Pedagogia interactiva

La pedagogia interactiva es basa en: la preparació d’un espai adequat, d’un material adequat i d’una actitud adequada de l’adult. Tot això amb l’objectiu de facilitar les trobades entre els infants. Partim de la reflexió de Piaget quan deia que tot allò que li ensenyem a l’infant evitem que ho descobreixi per ell mateix. Sabem que tot el que l’infant descobreix i experimenta per ell mateix és el que assimila, recorda i forma part d’ell mateix. Reivindiquem la força del grup, de les relacions per poder anar més enllà en el propi descobriment. L’infant a la llar troba d’altres infants i les relacions simètriques que s’estableixen aporten coneixements, benestar, confiança… L’adult no pot ensenyar-li algunes de les coses que l’infant aprèn amb els altres infants.

Abans de cada sessió a l’aula cal :

 • – Definir els objectius.
 • – Escollir les activitats.
 • – Escollir el material.
 • – Organitzar l’espai.
 • – Definir el rol dels adults durant les sessions.

A partir del referent de la Pedagogia Interactiva considerem que l’adult, havent creat una bona relació amb l’infant en els moments de la cura, ha de tenir una actitud no intervencionista en els moments de joc. Observar aquest joc, pensar quines situacions son les idònies, preparar material, anar-lo canviant, etc.

La presència disponible de l’adult, la seva actitud no intervencionista que possibilita que els infants es trobin entre ells i puguin comunicar-se.

Aquest és el seu rol: un adult que acompanya, que està present i disponible. 

Un adult que fa una avaluació continuada de la pròpia pràctica (autoavaluació reguladora).

Entenem l’educadora com a facilitadora dels descobriments dels infants, sent per tant el seu rol el d’acompanyar, d’estar present i disponible, és a dir, un rol no directiu, però sí una actitud comunicativa, prenent consciència de la importància del nostre cos, de la nostra postura, de la nostra manera de parlar.

Una professional amb capacitat i competència per tal d’organitzar, facilitar, observar i intervenir educativament al llarg del procés. L’educadora funciona com a model i transmet uns certs valors culturals i, per tant, ha de ser conscient i respectuosa vers altres valors culturals i ha de tenir cura dels missatges que dóna tant als infants com a les seves famílies. Ha de ser flexible davant la diversitat de situacions que se li presentin. Aquesta flexibilitat també és important de cara a un bon treball en equip, compartint idees i punts de vista diferents, aportant noves propostes, ajudant a crear un bon clima, valorant la pròpia feina i la dels altres, rescatant elements positius del treball quotidià.

Les educadores (tutores i educadores de suport educatiu), s’organitzen a partir del treball en equip. Considerem necessària una autoavaluació continuada de la pròpia tasca professional.

Objectius

 • – Atendre les necessitats bàsiques dels infants (afectives, emocionals, d’alimentació, higiene, i descans).
 • – Treballar per un desenvolupament global de totes les capacitats dels nens i les nenes.
 • – Facilitar totes aquelles situacions educatives que ajudin a l’adquisició progressiva de l’autonomia personal.
 • – Respectar les característiques individuals, atesa la diversitat dels infants.
 • – Promoure la màxima cooperació família-escola per tal d’aconseguir un clima òptim i d’acompanyament per a tothom.
 • – Sensibilitzar els infants en el coneixement del seu entorn més proper per tal d’ampliar la descoberta social, cultural i natural.
 • – Dur a terme un procés continu de reflexió al voltant de la tasca educativa i un ajustament de les observacions i la documentació pedagògica.
 • – Millorar la formació individual i col·lectiva mitjançant el treball en equip.
 • – Mantenir un nivell de formació permanent que garanteixi un servei de qualitat, innovador i que respongui a les necessitats reals de totes les parts implicades.

Utilització del vídeo en algunes sessions com a eina que facilita l’observació, la sensibilització de l’adult i l’aprenentatge de tot el que passa en aquest univers.

Considerem que aquest enfocament facilita el desenvolupament global de l’infant. Possibilita que plegats puguin fer descobertes, fer joc simbòlic plegats i per tant compartir significacions, crear espais en comú….