Category Archives: TERCER D’ESO

Contingut de la prova de suficiència de tercer d’ESO Juny_2014

Unitat_1,2,3

 1. La Notícia.
 2. Titulars.
 3. Resum.
 4. La Notícia. Característiques.(p. 30)
 5. Text informatiu.
 6. Les propietats del text. Cohesió textual

Bloc de llengua

 1. Modalitat de l’oració. Pàg. 211
 2. El Sintagma Nominal
 3. Recursos retòrics. Pàg. 248
 4. Els temps verbals. Pàgs. 225
 5. Els constituents de l’oració: S, CD i CI. Pronoms. Pàg. 206
 6. Constituents de l’oració: CRV,CC,AT,CP. Pàg. 206
 7. L’ús de majúscules i del punt.

Quadern de llengua

 1. Les modalitats oracionals. Pàgs. 18 a 25
 2. Les figures retòriques. Pàg 83
 3. Les formes dels pronoms febles. Pàgs. 3 a 7
 4. L’oració simple. Pàgs. 8 a 17
 5. L’oració simple. Pàgs. 8 a 17. Ex. Del 7 al 22
 6. Repàs: accents i dièresi; separació de síl.abes;A/E; O/U.  Quadern pàgs. 103-110

Unitat_4 i 5

1.    El reportatge.  Característiques, parts del reportatge

2.    La crònica. (p. 63)  Característiques, estructura

3.    L’article d’opinió.  Característiques, estructura, argumentació

Connectors (101)

Quadern:

 1. Discurs directe_indirecte. Pàg. 26-31
 2. Les propietats del text. Pàgs. 32-39
 3. Els connectors de contrast i de conseqüència. Pàgs. 40-46

Bloc de llengua

 1. Nom i adjectiu: morfologia (apunts). Repàs
 2. Els mecanismes de referència. Pàg 218
 3. La cohesió del text. Connectors. Pàgs.221 i 225.

Unitat_6

 1. El text sociolingüístic. (apunts/blog)
 2. Registres
 3. Conceptes:
  1. Llengua minoritària
  2. Llengua minoritzada
  3. Bilingüisme:   i.    Social   ii.    Individual   iii.    territorial
 1. Conflicte lingüístic
 2. Diglòssia
 3. Àmbits d’ús
 4. Cultisme
 5. Plurilingüe

Unitat_8

Literatura Edat Mitjana

 1. Cancelleria reial
 2. Croada
 3. Llengua oral i escrita a l’E.M.
 4. Primers textos escrits. Segle.
 5. El paper i la impremta
 6. R. Llull. Importància pel que fa a la llengua escrita
 7. Cançó de gesta
 8. Cròniques
 9. Vocabulari:
  1. Anacrònic, incipient, eclosió,zelosament, reticència, preponderància, pergamí, papir, rellevància, preponderància, orfebreria, camp semàntic, coetània…

10. Funcions sintàctiques, ortografia, verbs

Unitat_9 (veure Blog)

L’AMOR CORTÈS (blog)

 1. Joanot Martorell i Tirant lo Blanc

Temes generals

 • Sintaxi de l’oració simple
 • Morfologia nominal i adjectival (apunts Blog)
 • Conjugació verbal

 

Unitat 9 Els trobadors

TROBADORS

Unitat_9_TROBADORS

L’AMOR CORTÈS segona meitat del s..XII

La poesia trobadoresca rep el nom d’”amor cortès” i “fina amor” perquè és una poesia essencialment amorosa i es desenvolupa en l’ambient de la cort.

Els adjectius “cortès i fina” volen dir noble, gentil, lleial.

Totes les estructures del sistema feudal es traslladen a aquesta poesia.

 • La dama, a la qual anomenen “midons” (el meu senyor), és a qui va dirigit el poema. Sempre és una dona casada perquè la dona soltera no podia tenir vassalls, ni ser senyora.
 • El trobador és el vassall de la dama i  l’ha de servir, la qual cosa equival a estimar i jurar fidelitat.
 • El marit, a qui anomenen “gilós
 • Els amics, els “guaites
 • Els malparladors, els “lausengiers”.

Com que la dama és casada, tot s’ha de mantenir en secret. Així el nom de la dama s’amaga darrera d’un sobrenom, “el senyal”.

TROBADOR I JOGLAR 

El trobador compon lletra i música i el joglar és qui recita/canta el que ha compost el trobador tot acompanyant-se d’un instrument musical.

És una literatura eminetment cortesana, en una llengua que no és el llatí ni el català: el provençal (occità) perquè prové del sud de França, d’Occitània.

 

CONTINGUT DE LA PROVA DELS TEMES 6 I 8_TERCER D’ESO

Tema_6_sociolingüística p. 106: no hi entren les varietats geogràfiques (113-121)!

 1. Registres
 2. Conceptes: Llengua minoritària, Llengua minoritzada
 3. Bilingüisme:  Social, Individual, territorial 
 4. Conflicte lingüístic 
 5. Diglòssia 
 6. Àmbits d’ús  
 7. Plurilingüe

Tema_8_Els inicis de la literatura catalana p. 159

 1.  Cancelleria reial
 2. Croada
 3. Llengua oral i escrita a l’E.M.
 4. Primers textos escrits. Segle
 5. El paper i la impremta
 6. R. Llull. Importància pel que fa a la llengua escrita
 7. Cançó de gesta
 8. Cròniques

Vocabulari: Anacrònic, incipient, eclosió,zelosament, reticència, preponderància, pergamí, papir, rellevància, preponderància, orfebreria, camp semàntic, coetània, cultisme…

Funcions sintàctiques, ortografia, verbs