EP2 ESC Prat de la Riba – Reus – 2017

Experiència EP2

Dades del centre i professorat

 • Escola Prat de la Riba de Reus
 • Educació Infantil i Primària
 • Àngela Fernández Sobrino
 • Ma. Jesús Navarro Manero
 • Sydney-Zeferina Pugliares (Language assistant)
 • Pau Salvador Solé (Practicum)
 • e3002211@xtec.cat

Títol de l’experiència

 • GEP (Grup Experimental del Pluriligüisme)

Objectius

 • Ser capaç d’utilitzar l’anglès com a llengua vehicular en el desenvolupament d’un projecte de Medi.
 • Ser capaç de participar de manera activa en el treball en grup, respectant els rols assignats (moderator, language inspector, recorder, reporter).
 • Ser capaç de fer transferència lingüística en el procés d’aprenentatge de llengua i de continguts.
 • Ser capaç d’utilitzar eines i programes tecnològics per a realitzar el producte final.
 • Ser capaç de raonar el seu procés d’aprenentatge i de dur a terme l’autoregulació.
 • Ser capaç d’aplicar l’estructura i el llenguatge apropiats al gènere textual.

Continguts

Continguts de Medi:

 • Òrgans reproductius.
 • Embaràs i part.
 • De la infància a l’edat adulta.

Estructura i elements d’un vídeo publicitari.

Estructura  del gènere textual: guió.

El treball en equip.

Descripció

 • Els alumnes han de dissenyar i gravar un vídeo publicitari sobre una clínica de reproducció assistida imaginària.
 • Per tal de realitzar aquest projecte analitzen diferents anuncis per extreure’n l’estructura, elements, estils…
 • Per altra banda, necessiten els coneixements de Medi Natural per tal de decidir quin contingut tindrà el vídeo.
 • Hem realitzat paral·lelament activitats de continguts de Medi i el disseny dels diferents vídeos, on cada grup ha plasmat la seva creativitat.
 • Han utilitzat la càmera de vídeo, el programa VideoPad Editor i el Creative Common.

Competència bàsiques que treballa de manera prioritària

 • Competència comunicativa, lingüística I audiovisual.
 • Ser capaç d’utilitzar diferents tipus de comunicació (al vídeo poden utilitzar text, imatge, música…)
 • Competència matemàtica
 • Ser capaç d’aplicar eines matemàtiques per tal d’organitzar el temps del vídeo.
 • Competència d’interacció amb el món físic.
 • Ser capaç d’entendre la responsabilitat individual en les relacions sexuals i la reproducció.
 • Competència cultural i artística.
 • Ser capaç de tenir en compte criteris artístics per tal de dissenyar el vídeo.
 • Competència digital
 • Ser capaç d’utilitzar competències digitals per tal de crear el producte final.
 • Competència social i cívica
 • Ser respectuós amb la llibertat individual d’expressar la tendència sexual i de decidir sobre les diferents opcions i mètodes de reproducció.
 • Competència d’aprendre a aprendre
 • Ser capaç de reconèixer els diferents rols en el grup amb responsabilitat, expressant amb respecte les dificultats i proposant solucions.
 • Competència d’iniciativa personal i emprenedoria
 • Ser capaç de presentar i discutir les diferents opcions, i de mostrar compromís amb el projecte.

Observacions