Organització estades

El paper del professorat és essencial per tal que l’estada dels alumnes sigui un èxit. En aquesta pàgina trobareu informació sobre les actuacions que cal tenir presents. Consulteu també: Inscripció estades

Trobada de coordinació

La trobada de coordinació (TC) entre el professorat del centre i l’equip del CdA es realitza cada inici de curs durant la primera quinzena de setembre. Estigueu atents a la data de la convocatòria. La podreu consultar a l’aplicatiu d’inscripció, un cop assignada l’estada.

La TC té per finalitat:

 • Conèixer el CdA, el seu equip i l’allotjament.
 • Informar del programa pedagògic per a les estades.
 • Concretar conjuntament el pla d’estada: definició dels objectius que es volen assolir, les activitats prèvies que es realitzaran al centre, les que es duran a terme durant l’estada i els treballs posteriors, altra vegada al centre.
 • Concretar els aspectes organitzatius i administratius de l’estada.

La TC de coordinació és de caràcter obligatori per aquells centres que tenen assignada una estada. Està reconeguda com una activitat de formació del Departament d’Educació de 6 hores de durada. Cal inscripció prèvia a l’aplicatiu GTAF. Us informarem del codi del curs de formació.

Actuacions prèvies a l’estada

 • Realització d’activitats prèvies per part de l’alumnat, de preparació, motivació i plantejament d’hipòtesis a determinades qüestions a resoldre. Can Santoi us farà propostes adaptades al vostres alumnes.
 • Organització i dinamització dels grups de treball d’alumnes.
 • Preparació de la documentació i el pagament:
  • Impressió i tramesa del full de formalització de la inscripció
  • Pagament de la bestreta de l’estada
  • Recopilació dels permisos paterns dels alumnes
  • Preparació del llistat dels alumnes amb les exempcions i/o bonificacions de la quota d’ensenyament/aprenentatge, així com els documents que ho justifiquin.
  • Ingrés al compte corrent de la quota esmentada en l’apartat anterior.
 • Informar al CdA uns 10 dies abans de l’estada del nombre exacte d’alumnes que assistiran a l’estada i altres dades que siguin rellevants.
 • Informar uns dies abans a l’entitat gestora de la casa (ACCC) sobre els casos d’al·lèrgies alimentàries i altres dades que siguin rellevants.

Actuacions durant l’estada

 • Resoldre els aspectes administratius i els pagaments amb el Camp d’Aprenentatge i l’ACCC.
 • Col·laborar i participar de manera activa en les activitats de l’estada.
 • Coordinar-se amb l’equip de Can Santoi en els aspectes organitzatius i pedagògics.
 • Responsabilitzar-se de les activitats de convivència que comporta l’estada, especialment a partir del moment en què acaben les activitats de la tarda.

Actuacions posteriors

 • Realització de les activitats posteriors amb l’alumnat de consolidació i conclusió de l’estada.
 • Fer arribar a Can Santoi, si s’escau, una mostra dels treballs elaborats pels alumnes.
 • Completar les enquestes de valoració de l’estada (professorat i alumnat)