Decret

El primer cicle de l’educació infantil s’organitza d’acord amb els principis d’educació inclusiva i coeducadora. S’ha de posar una atenció especial a la diversitat dels infants, a la detecció precoç de les necessitats educatives específiques, a la intervenció en les dificultats de desenvolupament, tan bon punt es detectin, i a la cooperació estreta entre els centres i les famílies.

El català, com a llengua pròpia de Catalunya, s’ha d’utilitzar normalment com a llengua vehicular i d’aprenentatge. Les activitats internes i externes de la comunitat educativa, tant les orals com les escrites i les comunicacions amb les famílies, han de ser normalment en català.

Els nens i les nenes tenen el dret a rebre l’ensenyament en català i a no ser separats en centres ni en grups classe diferents per raó de la seva llengua habitual. En tot cas es respectaran els drets lingüístics individuals de l’alumne o alumna, d’acord amb la legislació vigent.

La finalitat de l’educació infantil és contribuir al desenvolupament emocional i afectiu, físic i motor, social i cognitiu dels infants, proporcionant-los un clima i entorn de confiança on se sentin acollits i amb expectatives d’aprenentatge. L’acció educativa ha de permetre el desenvolupament afectiu, el creixement personal dels infants, la formació d’una imatge positiva i equilibrada d’ells mateixos, el descobriment de l’entorn, de les possibilitats del seu propi cos, del moviment i dels hàbits de control corporal, perquè actuïn cada vegada d’una manera més autònoma; la possibilitat d’experimentar, de relacionar-se i de comunicar-se amb les altres persones, infants i persones adultes, per mitjà dels diferents llenguatges, establint vincles i relacions amb les corresponents pautes elementals de convivència, de relació i de respecte al principi de no discriminació.

 

Objectius

El primer cicle de l’educació infantil contribueix a desenvolupar en l’infant les capacitats següents:

 

 • 1) Identificar-se com a persona, assolir el grau de seguretat afectiva i emocional corresponent al seu moment maduratiu, i esforçar-se per manifestar i expressar les pròpies emocions i sentiments.
 • 2) Establir relacions afectives positives, comprenent i apreciant progressivament el seu entorn immediat, iniciant-se en l’adquisició de comportaments socials que facilitin la integració en el grup.
 • 3) Participar amb iniciativa i constància en les activitats quotidianes d’alimentació, repòs, higiene personal, iniciant-se en la pròpia autonomia i orientant-se en les seqüències temporals quotidianes i en els espais que li són habituals.
 • 4) Comprendre el llenguatge adult i dels altres infants, comunicar-se i expressar-se a traves del moviment, el gest, el joc i la paraula, amb una progressiva millora del llenguatge oral.
 • 5) Dominar progressivament el cos i l’adquisició de noves habilitats motrius, augmentant la seva autonomia en els desplaçaments, en l’ús dels objectes i l’orientació en l’espai quotidià.
 • 6) Actuar sobre la realitat immediata, descobrir-ne l’organització a partir de les pròpies vivències i establir relacions entre objectes segons les seves característiques perceptives.
 • 7) Projectar les pròpies vivències a través de l’activitat lúdica, i anar-les representant a través d’un incipient joc simbòlic.
 • 8) Iniciar-se en la descoberta i l’ús del llenguatge corporal, verbal, matemàtic, musical i plàstic.

 

El nostre equip educatiu considera que la Llar d’infants ha de permetre:

 • – El desenvolupament afectiu.
 • – El descobriment progressiu i el creixement personal.
 • – La formació d’una imatge positiva i equilibrada.
 • – El descobriment de l’entorn.
 • – El descobriment de les possibilitats del seu propi cos, del moviment i dels hàbits de control corporal.
 • – La possibilitat d’experimentar.
 • – La possibilitat de relacionar-se i de comunicar-se amb les altres persones.

Àrees

Les àrees d’experiència i desenvolupament són:

 • Descoberta d’un mateix i dels altres.
 • Descoberta de l’entorn
 • Comunicació i llenguatges