L’atmosfera està constituïda per diferents gasos en proporcions diverses (continguts 2.1. Composició i estructura tèrmica). El gas més abundant és el nitrogen molecular (N2), que es troba en una proporció propera al 78%. El següent gas més abundant és l’oxigen molecular (O2), en una proporció de quasi el 21%. La resta (no arriba a l’1%) és gas argó i altres gasos:

La manera més visual de representar gràficament aquestes proporcions és mitjançant diagrames de sectors (com els de la imatge anterior). En aquests tipus de diagrames se suposa que el cercle complet (i per tant un angle de 360º) es correspon amb el 100%. La meitat del cercle (un angle de 180º) es correspon amb el 50%, i un quart de cercle (angle de 90º) equival al 25%. És com una caixa de formatge en porcions. De fet, coloquialment es parla de “gràfic de formatges”!

A quin angle equival cada porció de formatge? I a quin percentatge es correspon?

Fixa’t que el cercle es completa amb 8 porcions. És a dir, que 8 porcions equivalen a 360º, o dit d’una altra manera, 8 porcions equivalen al 100%. Per tant, si dividim 360 entre 8 i 100 entre 8 obtindrem l’angle i el percentatge, respectivament, que representa cada formatget individual. Els resultats són 45º, d’una banda, i 12,5%, de l’altra.

Per construir un gràfic de formatges partirem de les dades de percentatge, que caldrà transformar a angles (és molt senzill si tenim en compte que 360º equivalen al 100%). Després només haurem de dibuixar sobre cartolina l’angle obtingut amb l’ajuda d’un transportador d’angles…

Doncs és justament aquesta la proposta que et faig, que reprodueixis amb cartolines de colors els gràfics de sectors de la composició de l’atmosfera. Utilitza una cartolina de color diferent per a cada gas. Això sí, que cada gràfic tingui un radi mínim de 10 cm, però millor si el fas el doble de gran!