COMENTARI DE TEXT

COM ES FA EL COMENTARI D’UN TEXT HISTÒRIC

            El comentrai d’un text històric consisteix en comprendre i explicar l’essència del missatge històric contingut en un text, i, per aixó, l’explicació que fem ha de refereir-se tant als aspectos explícits en el text com als que implícitament están continguts.

Primer cal que facis una primera lectura per entendre’l. Després torna a llegar el text per segona vegada i subratlla les paraules, dates o frases essencials. Agrupa i divideix les idees del text segons la informació que està donant, o sigui, fes apartats o divideix les idees per temes.

 

Parts del comentari:

  1. CLASSIFICACIÓ DEL TEXT

a)    NATURALESA DEL TEXT

Els textos poden ser da caire polític (discurs), jurídic (constitució, lleis…), testimonial (cartes, memòries…), documental (censos, cadastres…), fonts narratives (cròniques, gestes, biografíes…), econòmic (testament…), articles de prensa, etc.

A més, pel seu origen poden ser personals (privats), estar destinats a la difusió pública (públics) o ser de caràcter religiós.

b)   LOCALITZACIÓ CRONOLÓGICA I TEMÀTICA

Cal que situïs el text en l’espai i en el temps en el que es va escriure. A més, ha de ser ubicat dins del context històric en el que s’enmarca.

c)    AUTOR

No cal que facis una llarga biografia, però sí esmentar els aspectes de la seva personalitat que poden haver influït en el text. A vegades la persona que signa un document no és pròpiament el seu autor.

 

  1. ANÀLISI I EXPLICACIÓ DEL TEXT

Aquesta és la part més important. Has de tenir en compte les paraules que has subratllat al fer la lectura i la divisió que has fet en apartats.

a)    CONTEXT HISTÒRIC

Cal relacionar el text amb la situació històrica a la que fa referència. Cal que exposis el fet dividint-lo en causes, fet i conseqüències.

b)   ANÀLISI DE CADA APARTAT

Primerament hem d’explicar el per què de la divisió dels apartats que hem fet. A continuació, hem d’analitzar cada part senyalant les idees principals i explicant-les. Cal que aclarim el significat de noms de persones, llocs, etc., que apareixen en el text.

El comentari ha d’aclarir el text, no repetir-lo amb altres paraules. Hem de fer una explicació del període històric que analitza el text, o sigui, hem de demostrar que coneixem el tema. Però ens hem de centrar en el marc històric del text, mai ens hem d’embolicar i anar-nos-en per les branques.

 

3.CONCLUSIÓ

En aquesta part hem de parlar sobre el que pretenia el text, el que aporta, si influeix en aconteixements posteriors. Expressa les raons per les que estàs d’acord o en contra del text i raona-les. Valora si té un gran interès o importància per a la història.

Deixa un comentari