Cèl·lula adiposa


TEIXIT ADIPÓS:

Les cèl·lules que  formen el teixit s’anomenen adipòcits. Aquestes cèl·lules tenen forma esfèrica i gran part del seu citoplasma està ocupat per una gran gota de greix. El teixit adipós el trobem a sota de la pell protegint-los dels cops. Hi han diferents tipus de teixits:

 

TEIXIT EPITELIAL:

Té com a funció recobrir i protegir les superfícies externes i internes de les cavitats i òrgans del cos.

 

TEIXITS CONNECTIUS:

Te com finalitat de donar i envoltar la resta de teixits de l’organisme, l’intercanvi de nutrients, la defensa contra infeccions així com la regulació de la calor corporal.

 

TEIXIT BLANC:

El teixit blanc conté una gran quantitat de lípid envoltat per un anell de citoplasma. El nucli és pla i es localitza a la perifèria.

 

TEIXIT MARRÓ:

El teixit marró s’encarrega de la producció de calor mitjançant la mobilització de les seves reserves.

 

Parts d’una cèl.lula adiposa:

Triglicèrids:

Aquests greixos són sòlids a temperatura ambient, la temperatura normal del cos en els éssers vius la manté una mica fluïda, permetent que es pugui moure. Els triglicèrids en els mamífers són transportats a tot l’organisme tenint com a funció subministrar energia o per ser emmagatzemats per períodes llargs com greix, sent una font d’energia a llarg termini millor que els carbohidrats. Constitueixen la principal reserva energètica de l’organisme animal (com greixos) i en els vegetals (olis). L’excés de lípids s’emmagatzema en grans dipòsits en els animals, en teixits adiposos. Són bons aïllants tèrmics que s’emmagatzemen en els teixits adiposos subcutanis dels animals de climes freds com, per exemple, les balenes, l’ós polar, etc. Són productors de calor metabòlic, durant la seva degradació.

Altres organúls:

Támbe tenen uns altres organúls com els mitocondris:

El nucli: Es la part que controla el funcionament de la cel·lula.

El nucleol: El nucleol solament es pot veure cuan la cel·lula no esta en proces de divisio.Te com a funció formar els ribosomes.

Els recticles: Reticle endoplasmàtic llis:

Té com a funció la desintoxicació de l’organisme.

Recticle endoplasmàtic rugòs:

La seva funció principal és la de sintetitzar i emmagatzemar proteïnes.

L’aparell de golgi: Aquest orgànul modifica i classifica macromolècules (principalment proteïnes, però també lípids)

Ribosomes: Tenen les vint molècules d’aminoàcids per formar proteïnes (elements de cèl·lules que s’encarreguen de la formació del cos).

CÈL·LULA DÈRMICA

CÈL·LULA DÈRMICA

HI HA 4 CÈL·LULES DE LA PELL PERÒ ARA EXPLICAREM EL MELANOCIT

Els melanocits són les cèl·lules responsables de la producció de Melania ,la sustancia que dona color a la pell .
Els melanocits es troben a la pell , la quantitat de melanocits que es troben a la pell està al voltant de 1.500 per milímetre quadrat
El color de la pell humana no depen de la quantitat de melanocits sinó de la seva activitat. Tots els éssers humans tenen mes o menys la mateix quantitat de melanocits constitueixen ente el 5% i el 10% de tot el conjunt de cèl.lules situades en la membrana basal,en la epidermis ,els melanocits.

Parts del melanocit:

GLÀNDULA DE MELANINA: La melanina és un component present en plantes, animals i protists, on actua principalment com un pigment.
DENDRIT: Les dendrites  són prolongacions protoplasmàtiques ramificades, bastant curtes, de la cèl·lula nerviosa.
MELANOSOMA: Un melanosoma és un orgànul cel·lular, relacionat amb els lisosomes i els grànuls de les plaquetes de la sang.
NUCLI: Un nuclI és qualsevol de les partícules que componen el nucli d’un àtom
APARELL DE GOLGI: L’aparell de Golgi és un orgànul que hi ha a la majoria de cèl·lules eucariotes
RETICLE ENDOPLASMÀTIC: El reticle endoplasmàtic o endoplàsmic és un orgànul cel·lular que únicament es troba en cèl·lules eucariotes.[1] Estructuralment és una xarxa de membranes interconnectades que formen cisternes.
MITOCONDRI:  un mitocondri és un orgànul tancat per una membrana que es troba a la majoria de les cèl·lules eucariotes.]Aquests orgànuls tenen una mida d’entre 1-10 micròmetres

