EP7 Escola Doctor Alberich i Casas – Reus 2017

Experiència EP6

Dades del centre i professorat

 • Escola Doctor Alberich i Casas
 • Educació Primària – 6è – A/B
 • Ester Maimoné bové
 • Pepa Adell i Nolla
 • Francesc Xavier Torrell i Cantero
 • e3005753@xtec.cat

Títol de l’experiència

 • STEM amb LEGO MINDSTORMS

Objectius

 • Conèixer i utilitzar de manera correcta la llengua per comprendre i seguir instruccions, així com també per expressar-se oralment en la explicació i descripció de processos.
 • Resoldre problemes que requereixen operacions de càlcul, lògica i geometria aplicats a situacions i problemes.
 • Desenvolupar el gust per la ciència i la tecnologia participant amb entusiasme en activitats experimentals que afavoreixen l’aprenentatge a partir del mètode científic.
 • Utilitzar amb habilitat i eficiència els recursos tecnològics per aconseguir assolir les tasques/ reptes proposats.
 • Millorar les habilitats óculo-manuals, la percepció i la creativitat espacial mitjançant la construcció de models reals i simuladors.
 • Participar en un projecte de treball col·lectiu desenvolupant hàbits de treball individual i d’equip..
 • Orientar el temps d’oci cap a l’ús de materials educatius constructius.

Continguts

 • Observació dels efectes en l’aplicació d’una força.
 • Observació i anàlisi del funcionament de les màquines.
 • Planificació i muntatge de màquines simples.
 • Identificació dels components bàsics d’un ordinador. Iniciació en el seu ús.
 • Coneixement d’alguns operadors mecànics i de la funció que realitzen.
 • Apreciació de la importància de les habilitats manuals implicades en el maneig d’eines, aparell elèctrics i màquines.
 • Elaboració de textos per a la comunicació, oral i escrita, del desenvolupament d’un projecte. Tractament de textos.
 • Utilització d’operacions de suma, resta, multiplicació i divisió en situacions quotidianes i resolució de problemes. Càlcul de % en situacions reals.
 • Comparació i ordenació d’unitats i quantitats d’una mateixa magnitud.
 • Resolució de problemes de la vida quotidiana utilitzant estratègies personals de càlcul mental i relacions entre nombres, explicant oralment i per escrit el significat de les dades, de la situació plantejada, el procés obtingut i les solucions obtingudes.
 • Capacitat per formular raonament i per argumentar sobre la validesa d’una solució identificant, en el seu cas, errors.
 • La situació en el pla i en l’espai, distàncies, angles i girs.
 • Descripció de posicions i moviments, en relació a un mateix i altres punts de referència.

Descripció

 • La First Lego League és el major desafiament de robòtica per a joves del món. Està present en 80 països i hi participen més de 290.000 joves. L’objectiu és promoure vocacions científiques i tecnològiques entre els més joves a partir de la creativitat, l’emprenedoria i el treball en equip.
  És el segon curs que participem en aquest projecte amb alumnes d’educació primària per tant els més petits en superar el repte, hi participen alumnes de 10 a 16 anys. L’objetiu principal és la superació dels tres eixos del projecte que són la robòtica, la investigació i la resolució d’un repte científic i el treball en valors i d’equip.