Qui som?

La Llar d’Infants Municipal de l’Arrabassada està situada al

barri de La Vall de L’Arrabassada, Tarragona.

Adreça: c/ Internet s/n

Telèfon: 977262887

La Llar d’Infants Municipal Arrabassada depèn de la Regidoria

d’Ensenyament de l’Ajuntament de Tarragona. L’Ajuntament

estableix la normativa de funcionament, el calendari i els

horaris del centre, en base a la memòria justificativa, el

projecte d’establiment, el reglament regulador del Servei i el

Plec de Condicions

Aquest servei educatiu municipal s’adreça a infants i famílies;

per això, està organitzat de manera flexible i ofereix una

diversitat de serveis pensats per donar resposta, en la mesura

de les possibilitats, a les necessitats dels infants i del conjunt

de les famílies de la població.

Les llars d’infants formen part del primer cicle d’educació

infantil dins la LOGSE. Com a llar d’infants educarà nens i

nenes a partir de 4 mesos a tres anys. En aquesta llar i per

aquest curs hi ha quatre estances.

Una estança de 0-1 per a 8 nens/es.

Dues estances de 1-2 per a 13 nens/es, cadascuna.

Dues estances de 2-3 anys per a 20 nens/es, cadascuna.

CONTEXT ORGANITZATIU

L’aspecte organitzatiu ve determinat per l’aplicació del

Projecte Educatiu de Centre, emmarcant-se en un conjunt de

variables que permeten la seva adequació:

– La ràtio: La simbiosi entre qualitat de l’atenció a l’ infant i el

número màxim d’infants en un grup és determinant, tal i com

s’ha manifestat contínuament en diferents àmbits, estudis i

reflexions sobre l’educació infantil.

La normativa explicita la relació màxima per unitat que serà,

en tots els casos, la que preveu l’article 13, del Reial Decret

1004/1991 on s’estableixen els requisits mínims dels centres

educatius, trobem la relació del màxim número d’infants per

grups establerts de la següent manera:

– Unitats per infants menors d’1 any: 1/8

– Unitats per a infants d’1 a 2 anys: 1/13

– Unitats per a infants de 2 a 3 anys: 1/20

Els espais escolars:

La nostra llar disposa de cinc estances de les quals, una per a

nadons, dues estances per infants d’1 a 2 anys i dues estances

per a infants de 2 a 3 anys. Una sala polivalent que s’utilitza

diàriament com a sala psicomotriu i dormitori després de

dinar, per als infants de les aules de 2-3. També per a diferents

celebracions, i per reunions i xerrades amb les famílies.

També disposa d’un despatx per la direcció i les educadores i

una sala pel material. Per donar un bon servei de menjador, la

llar disposa de cuina equipada i amb una taula calenta.

– El lligam família escola. La llar d’infants comparteix amb les

famílies la cura i l’educació dels nens i nenes en els primers

anys de vida. La relació amb les famílies forma part de la

quotidianitat. Per una banda, el contacte informal entre pares i

mestres és molt freqüent, el que permet una comunicació

immediata i el traspàs d’informacions necessàries. El

mecanisme més utilitzat per aquesta comunicació és, per mitjà

de les agendes i del contacte diari. D’altra banda, el traspàs

d’informació es produeix també a través de les entrevistes i els

informes escrits que ajuden les famílies a disposar d’una visió

més global de l’evolució dels seus fills o filles durant aquest

període.