Programes de suport

 

Els programes que apareixen en aquesta pàgina són aplicacions informàtiques senzilles, creades i pensades per tal de facilitar la tasca docent del professorat, tant si el seu grup d’alumnes fa estada al Camp d’Aprenentatge com si s’apliquen al propi centre educatiu, com a treball previ o posterior a les activitats desenvolupades al Camp, o bé de forma autònoma.

L’ús d’aquests programes és lliure, sempre i quan sigui amb finalitats educatives. Us agrairem que ens feu arribar els vostres comentaris sobre les aplicacions, si en feu ús especialment amb els vostres alumnes, així com les propostes de millora i defectes observats.


Excel  Biomassa, producció i productivitat d’un bosc

imatge_biomassa_excelDescripció: Aplicació excel que permet calcular la biomassa, la producció i la productivitat d’un bosc (de coníferes) a partir de dades de camp obtingudes de les mesures reals dels diàmetres i de les alçades dels arbres en una parcel·la d’àrea coneguda. Per a la mesura dels diàmetres és convenient disposar d’una cinta diamètrica (també coneguda com a cinta pi) i per la mesura de les alçades (que s’obtenen per mètodes trigonomètrics) cal utilitzar un clinòmetre “professional” (tipus “Sunto” o similar) o bé ens podem baixar alguna aplicació al mòbil o a la tauleta que també faran el fet.
Donada la complexitat per a l’obtenció de les dades de la segona part (producció i productivitat) us recomanem que us poseu en contacte amb l’equip del Camp d’Aprenentatge.

Destinataris: Adequat per a l’alumnat i professorat de Batxillerat, Cicles Formatius i alumnes universitaris.
Activitats relacionades del Camp d’Aprenentatge:
– Biomassa i producció d’un bosc de pi blanc


logo_flashPerfil de vegetació

Descripció: Aplicació flash (en fase de proves) que permet construir perfils de vegetació en diferents escenaris de relleu (vall, cim, plana…) mitjançant símbols de tipus de plantes: arbres, arbusts, lianes, herbes.. Aquesta aplicació està pensada com a complement a un treball de camp d’estudi de vegetació que contempli, no només la identificació de les principals plantes de la comunitat vegetal, sinó també la seva abundància relativa.
Si es vol conservar la imatge del perfil es pot generar un arxiu amb la tecla “imprimir la pantalla”(ImprPant) i desar-lo amb algun programa d’edició de dibuix.

Destinataris: Adequat per a l’alumnat de cicle superior de primària i de l’ESO.

Activitats relacionades del Camp d’Aprenentatge:
· Investiguem les comunitats vegetals csp
· Investiguem les comunitats vegetals eso


Excel Índex bmwpcimatge indexbwmpc

Descripció: Aplicació excel que permet calcular la qualitat ecològica de les aigües dels rius de Catalunya mitjançant els índexs biològics bmwpc i ibmwp. Aquests índexs es basen en la presència de determinats macroinvertebrats bioindicadors a l’aigua. El programa segueix els criteris que utilitza l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). Abans d’introduir les dades cal:

  1. Fer un mostreig acurat dels diferents hàbitats del riu per tal d’obtenir una mostra representativa dels macroinvertebrats que hi viuen
  2. Identificar correctament els organismes fins a nivell de família.
  3. Determinar la tipologia de riu.

Destinataris: Adequat per a l’alumnat i professorat de batxillerat.

Activitats relacionades del Camp d’Aprenentatge:
· Introducció a la limnologia dels cursos fluvials (batx)


logo_flash On viuen els animals de la riera?imatge onviuen

Descripció: Aplicació flash (en fase de proves) en la qual cal ubicar els animals que trobem amb més freqüència a la riera de Vallvidrera al seu hàbitat concret. Una petita ajuda visual ens permet explorar les diferents zones de la riera. Si es vol conservar la imatge generada es pot imprimir la pantalla i desar-la amb algun programa d’edició de dibuix.

Destinataris: Adequat per a l’alumnat de cicle mitjà i superior de primària i de l’ESO.

