CONSELL ESCOLAR

                      

Què és?

El consell escolar és l’òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el govern dels centres.

                          Funcions

-Participar en l’aprovació del projecte educatiu, en l’aprovació de la programació general anual, de les normes de funcionament i de la gestió econòmica del centre.

-Avaluar l’aplicació del projecte educatiu i de les seves modificacions.

-Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.

 -Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.

-Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.

-Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats extraescolars.

-Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre.

-Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn.

Composició

-El director o directora, que el presideix.

-El cap o la cap d’estudis.

-Un o una representant de l’ajuntament de la localitat on es troba situat el centre.

-El secretari o secretària del centre que assisteix amb veu i sense vot i exerceix la secretaria del consell.

-Els i les representants del professorat s’elegeixen pel claustre.

-Els i les representants dels pares i mares o tutors, elegits respectivament per ells.

-Un o una representant del personal d’administració i serveis

Funcionament

El consell escolar del centre es reuneix preceptivament una vegada al trimestre i sempre que el convoca el director o directora del centre o ho sol·licita al menys un terç de les seves persones membres. A més, s’ha de fer una reunió a principi de curs i una altra a la seva finalització.

El consell escolar actua normalment en ple. Es poden constituir comissions específiques d’estudi i informació.

Renovació membres

Les persones del consell escolar són elegides per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

Les eleccions per a la constitució o renovació de membres del consell escolar, les convoca el director o directora del centre públic, amb quinze dies d’antelació, dintre del període que fixa el Departament d’Ensenyament.