Relació família escola

Relació Família-escola

La comunicació entre les diferents educadores i els pare-mares, responsables familiars

dels infants és diària.

Des del moment en que venen a matricular a l’infant s’estableix una relació idònia per

tal de que tots els agents implicats visquin de manera positiva l’espai de temps que els

hi pertocarà a la llar.

Abans de començar el curs es fa una reunió amb totes les famílies dels infants nous,

on es presenta l’equip educatiu, s’explica a grans trets la línia pedagògica del centre,

els horaris, el període d’adaptació i es facilita tota la informació necessària per a iniciar

el curs.

 

COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES

-A l’inici del curs:

Quan comença el curs es fa una entrevista amb cada família nova per part de

l’educadora tutora. Així també durant el curs i quan es consideri necessari.

Reunions de grup o de nivell.

Al llarg del curs:

Xerrades formatives: diversos professionals tant del camp sanitari com del camp

educatiu realitzen diferents xerrades relacionades amb el benestar i l’educació dels

infants.

Pel que fa a l’apartat lúdic:

Un berenar nadalenc, on les famílies hi son convidades.

Al Carnaval es preparen les disfresses conjuntament amb les famílies.

MOSTRA DE TALENTS: tots els pares i mares poden venir a passar una estona a

la llar d’infants i explicar-nos el seu talent, ofici….

SETMANA DELS AVIS I LES SÀVIES: al mes de maig dediquem una setmana als

avis i les àvies. Tots ells, poden venir a berenar, a explicar un conte, … L’últim dia,

fem un gran berenar al pati de la llar, on només hi tenen accés els avis i les àvies.

Tots els serveis que ofereix la nostra escola, tenen una finalitat comú: complementar la

tasca dels pares, compartint, per unes hores, l’atenció i educació dels seus fills, donant

elements d’informació i formació pel que fa a l’educació de les primeres edats i

possibilitant que puguin establir relacions amb altres pares i mares de nens i nenes

petits com els seus.

MITJANS DE COMUNICACIÓ AMB LES FAMILIES

Agenda Escolar

En l’entrevista inicial amb els pares es fa lliurament de l’agenda escolar per tal de fer el

seguiment diari de l’evolució dels infants.

Informes Anuals

L’equip educatiu facilitarà a les famílies dos informes al finalitzar el curs. En el qual cada tutora

explicarà la evolució de l’infant en quant al procés d’aprenentatge, conducta, així com tots els

aspectes relacionats amb la seva evolució.

Reunions amb els pares

Reunió inicial: A principis de curs, per tal d’informar-los sobre el funcionament del centre.

Reunions Informatives durant el curs sobre temes d’interès.

Entrevistes individualitzades de les tutores amb els pares.

Racó de les famílies

El Racó de les famílies és un espai de la llar d’infants on s’hi troben articles educatius

relacionats amb el desenvolupament de l’infant, la seva alimentació, el joc, les emocions, el

vincle amb la mare i el pare, les relacions entre ells, etc.

En aquest espai les famílies poden agafar l’article que ells considerin més interessant i

retornar-lo al cap d’uns dies. També es dóna la oportunitat a les famílies de que puguin

proposar temes que els angoixen i així facilitar informació més específica.

L’objectiu d’aquest espai és intercanviar informació i coneixements entre llar i família, i així

vetllar per una educació rica i sana.