Placa micro:bit i MakeCode

Propostes d’activitats amb la placa micro:bit i el programa MakeCode

Panell de leds

La targeta consta de 25 LEDs de color vermell, aquests es poden programar de manera independent. Permet mostrar números, lletres i imatges. El sistema està preparat per a desplaçar-se de forma automàtica en el supòsit que no càpiguen els caracters a retornar.

Repte 1. Hola Món! (Primària)

Quan s’aprèn a programar, es diu “Hola Món!” al primer programa que es crea. Aquest codi mostra el text «Hola Món!»  en el panell de leds de la placa micro:bit.

objectiu

En connectar la placa micro:bit, s’ha de mostrar el text “Hola Món!” en el panell de leds de la targeta.

Descripció del codi

Es proposa utilitzar l’esdeveniment a l’iniciar, situat en la categoria Bàsic. Aquest bloc permet executar el codi introduït, quan s’inicia la placa micro:bit

El codi quedarà de la següent manera.

De forma immediata començarà a llegir-se en el panell de leds la cadena de text introduïda. El text no cap en la seva totalitat pel que aquest es desplaçarà de forma automàtica.

proposta

Modificar el codi, perquè es mostri el nom de programador/a.


Repte 2. Com mostrar una icona (Primària)

Una icona és un signe que manté una relació de semblança amb l’objecte representat; per exemple alguns senyals de trànsit. En informàtica és un símbol gràfic que apareix a la pantalla d’un ordinador o un altre dispositiu electrònic i que representa un programa, un sistema operatiu, etc.

objectiu

Mostra durant l’interval de 100 ms tres icones de la llibreria inclosa en el programari MakeCode. En acabar apagar la pantalla.

Descripció del codi

Es farà servir l’esdeveniment “per sempre”, situat en la categoria Bàsic .. Aquest esdeveniment permet repetir el codi introduït de forma contínua, permetent en cada iteració que s’executi un altre codi.

Situar a l’interior el bloc anterior la instrucció “mostrar icona”, fer servir la icona anomenada cor. Aquest bloc també es localitza en la categoria Bàsic. Aquest bloc dibuixa la icona seleccionat a la pantalla de leds.

Afegir el bloc pausa ms (100) situat en la categoria Bàsic. Pausa l’execució de el programa el temps indicat en mil·lisegons.

Repetir els passos 2 i 3, aquesta vegada seleccionant les icones de la girafa i de la tisora.

Afegir el bloc esborrar la pantalla situat en la categoria Bàsic. Aquest bloc apaga tots els LEDs.

A continuació haurà d’aparèixer una seqüència d’icones que mostren un cor, una girafa i una tisora. A l’acabar s’apaga la matriu de leds.

proposta

Dissenyar un programa que mostri altres les icones disponibles.


Repte 3. Animant les icones (Primària)

L’animació és una tècnica que aconsegueix crear sensació de moviment a imatges estàtiques. S’aconsegueix mitjançant una seqüència d’imatges ordenades, que en ésser mostrades consecutivament, aconsegueixen generar la il·lusió visual de moviment.

objectiu

Es proposa, que a l’connectar la placa micro:bit, es mostri en el panell de leds un cor que batega.

Descripció del codi

Es farà servir l’esdeveniment “per sempre”, situat en la categoria Bàsic.

Situar a l’interior del bloc anterior la instrucció mostrar icona, fer servir l’anomenat cor.

Afegir el bloc pausa ms (100) localitzat en la categoria Bàsic.

Repetir els dos blocs anteriors, però seleccionant la icona “cor petit”.

De forma immediata es visualitza en el simulador un cor que simula bategar.

proposta

Fer un codi que mostri l’animació d’una tisora ​​tallant.


Repte 4. Dissenyant icones (Primària)

MakeCode permet dissenyar de forma gràfica les icones a mostrar en la pantalla de leds. Per fer  això disposa d’un bloc específic situat a la categoria Bàsic. El bloc es diu “mostrar LEDs” i permet a l’usuari dissenyar les seves pròpies icones marcant de forma independent els LEDs que volen il·luminar.

objectiu

Dissenyar una icona amb forma d’Indalo. Es tracta d’una figura rupestre trobada en una cova de la província d’Almeria i que representa una figura humana amb els braços estesos i un arc sobre les seves mans. Actualment es considera un símbol de la província d’Almeria.

