5. El zooplàncton

copepodo

El zooplàncton inclou tots els organismes que formen part del plàncton i que presenten una nutrició heteròtrofa. Dintre del zooplàncton es pot diferenciar una part constituida per organismes herbívors, consumidors de fitoplàncton, i una part d’organismes carnívors.

El zooplàncton nerític és força homogeni a tota la Mediterrània, tant pel que fa a la quantitat com a la composició en espècies.

Com a components heteròtrofs del microplàncton (entre 20 i 200 micres) trobem tres grups majoritaris:

 • Foraminífers
 • Radiolaris
 • Tintínids

El mesoplàncton, de mida entre 0,5 i 2 mm, es composa fonamentalment de:

 • Copèpodes (Copepoda)
 • Cladòcers (Branchiopoda)
 • Apendiculàries (Tunicata)
 • Quetognats (Chaetognatha)
 • Formes meroplanctòniques (larves planctòniques)

A la franja de més de 2 mm, el macroplàncton i el megaloplàncton, trobem:

 • Hidrozous
 • Sifonòfors
 • Ctenòfors
 • Salpes

Es poden percebre variacions en la composició a nivell de les desembocadures dels rius, donat el gradient de salinitat de l’aigua.

Pel que fa al zooplàncton epipelàgic, està format per un nombre menor d’espècies. A mida que ens allunyem de la província nerítica disminueix el percentatge de copèpodes, de cladòcers i d’apendiculàries; i en canvi puja el de cargols pelàgics (Heteropoda), papallones de mar (Pteropoda) i d’ostràcodes (Ostracoda).

ostracoda

Moltes espècies del  zooplàncton mesopelàgic realitzen desplaçaments verticals diaris, afavorides per la homogeneitat de temperatures que es dona entre els els 200 i els 400 m. Això fa que no hi hagi una diferenciació clara entre el zooplàncton mesopelàgic i el batipelàgic. Aquest plàncton que es deplaça diàriament rep el nom de ticoplàncton.

One thought on “5. El zooplàncton

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *