Accions d’ impuls

Accions d’ impuls a l’ús de les Llengües Curriculars

Exemple de projectes en centres educatius:

[+] Pla Experimental de Llengües estrangeres. Projectes. Informació general.

[+] Ajut a l’aprenentatge Actiu d’idiomes. Projectes. Informació general.

[+] Projectes col·laboratius en xarxa. Projectes. Informació general.

stones3 Immersos de ple en una societat multicultural i plurilingüe, cal poder respondre al repte que suposa ampliar les oportunitats i les expectatives d’ una educació integral adreçada a tothom, en un món global que entengui la diversitat i el plurilingüisme com una riquesa del patrimoni col·lectiu. Amb el Pla per a la Llengua i la Cohesió Social, elaborat per la Subdirecció General de Llengües i Entorn, es vol construir una Catalunya cohesionada, acollidora i oberta mitjançant la potenciació i consolidació de la cohesió social, l’educació intercultural i la llengua catalana en un marc plurilingüe.

En el context de les llengües curriculars, una de les prioritats del Departament d’ Educació és la de donar impuls a les llengües estrangeres com a vehiculars de blocs i continguts, així com incentivar l’ ús d’ altres llengües, amb l’ objectiu pricipal de fer de Catalunya una societat on el català sigui l’eix vertebrador d’un projecte plurilingüe. Les estratègies per aconseguir-ho són una responsabilitat compartida.

 

logosllengua.png

Les accions d’ impuls a l’ús de les llengües curriculars, potenciades des del Servei de Llengües, pretenen establir objectius i definir línies d’actuació per potenciar el coneixement i l’ús de les llengües castellana, anglesa, francesa, alemanya, italiana i altres possibles llengües curriculars dins del marc d’un projecte lingüístic plurilingüe propi. En aquesta línia, destacar el Pla d’ Impuls a la Llengua Anglesa (2007-2015) per a estimular el plurilingüisme de l’alumnat d’ensenyament obligatori en català, castellà i anglès, i altres llengües curriculars i familiars o d’origen, el Projecte d’innovació educativa dels Plans Experimentals de Llengües Estrangeres, i els Ajuts per l’ aprenentatge actiu d’ idiomes, per a fomentar els intercanvis en entorns lingüístics diferents.

El Pla d’ Impuls a l’ús de la Llengua Francesa neix amb la voluntat de potenciar l’ús de la llengua francesa a través de diferents accions com la signatura d’una declaració comuna entre el Servei Cultural de l’ Ambaixada de França a Espanya i el Departament d’ Educació per tal de desenvolupar accions vers el plurilingüisme, el diàleg intercultural i l’ excel·lència escolar en l’ús de la llengua francesa.

GRUPS D’ASSESSORAMENT

Amb la intenció de donar suport a les accions d’impuls a l’ús de les llengües tant curriculars com de la nova ciutadania, des del Servei de Llengües s’han creat el següents grups de treball per fomentar l’intercanvi d’experiències i coneixement, el seu pilotatge en els centres i la seva posterior difusió:

 

Portfolio Europeu de les Llengües

 

El Portfolio Europeu de les Llengües (PEL) va ser dissenyat per la Divisió de Llengües del Consell d’Europa (1988-2000) i va ser presentat públicament l’Any Europeu de les Llengües (2001).

 

El document va ser creat com a eina mediadora entre el Marc europeu comú de referència (MECR) i els aprenents. És un document personal dels alumnes per a la recopilació de les seves experiències i reflexions entorn l’aprenentatge de llengües i les seves cultures.

 

Transferència Interlingüística

 

Grup de treball del Projecte Transferència Interlingüística (transferència d’aprenentatges lingüístics entre llengües romàniques – Till Stegmann) per dissenyar i pilotar materials en els centres.

 

Impuls a l’ús de la Llengua francesa

 

Grup de treball per a la incorporació de la llengua francesa com a llengua vehicular de continguts curriculars amb metodologies específiques en centres de Catalunya que adopten aquesta via en el seu projecte lingüístic de centre.

 

Estratègies d’oralitat, narració i ús de recursos discursius

 

Grup de treball dedicat a difondre l’interès per la narrativa, l’oralitat i la recerca en l’imaginari col·lectiu, en base als cinc estadis evolutius en l’imaginari infantil segons proposa Kieran Egan.

 

Altres accions contemplen l’ ensenyament de continguts no lingüístics en llengua estrangera (AICLE/CLIL/ÉMILE) la creació de materials i la seva difusió. Finalment, emfatizar la disseminació d’ experiències d’innovació educativa referents a la formació plurilingüe de l’alumnat, en aquest sentit fer esment del concurs The Fonix emmarcat dins les mesures d’ entorn previstes dins el Pla d’ impuls a la llengua anglesa.


Documentació de suport i planificació

Per a donar suport al Projecte Lingüístic Plurilingüe del centre educatiu, en el marc del Pla per a les Llengües i la Cohesió Social de Catalunya, el Servei de Llengües dinamitza nombroses accions educatives per a l’alumnat, el professorat, els centres educatius i l’entorn, amb la finalitat de treballar pels compromisos d’una Europa plural i rica en diversitat lingüística i cultural:
-afavorir el manteniment de les llengües familiars i d’origen.
-consolidar el domini de les llengües oficials a Catalunya (Català i castellà, i on correspongui, l’occità)
-promoure l’aprenentatge d’una o dues llengües estrangeres europees, prioritàriament l’anglès, el francès, l’italià i l’alemany.

+ Veieu els documents de referència