ES5 Institut Antoni de Martí i Franquès – Tarragona 2017

Experiència ES5

Dades del centre i professorat

 • Institut Antoni de Martí i Franquès
 • Educació Segundària Obligatòria (3r i 4t)
 • Jean-Marc Segarra Mauri
 • Jordi Satorra Marín
 • e300036414@xtec.cat

Títol de l’experiència

 • Tractament integrat de llengües en el porcés d’escriptura: L’eficiència

Objectius

 • Millorar la coordinació interlingüística dels professors
 • Fer explícita la intercomprensió lingüística
 • Comprometre el centre  amb la llengua del país i vehicular (català) i les llengües d’ensenyament (castellà, anglès, alemany i francès)
 • Compartir estratègies d’habilitats d’expressió escrita
 • Reflexionar sobre el procés d’escriptura
 • Millorar el bon ús d’eines digitals
 • Avaluar amb l’ús compartit i coordinat de rúbriques

Continguts

 • El procés d’escriptura: contextualització, planificació, textualització, revisió i edició.
 • L’estructura de la carta formal i informal
 • Estratègies de composició escrita (i argumentació).
 • Transferències interlingüísitiques.
 • L’ús del correu electrònic i del processador de textos.

Descripció

 • A partir d’unes situacions comunicatives reals: escriure un correu electrònic per als intercanvis lingüístics del centre i per formular una queixa formal davant de l’administració. L’alumnat de 3r i 4t d’ESO és qui realitza les activitats (carta formal i carta informal). Intervenció docent:
 • Contextualització: escriptura guiada i pautada
 • Planificació: escriptura guiada i reflexió metalingüística, les superestructures lingüístiques
 • Textualització: escriptura individual
 • Revisió: col·lectiva i individual d’errors comuns amb coavaluació i autoavaluació.
 • Edició: escriptura guiada
 • Difusió: gran grup

Competències bàsiques prioritàries

Competència comunicativa lingüística i audiovisual

 • Dimensió expressió escrita:
 • Competència 8, planificar l’escrit d’acord amb la situació comunicativa i el destinatari;
 • Competència 9: Produir textos de tipologies diverses amb un lèxic i estructura que s’adeqüin al tipus de text, a les intencions i al destinatari;
 • Competència 10, Revisar el text per millorar-lo i tenir cura de la seva presentació formal en funció de la situació comunicativa.
 • Dimensió comunicació oral:
 • Competència 3, Interacturar oralment d’acord amb la situació comunicativa, utilitzant estratègies conversacionals.
 • Dimensió comunicació interpersonal i col·laboració:
 • Competència 7, Realitzar comunicacions interpersonals virtuals i publicacions digitals.

Competència metodològica d’aprendre aprendre