Projecte: Reading a painting

La Història que aprenem a classe és bàsicament la política, econòmica i social de l’Europa contemporània. El temari és massa extens per acaparar totes les branques que abracen les ciències socials. És per això que realitzem aquest projecte interdisciplinar entre Socials, Anglès, Llengua, Plàstica i Informàtica per conèixer els principals estils artístics, pintors i obres més representatives de l’art del segles XVIII a XXI.

Els objectius que els professors ens proposen que assolim són:

– Reconèixer que cada època històrica té un estil artístic amb uns trets diferencials.

-Saber que la pintura és un art que aplega diferents tècniques: tremp, oli …

-Entendre que cada pintor cal contextualitzar-lo en l’ època en què va viure.

-Saber que els museus tenen una funció divulgativa, didàctica i cultural i compleixen uns criteris d’organització.

-Dominar un vocabulari bàsic en anglès relacionat amb la pintura.

Per tal d’aconseguir aquestes metes de comprensió hem fet tot un seguit d’activitats en les que hem combinat el català i l’anglès i en les que hem donat resposta a diverses qüestions:

-Com relacionar una pintura amb l’estil artístic i l’època històrica a la que pertany?

– De quina manera es reconeixen les diferents tècniques de la pintura?

-Quins són els pintors més representatius de cada època i estil artístic?

– Quina és la utilitat/funció d’una pinacoteca?

-Com s’organitza una pinacoteca?

-Quin pot ser el vocabulari bàsic d’aquest art en anglès?

Després de realitzar aquesta primera descoberta sobre l’art pictòric, hem triat un autor i una de les seves obres i hem elaborat una investigació. Hem raonat i argumentat per què hem escollit aquest autor i aquesta obra i no una altra. De tot això hem fet una descripció en el nostre Site, a la que podem accedir, mitjançant un codi QR que hem elaborat nosaltres mateixos, els “visitants” del nostre museu.

Finalment, hem fet la nostra pròpia adaptació personal de l’obra. Amb els nostres ulls, amb els nostres sentiments, amb la nostra imaginació i creativitat “hem creat” la nostra obra. Hem utilitzat la tècnica, el format, les eines i els materials que nosaltres hem volgut.

I com a última activitat, hem preparat la nostra pròpia pinacoteca, o sigui, el nostre museu,  i hem organitzat la neva exposició comentada als companys d’altres cursos.

RESUM DEL PRIMER TRIMESTRE 2017-18: NADAL

RESUM D’AQUEST PRIMER TRIMESTRE

PRIMER ESO:

Aquest primer trimestre hem treballat les unitats de l’apartat de Geografia: la Terra (moviments de rotació, translació, coordenades, fusos horaris, cartografia…), Europa, Espanya i Catalunya física (relleu i hidrografia) i climes i paisatges de la terra.

A més de les activitats contingudes en el nostre llibre de text i de fer mapes físics i climogrames a la llibreta, també hem fet:

-Una activitat de localitzar coordenades geogràfiques amb els nostres telèfons mòbils.

-Jocs de geografia física (localització de relleu i rius) amb jocs d’Internet mitjançant els ipads.

-Hem realitzat la primera part d’un Book Creator d’accidents geogràfics d’ Europa a  través del Moodle.

-Amb la metodologia de les parts del tot, en grups cooperatius hem fet un gran mural dels climes i paisatges de la terra.

-Hem repassat la unitat  de climes i paisatges jugant amb un kahoot fet per la professora. https://www.youtube.com/watch?v=_N1dFgHjRdE&feature=youtu.be

 

SEGON D’ESO:

Hem realitzat dues unitats didàctiques sobre l’ inici de l’època medieval a Europa: les invasions germàniques i la fi de l’imperi romà, l’aparició i expansió de l’ Islam, la Hispania visigoda i Al-Andalus.

A més de les activitats contingudes en el nostre llibre de text i de fer esquemes de les unitats a la llibreta, també hem fet:

-L’escriptura del nostre nom de pila en llengua àrab.

-Amb la metodologia de les parts del tot, en grups cooperatius hem resumit la conquesta i domini d’ Al-Andalus en un gran còmic.

-Hem realitzat una recerca i hem elaborat una fitxa tècnica de diverses mostres d’art andalusí.

 

QUART D’ESO:

Hem estudiat tres unitats didàctiques d’ Història contemporània: l ‘Antic Règim, la Guerra de Successió, les revolucions liberals del segle XIX i la Revolució Industrial.

A més de les activitats contingudes en el nostre llibre de text i de fer esquemes per sintetitzar les unitats a la llibreta, també hem fet:

-Rutina de pensament “Abans pensava/ Ara penso”, individualment en començar i acabar cada unitat temàtica.

-Individualment, l’exposició i comentari d’una notícia actual de la premsa sobre un tema d’interès.

-Individualment, comentaris de textos de fonts primàries en acabar cada unitat.

– Amb la metodologia de les parts del tot, en grups cooperatius hem fet un gran mapa mental sobre la revolució francesa, prèvia recerca d’informació amb l’ajuda dels ipads.

-Destresa de pensament “Diagrama de Venn” per comprendre les semblances i diferències entre les unificacions d’Itàlia i Alemanya.

-Destresa de pensament “Compara/Contrasta” per analitzar les semblances i diferències entre sistemes econòmics, el capitalista i el socialista.

-Visionat, treball i debat sobre el reportatge Sweatshop, moda barata de la mort, que analitza el treball actual al sudest asiàtic en els tallers tèxtils actualment. L’objectiu era comparar les dures condicions de vida dels obrers europeus del segle XIX amb alguns treballadors actuals d’ Àsia i provocar en els alumnes alguna sensació o reacció davant el consumisme occidental i el nostre modus de vida.

Totes les activitats que s’han realitzat les podeu veure en aquest  bloc de Socials, Mapamundi.

 

 

MAPES MENTALS i LES PARTS DEL TOT

Els alumnes de 4t d’ESO hem acabat el tema de les revolucions liberals  i per cloure la unitat,  tot repassant-la, hem fet un gran mural per l’aula que és el mapa mental de la revolució francesa.

Per fer-ho hem utilitzat la metodologia d’aprenentage: les parts del tot. Així, cada grup cooperatiu ha realitzat una part del mapa mental i, finalment, hem aplegat el que ha fet cadascú per aconseguir resumir i repassar el tema entre tots.