Monthly Archives: maig 2014

Unitat 9 Els trobadors

TROBADORS

Unitat_9_TROBADORS

L’AMOR CORTÈS segona meitat del s..XII

La poesia trobadoresca rep el nom d’”amor cortès” i “fina amor” perquè és una poesia essencialment amorosa i es desenvolupa en l’ambient de la cort.

Els adjectius “cortès i fina” volen dir noble, gentil, lleial.

Totes les estructures del sistema feudal es traslladen a aquesta poesia.

 • La dama, a la qual anomenen “midons” (el meu senyor), és a qui va dirigit el poema. Sempre és una dona casada perquè la dona soltera no podia tenir vassalls, ni ser senyora.
 • El trobador és el vassall de la dama i  l’ha de servir, la qual cosa equival a estimar i jurar fidelitat.
 • El marit, a qui anomenen “gilós
 • Els amics, els “guaites
 • Els malparladors, els “lausengiers”.

Com que la dama és casada, tot s’ha de mantenir en secret. Així el nom de la dama s’amaga darrera d’un sobrenom, “el senyal”.

TROBADOR I JOGLAR 

El trobador compon lletra i música i el joglar és qui recita/canta el que ha compost el trobador tot acompanyant-se d’un instrument musical.

És una literatura eminetment cortesana, en una llengua que no és el llatí ni el català: el provençal (occità) perquè prové del sud de França, d’Occitània.

 

CONTINGUT DE LA PROVA DELS TEMES 6 I 8_TERCER D’ESO

Tema_6_sociolingüística p. 106: no hi entren les varietats geogràfiques (113-121)!

 1. Registres
 2. Conceptes: Llengua minoritària, Llengua minoritzada
 3. Bilingüisme:  Social, Individual, territorial 
 4. Conflicte lingüístic 
 5. Diglòssia 
 6. Àmbits d’ús  
 7. Plurilingüe

Tema_8_Els inicis de la literatura catalana p. 159

 1.  Cancelleria reial
 2. Croada
 3. Llengua oral i escrita a l’E.M.
 4. Primers textos escrits. Segle
 5. El paper i la impremta
 6. R. Llull. Importància pel que fa a la llengua escrita
 7. Cançó de gesta
 8. Cròniques

Vocabulari: Anacrònic, incipient, eclosió,zelosament, reticència, preponderància, pergamí, papir, rellevància, preponderància, orfebreria, camp semàntic, coetània, cultisme…

Funcions sintàctiques, ortografia, verbs