ES1 INS Narcís Oller – Valls 2017

Experiència ES1

Dades del centre i professorat

 • Institut Narcís Oller
 • Tot el centre (ESO, Batxillerat i Cicles formatius)
 • Jaume Bartolí Guillemat
 • Anna Casamitjana Rober
 • e3004608@xtec.cat

Títol de l’experiència

 • Presentació comissió TAC (tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement) —  INS Narcís Oller

Objectius

 • Dissenyar i formalitzar el Pla TAC de centre.
 • Dinamitzar i potenciar les TAC en el centre.
 • Fomentar i impulsar la creació de grups de treball en l’àmbit de les TAC.
 • Fer el manteniment i suport tècnic necessari per aconseguir que l’equipament tecnològic del centre funcioni amb el rendiment màxim.
 • Fer un recompte detallat i exhaustiu de tot l’equipament tecnològic del centre,
 • Suggerir millores i actuacions en l’àmbit de les TAC a l’Equip Directiu.

Continguts

 • Promoure, concretar i desplegar el pla TAC i fer-ne el seguiment en el marc del projecte educatiu de centre.
 • Realitzar enquestes de coneixement i ús de les TAC per part del professorat.
 • Recull de totes les activitats, propostes i iniciatives que es fan al llarg del curs per poder elaborar la memòria final de curs.
 • Creació de l’inventari datat de tot l’equipament informàtic
 • Elaboració de pressupostos per comprar nous equipaments (miniportàtils, ordinadors, projector aula Info3, impressora 3D…)
 • Recopilació, classificació i recompte d’incidències/peticions. Generació d’estadístiques i informes trimestralment.
 • Elaborar documentació de la Coordinació TAC: recursos, equipaments, activitats,…
 • Comunicació i difusió de les activitats de la Comissió TAC.
 • Pla de formació intern (FIC): Difusió al claustre dels tallers creats. Detecció de necessitats formatives: enquesta al juny a tot el claustre. Anàlisi i valoració enquesta. Elaborar programació i continguts tallers formatius.

Competències bàsiques que es treballen

 • La comissió TAC treballa sobretot per tal que el professorat i l’alumnat puguin disposar de les eines necessàries per a desenvolupar la competència digital, i això es treballa tant en l’entorn del professorat (mitjançant tallers formatius interns per tal de millorar la competència docent en aquest sentit) com per afavorir la integració d’aquesta competència a l’aula en totes les matèries.
 • De manera indirecta també es treballen algunes competències bàsiques de l’àmbit cientificotecnològic, concretament la competència 7: utilitzar objectes tecnològics de la vida quotidiana amb el coneixement bàsic del seu funcionament, manteniment i accions a fer per minimitzar els riscos en la manipulació i en l’impacte mediambiental.

Observacions

 • Quan es va demanar col·laboració per formar la comissió TAC, la resposta del Claustre va ser extraordinària i el dia 23/6/16 es va constituir la Comissió TAC formada inicialment per 23 membres. En iniciar-se el curs 2016/17 el nombre de professors/es participants a la comissió TAC va ser de 27 membres de diferents departaments i especialitats, abarcant pràcticament totes les àrees de treball.
 • Aquest elevat nombre de representació del claustre va obrir un ventall de possibilitats molt gran de cara a solucionar tots els dèficits que el centre patia. Això va portar a l’estructuració i organització de la Comissió TAC tal i com s’adjunta en