Monthly Archives: març 2010

Eines 2.0 i la competència oral

La competència comunicativa cada cop més adquireix un paper molt important en el procès d’ensenyament-aprenentatge d’una llengua. Habilitats com la bona pronunciació, l’expressió oral, l’entonació i el ritme poden ser treballades a través d’eines 2.0.

audacity Gravació d’audio

Sovint ens trobem a l’aula amb una situació oral que pot ser susceptible de ser gravada: una conversa, una activitat de pronunciació o de discriminació de fonemes, un conte, una cançó, la lectura d’un poema. Audacity és un programa lliure de codi obert per gravar i editar so.

Carles Caño publica a Mosaic un tutorial sobre Audacity que pot ser de gran d’utilitat per a tothom qui no estigui iniciat en aquest terreny