Descripció del codi

Es farà servir l’esdeveniment a l’iniciar, situat en la categoria Bàsic.

Situar a l’interior del bloc anterior, la instrucció “mostrar LEDs”, aquest es localitza en la categoria Bàsic. Aquest bloc permet marcar de forma independent els LEDs que volen encendre.

Prémer sobre els LEDs que volen il·luminar fins a aconseguir la icona desitjada.

Haurà d’aparèixer en el simulador la icona amb la forma dissenyada.

proposta

Dissenyar un codi que mostri un logotip dissenyat pel programador.


Polsadors

Hi ha dos botons a la cara frontal de la placa micro:bit (etiquetats com A i B). Es pot detectar quan són premuts de forma independent o alhora i executar una acció en cada cas.

Repte 5. Crear icones de formes aleatòries (ESO)

MakeCode ofereix la possibilitat d’encendre i apagar LEDs de forma independent. Per encendre un LED en una posició establerta s’ha d’usar el bloc “graficar x (0) i (0)”, aquest bloc està ubicat a la categoria LED. Per encendre un LED en una posició concreta s’haurà d’indicar posició del LED mitjançant les coordenades de la mateixa. L’origen de les coordenades (0,0) se situa a la cantonada superior esquerra de la pantalla LED de la placa micro:bit.

Un nombre aleatori (obtingut a l’atzar) és un nombre d’una seqüència, el valor és impredictible i l’elecció d’un no depèn de l’elecció de l’altre.

Per triar un nombre a l’atzar dins d’un rang definit, MakeCode disposa del bloc “escull a l’atzar de 0 a (4)”, aquesta comanda se situa en la categoria Matemàtica. Aquest bloc retorna un nombre aleatori entre 0 i un nombre establert.

objectiu

Crear icones amb formes aleatòries en la pantalla de leds de la placa micro:bit en pressionar el polsador “A” i apagar els LEDs  en pressionar “B”.

Descripció del codi

Es farà servir l’esdeveniment en presionar el botó A, situat en la categoria entrada. Aquest bloc executa el que hi ha inclòs, quan es prem el botó A.

Situar al bloc anterior la instrucció “repetir (4) vegades, executar”, substituir el número 4 per 25. Aquesta instrucció es situa en la categoria Bucles. Aquest bloc permet repetir un seguit d’accions el nombre de cops determinat.

La instrucció a repetir 25 vegades serà “graficar x (0) i (0)”

Per encendre de forma aleatòria els diferents LED de la placa, s’ha de substituir el valor de “x” i “y” per un valor aleatori entre 0 i 4. Recordar que l’origen de coordenades està en (0,0).

Esborrar la pantalla a l’accionar el polsador “B”

Un cop acabat la programació, si es prem el botó “A” apareixeran icones amb formes aleatòries i a l’prémer el botó “B” s’apaguen els LEDs.

proposta

Modificar el codi perquè el bucle es repeteixi un nombre aleatori de vegades, però mai superior a 10.


Sensor de temperatura

El sensor de temperatura integrat a la placa detecta la temperatura ambient en graus Celsius.

Repte 6. Termòmetre digital (Primària)

Un termòmetre és un instrument que serveix per mesurar la temperatura; el més habitual consisteix en un tub capil·lar de vidre tancat i acabat en un petit dipòsit que conté una certa quantitat de mercuri o alcohol, el qual es dilata a l’augmentar la temperatura o es contreu al disminuir i les variacions de volum es llegeixen en una escala graduada.

Els termòmetres digitals són aquells que, valent-se de dispositius transductors , utilitzen circuits electrònics per convertir en nombres les petites variacions de tensió obtingudes, mostrant finalment la temperatura en un visualitzador.

objectiu

Mostra en el panell de leds la temperatura detectada pel sensor de temperatura integrat a la placa micro:bit.

Descripció del codi

Es proposa iniciar el programa fent servir l’esdeveniment “per sempre”. Afegir el bloc, localitzat en la categoria Bàsic, mostrar nombre. Aquest bloc mostra a la pantalla LED el nombre introduït, desplaçant-se si és major d’1 xifra.

