Metodologia

Les propostes didàctiques del CdA de Can Santoi estan dissenyades per a complementar i enriquir el currículum escolar amb la intenció de millorar les competències i les capacitats personals de l’alumnat.

Trets distintius que defineixen la nostra forma de treballar:

  • Els alumnes són els veritables protagonistes del seu procés d’aprenentatge. Els Ses_Vallbona 144professors del Cda (i els propis) els acompanyem i els guiem en aquest procés.
  • Treballem sempre en petits grups cooperatius: les descobertes, les experimen-tacions i els resultats s’han de compartir i consensuar dins el propi grup.
  • Potenciem els aspectes procedimentals i competencials dels alumnes.
  • La majoria de propostes didàctiques parteixen d’una qüestió o fenomen contextualitzat. Ens fem preguntes rellevants sobre el nostre entorn de les quals ens cal cercar la resposta. Per exemple: “Com s’han format les Escletxes al Papiol?”; “Per què les plantes d’un vessant de la vall són diferents a les de l’altre vessant?”; Té bona qualitat l’aigua de la riera?…
  • Utilitzem diferents tipus d’accions didàctiques en funció de l’activitat concreta i de l’edat dels alumnes: descobertes, observacions, experimentacions, simulacions, maquetes, investigacions, itineraris, tallers, tecnologia digital i programari..
  • El mètode científic és el nostre mitjà habitual per a resoldre els reptes que ens plantegem.

Les fases d’una estada o sortida

Per tal que un sortida o una estada tingui èxit cal contemplar:

  • Treballs previs a realitzar al centre abans de venir al Camp d’Aprenentatge. Són propostes per a contextualitzar el treball, per a fer-nos les primeres hipòtesis, per saber on anem i què farem. També serveixen de motivació i per a crear expectatives a l’alumnat i també per anar-nos coneixent mútuament alumnes, professors del CdA i mestres i professors del centre.
  • Desenvolupament de l’estada o la sortida al Camp d’Aprenentatge. És quan es desenvolupen preferentment les activitats per a descobrir i conèixer l’entorn. Per tant el treball de camp i l’experimental resulten imprescindibles.
  • Treballs posteriors a realitzar al centre. Són útils per a consolidar els coneixements adquirits: arribar a conclusions i, en determinades casos, fer públics (web de centre, blocs, revista…) els resultats dels processos de descoberta o d’investigació realitzats.
  • Avaluació. És indispensable per a poder evolucionar i millorar les propostes didàctiques de Can Santoi tenir en compte les valoracions de tots els agents que intervenim en el procés d’aprenentatge. Al CdA tots avaluem: el professat dels centres, els professors del Camp i també l’alumnat.

Paper del professorat

La implicació i la participació del professorat que acompanya el grup és imprescindible per a un bon èxit de la sortida o estada.