L’òrgan més gran del cos humà és la pell. Debut als diversos tipus de teixits que la componen que arriben a representar fins al 15% del pes corporal d’un adult.
La pell fa de protector principal dels òrgans i teixits interns. Dins d’ella trobem :
El teixit Epitelial
El teixit Conductiu
El teixit Nerviós
El teixit Muscular
El teixit Vascular
I és divideix en 3 capes superficials: Epidermis, Dermis i Hipodermis que juntes tenen com a funcions principals consegir termoregulació, la conservació, la nutrició i la sudoració del cos, ames permeteixen la formació de la queratogenesis i pigmentogenesis entre altres.

IRATI GERARD

CÈL·LULA NERVIOSA

CÈL·LULA NERVIOSA

El sistema nerviós està format per neurones i Glies. Al nostre cervell hi ha uns 80 milions neurones. A mesura que anem creixent el nombre de  neurones es van fent més petit, a partir dels 80 anys el 30% de les nostres neurones s’han perdut.

Tipus  de cèl·lules nervioses:

  • La NEURONA.

Són les cèl·lules encarregades de processar la informació que arriba al nostre cos.

  • La GLIA.

Són les cèl·lules encarregades de defensar i alimentar a les neurones.

La Sinapsi Neuronal, es un tipus d’unió especialitzada de neurones, s’envien senyals entre elles o també amb d’altres cèl·lules no neuronals com les cèl·lules musculars,  secretores, etc.

 

COM TREBALLA UNA NEURONA? (amb un exemple ho entendrem millor)

Hi ha un nen jugant a pilota i veu que la pilota li ve a la cara.

L’ull veu que ve la pilota a la cara.

Les cèl·lules oculars veuen la imatge i la transmeten al cervell on estan les nostres neurones. Les neurones es comuniquen entre elles i decideixen com evitar que la pilota li doni a la cara.

Un cop presa de decisió envien impulsos elèctrics  als músculs de les parts del cos per que el nen es mogui i pugui evitar que la pilota li doni a la cara.

 

 

La maqueta

 

  1. Nucli: és la part central de la neurona
  2. Dendrites: són unes branques de la neurona que surten de diferents parts de la cèl·lula nerviosa
  1. Cos cel·lular: és la part que te dintre del nucli. En aquesta part fabriquen les molècules i es realitzen les activitats més importants

per mantenir la vida de la neurona

4.Cèl·lula schwan: es una cèl·lula petita situada en el sistema nerviós s’encarrega d’acompanyar durant tot el seu desenvolupament i

creixement de la neurona

  1. Mielina: és un material format per proteïnes i lípids. Permet transmetre impulsos nerviosos
  1. Terminals dels axons: es troba al final de la neurona. La seva funció és la unió amb altres neurones per poder formar les sinapsis
  1. Nòdul del ranbier: és el buit o espai que hi ha entre cada baina per que es transmeti milers d’impulsos nerviós
  1. Axo: és una part principal de la neurona es una fibra nerviosa i s’encarrega de transmetre senyals elèctriques.

 

Ingrid i Guillem.

la cèl·lula del cartílag

CÈL·LULES DEL CARTÍLAG

Les cèl·lules del cartílag són de dos tipus:

– Els condroblasts: El condroblast és el condròcit actiu

– Els condròcits: és la cèl·lula del cartílag Hialí

Què és el condròcit?

El condròcit és una cèl·lula del teixit cartilaginós, que donarà lloc als cartílags dels animals i són la part cel·lular del mateix teixit. Quan els condròcits estan actius es diuen condroblasts.

Funció dels teixits cartílags: és un teixit que tenen tots els éssers vius del regne animal i la seva funció es connectar alguns óssos del cos.

ON ES TROBA EL CONDRÒCIT?

Es troba en un espai dins de la matriu que es diu llaguna.

PARTS DEL CONDRÒCIT:

RER: És la retícula endoplasmàtica rugosa, serveix per

APARELL DE GOLGI:  L’aparell de Golgui és un orgànul que hi ha a la majoria de les cèl·lules eucariotes, sovint prop del nucli i del centrosoma

NUCLI I  NUCLEOL: Part de central de la cèl·lula (nucli) líquid que envolta al nucli (nuclèol) intervé a la formació dels ribosomes

VACUOLA LIPÍDICA: Compartiment que envolta la membrana cel·lular

GLUCOGENU: és la font de la energia dels condròcits