Substituir el nombre “0” pel valor obtingut del sensor de temperatura. Aquest bloc es localitza en la categoria Entrada.

A continuació s’esborra la pantalla i s’introdueix una pausa de 1000 ms. Quedant el programa de la següent manera:

En el simulador apareixerà una barra vertical que permet modificar la temperatura, sent la temperatura marcada la mostrada en el panell LED.

proposta

Fer un programa que en prémer el botó A mostri la temperatura en graus celsius i en prémer el botó B la temperatura mostrada sigui en graus Fahrenheit.


Repte 7. Avís de plaques de gel (Primària)

La majoria de cotxes incorporen al tauler de control, al costat de la pantalla que marca la temperatura exterior, un testimoni amb forma de floc de neu, que avisa de la possibilitat que hi hagi plaques de gel a la carretera. Aquest testimoni se sol il·luminar quan la temperatura baixa de 3 graus centígrads.

objectiu

Mostra en el panell de ledsde la placa micro:bit una icona amb forma de floc de neu quan la temperatura estigui per sota de 3 graus.

Descripció del codi

Per iniciar el programa, es proposa utilitzar l’esdeveniment per sempre. Posteriorment s’ha d’afegir l’operador lògic si … llavors situat a la secció Lògica. Aquest bloc verifica si és veritat que es compleix una condició, si és així, executa les instruccions introduïdes.

Per comprovar si la temperatura està per sota dels 3º es farà servir l’operador que retorna veritable sempre que 3 sigui més gran que el valor reportat pel sensor de temperatura. El bloc es localitza en la categoria Lògica.

Per mostrar una icona amb forma de floc de neu es farà servir el bloc mostrar LED, també s’ha d’afegir el bloc esborrar la pantalla perquè no es quedi encès el panell LED quan pugi la temperatura de 3º .

Un cop acabat el codi, apareixerà el símbol de gel, quan la temperatura sigui menor de 3º.

proposta

Afegir un avís sonor quan la temperatura sigui inferior a 3 graus celsius.


Repte 8. Temperatura de confort (ESO)

La sensació de confort tèrmic  s’aconsegueix entre els 21 ° C i 26 ° C. El recomanable és establir una temperatura que ens garanteixi una sensació de confort però controlant la despesa energètica.

objectiu

Mostrar en el panell de leds de la placa micro:bit, si la temperatura ambient es troba dins de la franja de confort tèrmic. Per a això es proposa mostrar una careta feliç si la temperatura es troba dins de la franja entre 21ºC i 26ºC. Si es troba fora de rang mostrar una careta trista.

Descripció del codi

Per executar el codi es proposa utilitzar l’esdeveniment per sempre.

S’introdueix el condicional si llavors si no, amb el qual es comprovarà en rang es troba la temperatura, per d’aquesta manera decidir quina icona es mostra.

Per verificar si la temperatura es troba dins de la franja entre 21ºC i 26ºC, es comprovarà si la temperatura és major o igual a 21ºC i a més és menor o igual a 26ºC.

Es farà servir el condicional … i … anidat amb els condicionals més gran que i menor que.

Si es compleix la condició, es mostrarà una careta feliç i en cas contrari una careta trista.

El programa quedaria de la següent forma.

A continuació es podrà comprovar el funcionament de el programa en el simulador.

proposta

Amb la intenció d’estalviar energia, modificar el codi perquè es mostri la icona en prémer alhora els botons A i B de la placa. Als 3 segons s’apagarà la pantalla.


Repte 9. Temperatura òptima d’una nevera (ESO)

La temperatura òptima d’un frigorífic és de 7ºC, mentre que la temperatura d’un congelador ha d’estar al voltant dels -18ºC. Algunes neveres incorporen un avisador acústic que s’activa quan la temperatura no és l’òptima.

objectiu

Mostra en el panell de leds de la placa micro:bit la temperatura de la nevera i activar una alarma quan la temperatura estigui per sobre de 7ºC

Descripció del codi

En aquest repte s’incorpora un altaveu com actuador extern. Es connectarà un dels pols a l’GND i l’altre a l’PIN 0.

