EP6 CEE Garbí – El Vendrell 2017

Experiència EP6

Dades del centre i professorat

 • CEE Garbí – El Vendrell
 • Educació Primària – Cicle superior (5è)
 • Paloma Remenzal Ojeda(Coordinadora del servei)
 • Anaïs Núñez Novell  (Mestra d’Educació Especial)
 • e3004581@xtec.cat

Títol de l’experiència

 •  L’Aula Integral de Suport: un nou model educatiu i terapèutic

Objectius

 • Emmarcar les característiques generals de les Aules Integrals de Suport dins l’especificitat de suports educatius i terapèutics existents en la xarxa
 • Presentar els objectius principals de la intervenció psicoeducativa
 • Donar a conèixer la gestió i funcionament de l’AIS
 • Explicar la metodologia de treball amb alumnat, famílies i escoles
 • Aprofundir en un dels àmbits d’actuació com és el treball de identificació i gestió d’emocions

Continguts

 • Presentació de les característiques del servei
 • Criteris de selecció i perfil dels alumnes de l’AIS
 • Tipologia de les activitats i distribució en l’horari setmanal
 • Recursos humans i coordinació
 • Metodologia i especificitat dels materials d’aula
 • El treball de la gestió de les emocions: exemple de proposta metodològica per assolir el benestar emocional de l’alumnat

Descripció

L’Aula Integral de Suport és un servei educatiu i terapèutic innovador en el territori català.Està adreçat a alumnes amb problemes de conducta i/o trastorn mental greu que presenten un conjunt de necessitats psicoeducatives específiques.

Aquest model d’intervenció es basa en la idea que l’alumne és el centre de la intervenció i l’equip de professionals s’organitza amb l’objectiu de donar respostes concretes a les seves necessitats. La clau de l’èxit depèn de la capacitat dels professionals implicats, en crear xarxes de comunicació que permetin el feedback d’informació i la presa de decisions entre les diferents institucions: CSMIJ, Centres Educatius de referència, famílies i AIS.

La metodologia de treball, es converteix en un conjunt d’eines i situacions d’aprenentatge, que permeten als professionals tractar les dificultats i obrir camins cap a l’autonomia de l’alumne. L’objectiu d’aquesta praxis és el retorn de l’alumnat a la seva escola de referència. Un exemple de referència és el treball de la identificació i gestió de les emocions, resolució de conflictes i presa de decisions.

Competències bàsiques que es treballen de manera prioritària

Les competències bàsiques de l’àmbit de l’educació en valors es classifiquen segons aquestes tres dimensions:

Dimensió personal:

 • C1. Actuar amb autonomia en la presa de decisions i assumir la responsabilitat dels propis actes
 • C2. Desenvolupar habilitats per fer front als canvis i a les dificultats i per assolir un benestar personal
 • C3. Qüestionar-se i usar l’argumentació per superar prejudicis i consolidar el pensament propi

Dimensió interpersonal:

 • C4. Mostrar actitud de respecte actiu envers les persones, les seves idees, opcions, creences i les cultures que les conformen
 • C5. Aplicar el diàleg com a eina d’entesa i participació en els relacions entre persones
 • C6. Adoptar hàbits d’aprenentatge cooperatiu que promoguin el compromís personal i les actituds de convivència

Dimensió social:

 • C7. Analitzar l’entorn amb criteris ètics per cercar solucions alternatives als problemes
 • C8. Mostrar actituds de servei i de compromís social, especialment davant les situacions d’injustícia