Consell Escolar

El Consell Escolar

Volem mostrar gratitud a les famílies per haver volgut compartir amb nosaltres la tasca

educativa. Desitgem que tots els familiars se sentin reconeguts i participin cada vegada més en

el funcionament de la llar d’infants.

Considerem que

la família ocupa el primer lloc en l’educació dels seus fills/es. Per tant, la

relació i la comunicació amb les famílies és rellevant en el nostre projecte educatiu. És

necessària una relació d’estreta col·laboració basada en el diàleg, la confiança i el respecte mutu.

La família i la llar d’infants som dos sistemes diferents però amb un objectiu comú: el

desenvolupament global i positiu dels infants.

Quan l’infant entra a la llar és la primera vegada que es produeix una separació amb la família i

entra en contacte amb un entorn social amb nous referents i noves experiències. Cal que família i

llar d’infants tractem amb coherència la tasca educativa per afavorir el desenvolupament global i

harmònic dels infants.

El Consell Escolar de la llar d’infants Arrabassada, promou la relació, comunicació i

col·laboració entre els diferents sectors implicats: pares, mares, personal educador, personal

d’administració i serveis, personal tècnic i responsables municipals, i per garantir el Projecte

Educatiu de la llar d’infants.

El consell escolar de cada centre es reunirà un cop al trimestre i sempre que el convoqui el

director/a del centre o ho sol·liciti al menys un terç dels seus membres.

Les convocatòries es farà per escrit per la directora del centre i amb constància de l’ordre del dia

i acta de la sessió anterior, com a mínim amb quatre dies hàbils d’antelació, excepte les

extraordinàries.

El secretari/a haurà d’aixecar acta de la reunió, la qual ha de contenir la indicació de les persones

que intervinguin, els punts principals de la deliberació, i el contingut dels acords.

El consell escolar de cada llar d’infants municipal té la següent composició:Els directors/es de la llar d’infants municipal, que el convoca i presideix.El o la titular de la regidoria de l’Ajuntament competent en matèria d’ensenyament

i educacióDos representants dels pares i de les mares dels infants , elegits pels mateixos pares

i mares de la llar d’infants.Dos representants del personal educador elegits d’entre el personal educador pel

mateix personal educador, un d’ells actuarà com a secretari.

Els membres electes del sector pares/mares i mestres/educadors s’escolliran

d’acord amb l’article 28 del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia de

centres educatius, s’han d’escollir d’acord amb el procediment establert amb

caràcter general per als consells escolars dels centres públics.

El mandat del consell escolar serà de 4 anys. No obstant l’anterior els membres

dels consell escolar cessaran automàticament quan perdin el càrrec en virtut del

que van ser designats, o en el cas dels pares deixin de tenir infants a l’escola.

L’alcalde establirà el calendari del procés electoral.

Quan durant el període de vigència d’un càrrec es produeixi una baixa, el càrrec

serà cobert pel següent membre del sector representat més votat, que quedarà com

a reserva. Si no hi ha més candidats o candidates per cobrir-la, la vacant romandrà

sense cobrir fins a final dels curs escolar. A l’inici del nou curs es farà una nova

convocatòria per tal de cobrir la vacant del sector corresponent. El nou membre

s’ha de nomenar pel temps que restava del mandat a la persona que ha causat la

vacant.

Les funcions i competències del consell escolar de cada llar d’infants municipals

són:Vetllar pel bon funcionament de les escoles bressol municipals mitjançant

l’avaluació conjunta de tots els membres i la realització de propostes de

millora per a tots els serveis a la petita infància municipals.Participar en la revisió del projecte educatiu de centre.Conèixer i informar del Pla Anual de centre i avaluar la Memòria Anual.Formular les propostes previstes en l’Article 11 del Reglament de Règim

Intern de les llar d’infants Municipals.Resoldre els dubtes que es plantegin en la interpretació del Reglament

esmentat.Fer el seguiment del procés de preinscripció i matriculació.

Es podrà convidar a les reunions d’aquest Consell als professionals membres de

la comunitat educativa per tal que puguin assessorar-lo.