Per iniciar el programa es farà servir el bloc “per sempre”. Dins es situarà la condició “si llavors”. La condició a verificar serà: si la temperatura és major de 7 graus.

Si el valor és veritable llavors es reproduirà un to d’avís.

També es mostra la temperatura mesura.

En el simulador es pot variar la temperatura per comprovar el correcte funcionament de el programa.

proposta

Modificar el codi per monitoritzar el congelador.


Sensor de lluminositat

Els LEDs de la placa micro:bit també poden actuar com a entrada fent que detectin la llum ambient.

Repte 10. Mesurar la intensitat de la llum ambient (ESO)

Els sensors de llum s’usen per detectar el nivell de lluminositat i produir un senyal de sortida representativa de la quantitat de llum detectada.

En algunes ocasions pot ser interessant conèixer el nivell lumínic que hi ha en diferents situacions i així poder calibrar un dispositiu que depengui de la valor de la intensitat lluminosa, com pot ser una càmera fotogràfica.

MakeCode disposa de el bloc nivell de llum en la categoria Entrada, que llegeix el valor de llum aplicat a la pantalla de leds. Aquest valor es mou en un rang de 0 (fosc) a 255 (lluminós).

objectiu

En pressionar sobre el polsador A es mostrarà el valor numèric de la intensitat de la llum ambient. En prémer sobre B, es mostrarà gràficament la intensitat lumínica. En prémer A i B de manera simultània, s’apagarà la pantalla.

Descripció del codi

Es proposa crear tres programes diferents i que cadascú s’iniciï segons el botó o combinació de botons pressionats.

En prémer sobre el botó A es mostrarà el valor numèric de la intensitat lluminosa. Es farà servir el bloc mostrar nombre introduint el bloc nivell de llum com a valor a presentar.

En prémer el botó B s’encendran els LEDs necessaris, per mostrar de forma gràfica el valor de l’nivell de llum. Es farà servir el bloc plot bar graph of … up to … localitzat a la secció LED. En primer lloc s’introdueix el bloc nivell de llum i en el segon terme se substitueix el valor per defecte per 255, valor màxim que detecta el sensor de llum.

Per acabar es farà servir la pulsació combinada dels botons A i B per esborrar i apagar la pantalla de leds.

proposta

Crear un codi que permeti encendre tots els LEDs del panell de la micro:bit en prémer el botó A i apagar-los en prémer el botó B, però no s’encendrà si el valor del sensor de llum és superior a 175.


Repte 11. Alarma d’exposició a el sol (Primària)

En l’actualitat hi ha estudis que demostren la relació entre l’exposició a el sol i el risc de patir càncer de pell. Els dermatòlegs recomanen evitar l’exposició al sol durant les hores de màxima radiació i l’ús de cremes protectores.

Es proposa crear, usant la placa micro:bit, un dispositiu que avisi que estem exposats a un valor d’elevat de radiació solar.

OBJECTIU

En iniciar el programa s’indica que cal prémer el botó A perquè mostri el valor de la intensitat de la llum del sol. En prémer el botó es mostrarà una careta feliç si el valor és inferior a 175 (*) i una careta trista si és superior. Passats 3 segons es passarà a mode d’estalvi d’energia, quedant a l’espera que es torni a prémer el botó A.

Nota.- El valor usat com a límit, no té cap mena de validesa científica.

Descripció del codi

En iniciar-se la placa micro:bit es mostrarà el text “Prémer A”.

S’usarà l’esdeveniment en pressionar el botó A, per iniciar el mesurament del valor de l’exposició. S’introduirà la condició si … llavors, si no, per comprovar si s’està per sobre o per sota del valor teòric pres com a límit. Si el valor del nivell de llum és menor a 175, es mostra una careta feliç i als 3 segons s’apaga la pantalla. En cas contrari es mostra una careta trista i s’entrarà en mode d’estalvi d’energia passats 3 segons. El programa quedaria de la següent forma.

proposta

Crear un programa que mesuri el nivell lluminós existent, per a això es farà servir el sensor de llum de la placa micro:bit. Posteriorment es comprovarà si aquest valor és inferior a 50, si és així, s’encendran tots leds de la placa a la seva màxima intensitat.


