CURSOS

L’ensenyament i l’aprenentatge de l’educació física en l’etapa de l’educació secundària obligatòria es fonamenta en el treball de les competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu, que contribueixin al desenvolupament integral de la persona i a la millora de la seva qualitat de vida.

La matèria d’educació física té com a principal finalitat el coneixement i el desenvolupament del propi cos, la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu, la interiorització d’hàbits saludables, regulars i continuats, i el fet de sentir-se bé amb el propi cos, cosa que millora l’autoconcepte i l’autoestima.

Per aconseguir-ho es treballa des de quatre dimensions:

  • Dimensió de l’Activitat física saludable
  • Dimensió de l’Esport
  • Dimensió de l’Activitat física i el temps de lleure
  • Dimensió de l’Expressió i comunicació corporal
    (Font: Competències bàsiques de l’àmbit de l’educació física, Orientacions del Departament d’ensenyament)