CRITERIS COBRAMENTS, ABONAMENTS DELS SERVEIS I BAIXES DEL CENTRE

QUOTES

El servei escolar és d’11 mesos que va de setembre a juliol.

Els pagaments de les quotes:

– Es pagaran preferentment per domiciliació bancària dins els primers dies de cada mes.

– La quota d’escolarització es pagarà per avançat i les del servei de menjador i acollida a mes vençut.

– El còmput general de la quota d’escolarització i dels serveis de menjador i d’acollida està dividit per mesos i per tant tots els mesos tenen el mateix cost independentment del nombre de dies lectius.

-Tanmateix l’import de la quota d’escolarització, resultant segons la renda familiar anual i bonificacions aplicades en el moment de la matriculació, serà la que s’aplicarà durant tot el curs escolar.

Durant els períodes de baixa temporal justificada (malalties dels infants):

– La família haurà d’abonar igualment la quota d’escolarització.

– Pel que fa al servei de menjador, se’ls descomptaran 2,15€ diaris per no assistència justificada al dinar si no es fa ús del servei durant cinc o més dies lectius consecutius. Caldrà justificar documentalment la no assistència per a l’aplicació d’aquest abonament i comunicar-ho a la direcció de l’escola des del primer dia.

RESERVA DE PLAÇA

– La reserva de plaça s’aplica a tots els infants usuaris de les llars d’infants municipals.

– Durant el període de matrícula de cada any, s’abonarà el 50% de l’import d’una mensualitat (en el moment de la formalització de matrícula o en el moment de confirmar la continuïtat del curs següent per a l’alumnat ja matriculat). Aquest import abonat en concepte de reserva de plaça es deduirà en el rebut de l’últim més de curs (mes de juliol).

BAIXES

– L’infant que causi baixa a la llar abans de la finalització del cursperdrà l’import abonat en concepte de reserva de plaça i perdrà la condició d’usuari en el cas que vulgui continuar el curs següent, sense dret a la reserva de plaça.

– En cas que hagueu de donar de baixa definitiva del centre al vostre fill/a ho haureu de comunicar a la direcció del centre mitjançant l’imprès corresponent entre els dies 1 i 15 de cada mes amb efectes del mes següent.

– Si es presenta una sol.licitud de baixa després d’aquest termini, la família de l’infant haurà de fer front a la quota del mes següent al de la formalització de la baixa.

TRACTAMENT D’ABSENTISME I IMPAGAMENTS

– Tractament d’absentisme: dos mesos sense assistència justificada pot implicar automàticament la pèrdua de plaça.

– Tractament d’impagaments: dos mesos sense pagament justificat implica automàticament la pèrdua de plaça.