Activitats relacionades del Camp d’Aprenentatge:
· Descobrim la riera (cmp)

· La riera (csp)
· Estudi ecològic de la riera de Vallvidrera (eso)


Baixeu meteo-maps

 logo_flashMeteo-maps: 

Descripció: Aplicació flash que permet construir mapes de símbols per a prediccions meteorològiques en l’àmbit del principat de Catalunya. Conté 14 símbols del temps diferents agrupats en 3 categories: estat del cel, temperatures i vent. També aporta diferents ajudes visuals per a determinar zones de Catalunya. Pot ser una una bona eina per a potenciar l’expressió oral de l’alumnat així com els coneixements de geografia i de ciències de l’atmosfera.

Destinataris: Adequat per a l’alumnat de cicle mitjà i superior de primària i de l’ESO.

Activitats relacionades del Camp d’Aprenentatge:
Quin temps fa? (CMP)
Observació i mesura del temps atmosfèric (CSP) i (ESO)


ExcelInveamalzinar

DescripcióAplicació excel que permet introduir llistats de plantes observades a l’entorn natural (de fins a tres comunitats vegetals diferents) per tal de calcular, mostrar i comparar gràficament la freqüència en què es presenten certs tipus d’adaptació al medi; també ens informa del tipus d’estructura que presenten les comunitats.Els paràmetres que es comparen són:Respecte a les plantes en conjunt: forma vital; presència de substàncies aromàtiques; presència de punxes.Respecte a les fulles: persistència; reducció; lluentor; presència de pèls; color verd fosc; consistència.Si s’introdueix el nombre d’exemplars trobats de cada espècie vegetal (en una parcel·la d’entre 100 a 150 m2), el programa proposa un nombre de símbols (més reduit) per a poder-ho representar gràficament.

Destinataris: alumnat i professorat de secundària.

Activitats relacionades del Camp d’Aprenentatge:
· Les comunitats vegetals (eso)


Excel Contingut d’aigua a les fulles.contingut_aigua_web

Descripció: Aplicació que permet calcular el percentatge d’aigua que contenen les fulles.
Partim de fulles fresques (recollides directament de la planta), les pesem, les dessequem en un forn durant una hora a 110ºC i les tornem a pesar. La pèrdua de pes correspon a l’aigua continguda. El programa calcula automàticament els percentatges d’aigua i mostra gràfics comparatius.
Permet introduir fins a 12 dades diferents, corresponents a 12 plantes (o comunitats vegetals) diferents o bé a diferents mostres de la mateixa planta (o comunitat vegetal), que, en aquest cas, en calcula els valors mitjans.

Destinataris: alumnat i professorat de secundària.

Activitats relacionades del Camp d’Aprenentatge:
· Les comunitats vegetals (eso)


 Excel Cabalsec. imatge cabalsec

Descripció: Aplicació excel que permet calcular de forma pràctica el cabal d’un curs natural d’aigua (un riu, una riera..) a partir de la velocitat mitjana de l’aigua i de l’àrea de la secció transversal en un mateix punt. La informació de camp que cal obtenir és: les dades de temps i d’espai per al càlcul de la velocitat de l’aigua i les dades de fondàries consecutives d’una secció transversal. Al programa trobareu tota la informació teòrica i pràctica tant per fer les mesures de camp com per els càlculs a l’ordinador.

Destinataris: alumnat i professorat de secundària.

Activitats relacionades del Camp d’Aprenentatge:
· Introducció a la limnologia dels cursos fluvials (bat)
· Estudi ecològic de la riera de Vallvidrera (eso)

 


curs2


JClick Comunitats vegetals (en revisió)

 

Aplicació JClick amb la finalitat de reforçar la identificació d’algunes de les plantes més importants de la Serra de Collserola mitjançant la visualització de les seves fulles, flors i fruits. També els hi dona informació sobre el nom científic i alguna característica pròpia de cada planta. Aquesta aplicació completa l’activitat de les comunitats vegetals.

Destinataris: Alumnat i professorat de cicle superior i secundària.