Què fem?

esquema_actuacions_cda

Blau: actuacions destinades preferentment a l’alumnat
Verd: actuacions destinades preferentment al professorat
Violeta: recursos destinats a ambdós col·lectius

Les actuacions del Camp d’Aprenentatge van destinades a col·laborar en la millora competencial i en l’èxit escolar de l’alumnat de Catalunya. I ho fem, evidentment, a través dels centres docents i amb la indispensable col·laboració i participació dels seus mestres i professors.

Per tal d’aconseguir-ho oferim un ventall de serveis força diversos, però complementaris i que es reforcen entre ells.

Sortides d’1 dia

rieraAdequades per a desenvolupar aspectes concrets del currículum d’una forma pràctica i experimental. El contacte directe amb el medi o l’objecte d’estudi potencia els aspectes emocionals i vivencials de l’alumnat i en reforça l’aprenentatge.

S’adrecen preferentment a centres públics i concertats de la comarca del Baix Llobregat o properes.

Les activitats es desenvolupen a la seu del Camp d’Aprenentatge o directament als llocs d’interès (Colònia Güell, les Escletxes al Papiol, La torre de Collserola…).

Vegeu més informació al menú de sortides.

 Estades de 2 a 5 dies

Antonio Machado 023Durant les estades els alumnes tenen la possibilitat de desenvolupar projectes de treball més globals i aprofundits al voltant d’una temàtica concreta tractada de forma interdisciplinar. L’estada facilita aspectes de convivència entre el propi alumnat i amb el professorat i també fomenta l’autonomia dels nois i les noies.

S’adrecen a qualsevol centre públic o concertat de Catalunya.

L’allotjament es realitza al CEAL (Centre Ambiental i de Lleure) Can Santoi, que també és la seu del CdA.

Vegeu més informació al menú d’estades

Els projectes

Els projectes compartits entre centres docents i el Camp d’Aprenentatge impliquen un nivell més elevat d’implicació i de participació mútua. Poden suposar la creació d’un grup de treball per tal de definir conjuntament els objectius, les activitats d’aprenentatge, la metodologia i l’avaluació.

Les modalitats poden ser diverses i estan en funció de la manera en que s’articula el projecte:

 • Estada (4 o 5 dies) d’un centre.
 • Diverses sortides d’un dia d’un mateix grup classe per a realitzar un projecte concret.
 • Diversos centres de diferents indrets de Catalunya amb un projecte comú en el qual es comparteixen dades i experiències.

Formació i assessorament del professorat

Col·laborem en la formació inicial i permanent del professorat mitjançant:curs-estiu07 046

 • les trobades de coordinació per a la preparació d’estades i de sortides.
 • les presentacions del servei educatiu per al professorat recentment incorporat.
 • les visites d’estudiants de facultats de pedagogia o ciències de l’educació
 • l’oferta de cursos de formació sobre temàtiques pròpies del CdA.

També facilitem assessorament personalitzat a aquells professors que ho sol·licitin sobre temes específics del Camp.

Recursos

Finalment, oferim un ventall de recursos, útils tant per l’alumnat com per al professorat que posem a la seva disposició:

 • guions i quaderns de treball
 • aplicacions informàtiques
 • fons documental especialitzat
 • dades meteorològiques
 • articles científics, tècnics i relacionats amb l’entorn natural i patrimonial que aniran apareixent en aquest mateix web
 • préstec de materials i aparells didàctics

Destinataris

Les propostes didàctiques de Can Santoi s’adrecen preferentment a l’alumnat dels centres docents públics i concertats de Catalunya de nivells compresos entre cicle mitjà de primària fins a Batxillerat i determinats Cicles Formatius.

Àmbits de treball

Les temàtiques de treball que ofereix el CdA de Can Santoi es centren bàsicament en la descoberta i la interpretació del patrimoni natural de Collserola (ecosistemes mediterranis, geologia, meteorologia, etc…), però també oferim activitats de caire tecnològic (aplicacions de l’energia solar, tecnologia GPS…) i altres d’aspectes històrics i culturals de la comarca del Baix Llobregat (Colònia Güell, modernisme a Sant Joan Despí…).

Podeu consultar els diferents àmbits de treball i les activitats que hi estan relacionades al menú de la barra lateral esquerra. També podeu accedir al llistat complet de totes les activitats a la pàgina “Activitats“.

Competències bàsiques

En totes les propostes didàctiques de Can Santoi es treballen les diferents competències bàsiques en més o menys intensitat en funció de l’activitat o modalitat concreta (sortides, estades, projectes) . Les comunes a qualsevol d’elles són:

Competència Com la desenvolupem
Comunicativa i audiovisual  Potenciem l’expressió oral, l’argumentació i el debat;
les exposicions orals i la redacció de textos quan s’escau.
Aprendre a aprendre Proposem objectius assolibles i els definim prèviament; potenciem la creativitat, la curiositat, i el “fer-se preguntes”; els errors com a part de l’aprenentatge; apliquem el mètode científic i el treball de camp com a eina per a conèixer l’entorn; fomentem l’autoavaluació.
Autonomia i iniciativa personal Potenciem la confiança personal, l’esforç i la responsabilitat individual; el treball cooperatiu i col·laboratiu en el grup; l’autonomia personal.

Al descriptiu de cada activitat trobareu explicitades les competències que li són específiques.