La tipologia de les opinions lingüístiques és molt variada: hi ha qui1 veu com a essencials les diferències quantitatives (llengües de molts o de pocs parlants; amb moltes o poques paraules); qui es creu amb autoritat per discriminar les llengües sobre la base d’un sentit més o menys musical (llengües dolces o aspres; clares o fosques); qui pontifica sobre el grau més gran o més petit de complexitat (llengües difícils o fàcils); qui creu que2 hi ha llengües curtes (monosil·làbiques) i llargues…Totes aquestes opinions vénen viciades d’origen perquè hi ha el partidisme de la llengua pròpia, presa com a punt de referència no reconegut: si el color vermell ens xoca és perquè vivim immergits en els blaus del cel i del mar, en el verd de la natura i en el color torrat de la terra; és per això, més o menys, que ens sobta un camp de blat, ple de roselles.Malgrat tot, opinions com les que he esmentat són poca cosa si considerem la tipologia de les opinions induïdes; de les que es poden difondre des d’un poder amb intencions mai confessades de debò: es diu que hi ha llengües de cultura, internacionals, aptes per a la literatura, la redacció de les lleis i per al comandament dels exèrcits; llengües de progrés capaces per al diàleg amb els ordinadors més sofisticats…i llengües amb les quals3 no es pot fer res de tot això. I, si en el cas anterior hi havia el partidisme de la llengua pròpia, ara hi ha els intents de consolidació i engrandiment de l’estat i de la seva àrea d’influència. Ningú no ens vol salvar; només ens volen fidels, uniformes i productius.Amb graus diversos, el prejudici lingüístic (innocent o programat) és una manifestació del racisme aplicat a les llengües i als seus parlants. El meliquisme lingüístic pot portar a l’exaltació de la pròpia llengua i aquesta, sense saber-ho ni demanar-ho, es veurà obligada a acomplir tot de funcions per a les quals no estava preparada: de ser un instrument neutre per a la comunicació, l’expressió de pensament i la consolidació dels humans com a éssers intel·ligents, esdevé estendard, eina de dominació i àdhuc d’extermini: una llengua, considerada més apta que d’altres, pot produir la mort de moltes llengües; pot ser imposada i convertir-se en instrument de silenci. 

Jesús Tusón  Mal de llengües 

1.- COMPRENSIÓ DEL TEXT (3 punts) 

1.1.   Assenyala les parts del text –marca-ho de manera clara– i digues el tema de cadascuna en una frase. (0,75) 

1.2.   Escriu d’una altra manera (utilitzant els conceptes sociolingüístics que coneixes) la frase final en negreta.(0,75) 

1.3.   A què es refereix l’autor amb l’expressió meliquisme lingüístic ? (0,5) 

1.4.   Segons l’autor, són iguals tots els prejudicis lingüístics ? Proposa’n la teva pròpia definició i comenta’n algun exemple concret esmentant-ne les llengües que s’hi relacionen. (1 punt) 

2.- EXPRESSIÓ ESCRITA ( 2 punts)

Argumenta en contra de l’afirmació següent:

La llengua catalana gaudeix d’una salut pefecta. És inconcebible la seva desaparició.

2 punts

El text està ben estructurat, presenta arguments diversos, utilitza adquadament els connectors i és correcte ortogràficament.
1,5 p. El text està ben estructurat però utilitza pocs arguments o té algun problema amb els connectors. Té alguns errors ortogràfics, morfosintàctics o lèxics (2-4)
1 punt El text presenta algun problema d’estructura o de cohesió o de registre o té de 5 a 7 errors ortogràfics, morfosintàctics o lèxics. El text no presenta gaire riquesa lèxica.
0,5 p. El text és mínimament coherent pel que fa al tractament dels continguts però és molt pobre lèxicament i/o té de 8 a 10 errors.
0 p. El text té excessius problemes  pel que fa al tractament dels continguts.El text té més de 10 errors ortogràfics, morfosintàctics o lèxics.

3.- REFLEXIÓ LINGÜÍSTICA SOBRE EL TEXT 

3.1.      Justifica l’accent de  vénen  (0,25) 

3.2.      Escriu-ne les formes no personals (0,75) 

3.3.      Escriu el paradigma flexiu complet (gènere i nombre) dels adjectius: (0,75) 

Dolces  Neutre Capaces

3.4. Digues la funció sintàctica dels sintagmes subratllats i pronominalitza’ls combinant-los amb el seu verb. (0,5)

Es diu que hi ha llengües de cultura                            Vivim immergits en els blaus del cel i del mar

3.5. Escriu el significat o proposa un sinònim adequat al context de: (0,75) Estendard Pontificar

Induïdes

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *