ES7 Institut Lluís Domènech i Montaner – Reus 2017

Experiència ES7

Dades del centre i professorat

 • Institut Domènech i Montaner – Reus
 • Alumnat entre 16 i 20 anys
 • Lluís Bolívar Troya
 • Andreu Martín Martínez
 • e30007166@xtec.cat

Títol de l’experiència

 • IFE (Itinerari Formatiu Específic)

Objectius

 • Facilitar l’aprenentatge i els coneixements per tal d’accedir al mercat laboral de joves amb necessitats educatives especials associades a discapacitat intel·lectual lleu o moderada.
 • Aprendre les competències personals i socials que han de facilitat el desenvolupament dels joves com a ciutadans de ple dret.
 • Tenir els coneixements bàsics professionals per poder exercir d’auxiliar de vendes i atenció al públic.

Continguts

 • Iniciació a l’activitat laboral
 • Vida saludable i cura d’un mateix
 • Comunicació i relacions interpersonals
 • Tècniques bàsiques de marxandatge
 • Atenció al client
 • Viure en entorns propers
 • Ús d’establiments i serveis
 • Organització de les empreses
 • Preparació de comandes i venda de productes
 • Treballs de reprografia
 • Organització personal
 • Activitats comunitàries
 • Món laboral
 • Participació ciutadana
 • Desenvolupament en el lloc de treball
 • Tutoria I, II, III i IV
 • Formació en centres de treball

Descripció

 • Els Itineraris Formatius Específics són uns ensenyaments professionals per alumnes d’entre 16 i 20 anys amb necessitats educatives especials associades a una discapacitat intel·lectual lleu o moderada.
 • Formen part d’un Pla Pilot iniciat el curs 2016/2017 on s’han implementat dues especialitats diferents: Auxiliar en vendes i atenció al públic i Auxiliar en cura d’animals i espais verds.
 • La seva finalitat és incrementar l’autonomia personal i assolir les competències professionals que els facilitin la transició a la vida adulta i la inclusió social i laboral.
 • Aquests estudis s’estructuren en quatre cursos (3360 hores), combinant mòduls professionals de transició a la vida adulta i mòduls professionals per a l’assoliment de les competències professionals (inclou formació en centre de treball en el darrer curs).

Competència bàsiques que treballa de manera prioritària

Competència general

 • Fer tasques auxiliars de comercialització, marxandatge, preparació de comandes i venda de productes, i treballs de reprografia,  observant les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental corresponents, així com competències de comunicació, autonomia personal i de participació en activitats comunitàries.

Competències professionals, personals i socials

 1. Desenvolupar recursos per a l’autonomia personal que afavoreixin l’autodeterminació, contribuint al desenvolupament personal, social i laboral.
 2. Actuar de forma saludable en diferents contextos quotidians que afavoreixin el desenvolupament personal i social, analitzant hàbits i influències positives per a la salut humana
 3. Desenvolupar recursos per a la vida quotidiana que afavoreixin el coneixement de l’entorn proper i la participació en les activitats socials i el dret de participació ciutadà, contribuint a l’exercici de la ciutadania.
 4. Comunicar-se en situacions habituals, tant laborals com personals i socials, utilitzant recursos lingüístics bàsics.
 5. Col·locar elements d’animació en punts de venda i disposar productes en els expositors i lineals.
 6. Aplicar tècniques d’empaquetatge i presentació atractiva de productes.
 7. Seleccionar mercaderies o productes, conforme a ordres de treball i embalar i etiquetar unitats de comanda.
 8. Atendre el client, subministrant informació sobre la localització i característiques dels productes, demostrant interès i preocupació per resoldre satisfactòriament les seves necessitats i aplicant, en el seu cas, tècniques protocol·litzades per a la resolució de queixes.
 9. Mantenir l’àrea de treball, el seu mobiliari, vitrines i aparadors nets i en ordre al llarg de la seva activitat.
 10. Tramitar encàrrecs de reprografia.
 11. Preparar equips i materials de reprografia, realitzant operacions d’ajust, neteja i manteniment.
 12. Preparar productes elaborats per al seu emmagatzemament, distribució i transport, utilitzant els mitjans i criteris establerts.
 13. Assumir i complir les mesures de prevenció de riscos i seguretat laboral.
 14. Exercir els seus drets i complir amb les obligacions derivades de la seva activitat professional, d’acord amb l’establert en la legislació vigent, participant activament en la vida econòmica, social i cultural