Repte 12. Modificar la brillantor dels LEDs (ESO)

La majoria dels telèfons mòbils incorporen la possibilitat de modificar la lluminositat de la pantalla, per adaptar-se a la llum ambient.

objectiu

Dissenyar un programa que permeti modificar la lluminositat dels LEDs, si es prem el botó A la lluminositat augmentarà, si s’acciona el botó B la lluminositat disminuirà. Si es premen A + B la lluminositat es situarà a un valor intermedi (128).

Descripció del codi

Per iniciar el programa es definirà una variable que es dirà “brillantor”. En la categoria Variables es podrà crear una nova variable o canviar el nom ala que surt per defecte.

S’establirà un valor inicial de 128 per a la variable creada.

Es proposa utilitzar passos per valor de 32 unitats per evidenciar el canvi de brillantor en els LEDs, però es pot usar qualsevol altre valor.

En accionar el polsador A s’augmentarà la variable “brillantor” en 32 passos. En prémer el botó B es disminueix el valor de la variable “brillantor” en 32 passos. Finalment si es prem a la vegada les tecles A i B s’estableix el valor inicial de la variable “brillantor”.

Ja per acabar faltaria mostrar al panell de leds una icona que mostri els canvis en la brillantor dels LEDs. S’ha d’usar la variable “brillantor” com a valor que pren el bloc ajustar brillantor.

proposta

Es proposa com a repte fer un codi que ajusti la brillantor de forma automàtica, a major lluminositat mesura pel sensor de llum, més valor de la brillantor dels LEDs.


Acceleròmetre

L’acceleròmetre mesura l’acceleració de la placa micro:bit. S’activa quan la placa es mou i també pot detectar altres accions com moure, girar i fins i tot deixar anar la placa micro: bit en caiguda lliure.

Repte 13. Mostrar el valor de l’acceleròmetre (ESO)

L’acceleròmetre inclòs a la placa micro:bit permet conèixer les acceleracions segons els eixos X, Y, Z, a més de la força de l’acceleració. Per conèixer aquests valors MakeCode incorpora el bloc acceleració (mg) permetent seleccionar els diferents valors.

objectiu

Mostra el valor de l’acceleròmetre incorporat a la placa micro:bit, segons l’eix Z.

Descripció del codi

En iniciar-se la placa micro:bit es mostrarà en el panell LED el valor numèric llegit per l’acceleròmetre. Es farà servir l’esdeveniment per sempre, on s’introdueix el bloc mostrar nombre i es farà servir el bloc acceleració (mg) que mostra el valor mesurat pel sensor de llum. S’ha de seleccionar la “z” del desplegable.

proposta

Programar l’micro: bit perquè mostri el valor de la força total de l’acceleració que se li aplica.


Repte 14. Nombre a l’atzar entre 0 i 100 (ESO)

Entre els esdeveniments disponibles per a iniciar la placa micro:bit es disposa d’esdeveniments que fan servir l’acceleròmetre incorporat per iniciar un programa.

objectiu

Quan s’agiti la placa micro:bit, mostrar un nombre a l’atzar entre 0 i 100.

Descripció del codi

En iniciar-se la placa micro:bit queda a l’espera de ser agitada. Un cop s’agita es mostrarà un nombre a l’atzar entre 0 i 100. Es farà servir el bloc mostrar nombre, introduint com a valor numèric l’obtingut d’usar el bloc escollir a l’atzar de 0 to 100.

proposta

Quan la placa micro: bit tingui el panell de leds cap amunt mostrarà una careta feliç, quan estigui orientat cap avall mostrarà una careta trista.


Brúixola

La brúixola detecta el camp magnètic terrestre pel que es pot saber en quina direcció està orientada la placa micro:bit. (Necessita ser calibrada per assegurar un resultat precís).

Repte 15. Mostra la desviació de la brúixola respecte el Nord (Primària)

El nord magnètic és la direcció que assenyala l’agulla imantada d’una brúixola, direcció que no coincideix amb la de l’Pol Nord geogràfic. Es pot conèixer l’orientació si es coneixen els graus de desviació respecte el Nord Magnètic.

objectiu

Després de calibrar la brúixola, ens dirà la desviació en graus respecte a el Nord Magnètic de la placa micro:bit.

