DOCUMENTS

 

PLA D’ORGANITZACIÓ DE CENTRE 21-22 (Covid 19)

Documentació bàsica del centre educatiu:

  • PEC I NOFC: Conjunt d’acords i decisions d’organització i funcionament
  • CARTA DE COMPROMÍS
  • PROJECTE LINGÜÍSTIC
  • PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE
  • PROJECTE DE DIRECCIÓ: El projecte de direcció (PdD), ordena el desplegament i l’aplicació del PEC. El PdD es concreta, cada curs, mitjançant les Programacions Generals Anuals (PGA) i l’avaluació recollida a la Memòria Anual (MA)
  • PLA ANUAL: Recull les prioritats, objectius i indicadors d’avaluació.
  • MEMÒRIA: La memòria anual recull el resultat de l’avaluació de l’assoliment dels objectius previstos en la PGA