EP5 ESC Martí i Poch – L’Espluga de Francolí 2017

Experiència EP1

Dades del centre i professorat

 • Escola Martí i Poch – L’Espluga de Francolí
 • Educació Infantil i Primària
 • Ester Anglès Iglesias
 • Glòria Canosa Ribalta
 • Josefina Minguell Fort,
 • M Mercè Badia Conesa
 • Núria Santandreu Romero
 • e3001036@xtec.cat

Títol de l’Experiència

Som un equip

Dades del centre i professorat

Objectius

Fomentar el treball en equip del claustre i l’alumnat

Establir la cultura del diàleg a partir de la participació a les assemblees d’aula i de centre

Millorar actituds de l’alumnat:

 • Individualisme
 • Poca empatia
 • Saber ser i saber estar
Cercar indicadors que avaluïn el procés

Continguts

Aquest projecte fomenta :

 • l’autoestima
 • l’autocontrol
 • la reflexió i la conversa
 • l’empatia
 • el treball en equip
 • la resolució positiva dels conflictes

Descripció

A partir de les inquietuds recollides a les sessions d’avaluació es vol millorar la convivència al centre.

Es cerquen els propòsits mensuals que cal treballar. A través d’assemblees, taules d’autocontrol individuals i col·lectives, emoticones,… es van resolent.

Les sessions de sensibilització entorn al tema o propòsit es desenvolupen de la següent manera:

 • Com ho treballarem en el dia a dia, en funció de l’edat
 • Com controlarem les actituds i la seva millora
 • Com farem que les bones actituds perdurin a l’aula i al centre
 • Com avaluarem (autoavaluació i autocontrol) i quines eines utilitzarem

Competència bàsiques que treballa de manera prioritària

Competències bàsiques de l’àmbit d’educació en valors

Dimensió personal:

 • Competència 1. Actuar amb autonomia en la presa de decisions i assumir la responsabilitat dels propis actes.
 • Competència 2. Desenvolupar habilitats per fer front als canvis i a les dificultats i per assolir un benestar personal.
 • Competència 3. Qüestionar-se i usar l’argumentació per superar prejudicis i consolidar el pensament propi.

Dimensió interpersonal:

 • Competència 4. Mostrar actituds de respecte actiu envers les persones, les seves idees, opcions, creences i les cultures que les conformen.
 • Competència 5. Aplicar el diàleg com a eina d’entesa i participació en les relacions entre les persones.
 • Competència 6. Adoptar hàbits d’aprenentatge cooperatiu que promoguin el compromís personal i les actituds de convivència.

Dimensió social:

 • Competència 7. Analitzar l’entorn amb criteris ètics per cercar solucions alternatives als problemes.
 • Competència 8. Mostrar actituds de servei i de compromís social, especialment davant de les situacions d’injustícia.

Competència comunicativa lingüística

Dimensió expressió escrita:

 • Competència 8. Planificar l’escrit d’acord amb la situació comunicativa i el destinatari.

Dimensió comunicació oral:

 • Competència 3. Interactuar oralment d’acord amb la situació comunicativa, utilitzant estratègies conversacionals