Descripció del codi

Utilitza l’esdeveniment per sempre, per iniciar el programa.

Mostra el valor del sensor direcció de la brúixola (º) que ofereix l’angle de desviació respecte el Nord Magnètic.

Esperar 1 segon i esborrar la pantalla.

proposta

Quan la brúixola apunti a el nord magnètic ha d’aparèixer una fletxa apuntant cap amunt. En cas contrari només apareixerà el valor numèric.


Sensor magnètic

Un altre dels usos que se li pot donar a la brúixola és mesurar el camp magnètic.

Repte 16. Mostra la força d’un imant (ESO)

El magnetisme o energia magnètica és un fenomen natural pel qual alguns objectes produeixen força d’atracció o repulsió sobre els altres materials.

objectiu

Mostra el valor total de la força magnètica generada per imant situat a les proximitats de la placa micro: bit.

Descripció del codi

Utilitza l’esdeveniment per sempre, per iniciar el programa.

El bloc força magnètica permet conèixer el valor en els 3 eixos i a més el valor de la força total.

Esperar 1 segon i esborrar la pantalla.

proposta

La placa micro:bit mostrarà el valor total de la força magnètica exercida per un imant situat a les proximitats de la placa. Es mostrarà el valor en l’eix X si es prem el botó A, el valor de la força en l’eix Y si es prem el botó B i el valor en l’eix Z si es premen alhora els botons A i B. Als 3 segons tornarà a mostrar el valor de la força total.


Ràdio

Repte 17. Sensor sense fil (ESO)

En algunes situacions es pot donar el cas que no es pugui tenir connectat el sensor amb la unitat receptora de dades mitjançant cable. Quan aquesta situació es presenta una opció és usar sensors sense fils.

Utilitzar sensors sense fils aporta nombrosos avantatges. Entre ells destaquen la seguretat, la centralització de la monitorització i l’estalvi de costos per no haver de cablejar la instal·lació.

Un sensor sense fils està compost pel sistema recol·lector de dades, un sistema d’emissió de dades i una font d’alimentació. El més habitual és que la transmissió de dades sigui mitjançant radiofreqüència. A l’altra banda, es troba un sistema receptor de dades connectat al sistema d’emmagatzematge i processat.

objectiu

Dissenyar un sistema inhalàmbric de recollida de dades. La placa micro:bit emissora se situarà a l’interior d’una nevera i emetrà la temperatura. La unitat exterior mostrarà el valor de la temperatura.

Descripció del codi

S’hauran crear dos codis, un per a la placa micro:bit emissora i un altre per a la receptora.

Per tal que les targetes es puguin comunicar entre sí, totes dues han d’estar en el mateix grup de comunicació. També s’ha d’emetre amb la màxima potència per evitar l’atenuació que pateix la targeta emissora en trobar-se dins de la nevera. Per aquest motiu, s’haurà de fer servir el bloc ràdio establir potència de transmissió situat en la categoria Ràdio i usar el màxim valor que és 7. Es recomana usar l’esdeveniment a l’iniciar per establir el grup de comunicació i assignar la potència de transmissió.

Placa micro:bit emissora

Després d’establir el grup d’emissió en 1 i posar la potència d’emissió al màxim, s’enviarà el valor de la temperatura mitjançant el bloc ràdio enviar número.

Plac micro:bit receptora

La cadena enviada es guarda a la placa micro:bit receptora en una variable que per defecte es diu “receivedNumber”. Es farà servir el bloc mostrar nombre, per visualitzar la temperatura mesurada a la nevera. Després d’un segon s’apagarà el panell de leds. No oblidar establir a l’inici el grup de comunicació.

El codi de la targeta receptora quedaria de la següent manera:

proposta

Després de prémer a la placa micro:bit emissora un dels dos polsadors, apareixerà a la placa micro:bit receptora, la lletra que identifica el polsador accionat.


Pins d’entrada i sortida

La placa micro:bit disposa de 25 connectors situats a la part inferior. A través d’ells es poden programar motors, LEDs o qualsevol altre component o sensor extern.

Repte 18. hi ha continuïtat? (ESO)

En algunes ocasions interessa conèixer si un cable té continuïtat en tota la seva longitud. Per comprovar la continuïtat se sol utilitzar un multímetre, mesurant la resistència al conductor. Una lectura de resistència infinita indicaria una interrupció en algun lloc de l’interior del cable.

objectiu

Dissenyar un programa que permeti comprovar si un cable té continuïtat. Si no està tallat, mostrar una cara feliç.

Descripció del codi

Es farà servir el bloc pin (P0) està pressionat de la categoria entrada per comprovar la continuïtat. Es proposa emprar l’esdeveniment per sempre i utilitzar un condicional que verifiqui si el P1 està pressionat.

Si es compleix la condició es mostra una careta feliç, en cas contrari, el panell roman apagat. El codi podria quedar de la següent manera:

Per comprovar el funcionament es pot usar un cable amb bananes connectats al GND, si es connecta amb el P1 i el cable té continuïtat, haurà d’aparèixer una careta feliç en el panell de leds.

proposta

En prémer el botó A es mostrarà el valor llegit al P1. El bloc que permet conèixer el valor analògic al P1 es localitza en la categoria Pines.


Repte 19. Movent un servomotor (ESO)

Un servomotor (també anomenat servo) és un dispositiu similar a un motor de corrent continu que té la capacitat de situar-se en qualsevol posició dins del seu rang d’operació, i mantenir-se estable en aquesta posició.

objectiu

Dissenyar un programa que en prémer el botó A el servo es posicioni a 180 º, si s’acciona el polsador B s’ha de situar a 0º i en prémer conjuntament A + B s’ubicarà a 90º.

Descripció del codi

El bloc escriure servo pin (P0) a (180) que serveix per posicionar el servo, es troba ubicat a la categoria Pines, que apareix en prémer a la secció Avançat de menú principal.

Es pot triar en quin pin es connecta el servo i amb quin angle es posiciona el braç del servo. Es farà servir el bloc en pressionar el botó, per iniciar els diferents programes segons el polsador accionat.

El programa quedarà de la següent manera:

En el simulador apareix la imatge d’un servo i farà el programat segons el polsador accionat.

proposta

Crear un codi que permeti moure el servo en passos de 15 º en prémer el botó A i torni el braç a 0 º en accionar el polsador B.


Repte 20. Detector de presència d’aigua (ESO)

Múltiples són les raons per les quals interessa detectar la presència d’aigua. Bé sigui per detectar una fuga, per confirmar que un dipòsit està ple o buit, fins i tot per saber si s’ha format condensació en un recinte tancat.

objectiu

Dissenyar un programa que permeti avisar de forma acústico-visual de la presència d’aigua.

Descripció del codi

Es proposa utilitzar l’esdeveniment per sempre i introduir un bloc condicional que verificarà si el P1 està pressionat. El circuit es tanca si hi ha presència d’aigua i romandrà obert ni no n’hi ha. Si hi ha aigua sonarà una melodia alhora que apareix en el panell de leds la cadena Aigua. En cas que no hi hagi aigua s’apaga la pantalla.

El codi pot ser el següent:

Per provar el codi es pot fer servir un got on s’introdueixen un parell de claus, un connectat al P1 i l’altre al GND. Si el got està buit, no hi ha conductivitat pel que el panell es manté apagat, però si s’aboca aigua, es tanca el circuit, sonarà una melodia i es mostrarà el missatge “aigua”.

proposta

Provar amb diferents líquids i mostrar el valor analògic llegit.

Informació extreta de l’llibre

http://microes.org/descargas/manual-de-programacion-microbit.pdf


Més propostes d’activitats al lloc web de micro:bit

https://microbit.org/es-es/projects/make-it-code-it/

Altres Propostes: curs micro:bit a l’aula

https://sites.google.com/escolaindustrial.org/microbit/microbit-a-laula

Pràctiques 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11a, 11b

https://sites.google.com/escolaindustrial.org/microbit/microbit-a-laula/unitat03_les-possibilitats-de-microbit-i

Vídeos almeriBOT

https://sites.google.com/view/almeribot-microbit/recursos/programaci%C3%B3n-b%C3%A1sica/v%C3%ADdeos

Vídeos canal Microbit Fing

https://www.youtube.com/channel/UCPza7ijn3Sv4dvaod0l16Cw/videos